ČLÁNOK
Dôležitý faktor úspešnosti
1. marca 2003

Význam internetu a jeho vplyv na riadiacu cinnost firiem sa stal najdôležitejšou výzvou pre generálnych riaditelov velkých spolocností na celom svete. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý uskutocnili spolocnosti Accenture a Conference Board. Štúdia dokazuje, že percento generálnych riaditelov, ktorí sa obávajú informacných dosahov internetu na vlastnú firmu, vzrástlo od roku 2000 dvojnásobne. Štúdia s názvom Výzvy pre generálnych riaditelov: najvýznamnejšie problémy v oblasti trhu a riadenia je najkomplexnejším prieskumom názorov generálnych riaditelov v 85-rocnej histórii spolocnosti Conference Board. Pokrýva názory 506 generálnych riaditelov zo Severnej Ameriky, Európy a Ázie.

Zatial na polceste

Spomedzi troch výziev, ktoré generálni riaditelia oznacili za najdôležitejšie v oblasti trhu v roku 2001, až 41 % respondentov považuje za prvoradé zmeny druhu a úroven konkurencie, 38 % pôsobenie a vplyv internetu a 37% konsolidáciu odvetvia. Odpoved „pôsobenie a vplyv internetu“ poskocila z ôsmeho miesta v roku 2000 na aktuálnu druhú pozíciu v roku 2001. „Štúdia jednoznacne podciarkuje význam technológií a internetu pre riadiacich pracovníkov na celom svete, osobitne však vo fungujúcich spolocnostiach starej ekonomiky,“ hovorí generálny riaditel Conference Board Richard Cavanagh.

Fakt, že obavy generálnych riaditelov z internetu dramaticky rastú, nie je prekvapením. Súcasný internet zabezpecuje vyššiu transparentnost tvorby cien. Zákazníci požadujú rýchlejšie a kvalitnejšie služby za nižšiu cenu, pricom konkurencia na internete silnie.

Štúdia ukázala, že internet ako najdôležitejšiu výzvu v oblasti trhu uvádzali skôr generálni riaditelia obchodných spolocností, energetických podnikov, zdravotníckych firiem a iných netechnických odvetví. Internet ako faktor rozhodujúci o úspešnosti podnikania preferujú najmä väcšie firmy s objemom predaja vyše 5 mld. USD.

„V súcasnosti sme v realizácii plného potenciálu digitálnych technológií pri transformácii priemyslu a obchodu približne na polceste,“ konštatuje Tom Pike, riadiaci partner spolocnosti Accenture pre oblast rastu a stratégie. Vodcovstvo technologických firiem podla neho vydláždilo cestu inovatívnym podnikovým modelom obchodných spolocností a spolocností služieb. „Zatial stojíme len na zaciatku efektívnych partnerstiev a vztahov medzi spolocnostami a zákazníkmi, ktoré umožnuje internet. Skutocnými vítazmi budú tí, ktorí si udržia vysokú mieru zamerania sa na inovatívne využitie nových technológií pri riešení podnikatelských problémov,“ dodal T. Pike.

Prieskum potvrdil, že najväcším problémom v oblasti riadenia je lojalita zákazníkov. Tridsatsedem percent zapojených generálnych riaditelov oznacilo udržanie zákazníkov za jednu z troch rozhodujúcich firemných marketingových cinností. Lojalita zákazníkov bola v uplynulých dvoch rokoch prvoradou problémovou oblastou pre generálnych riaditelov v USA. V súcasnosti je vážnym problémom v Európe. Najmenej starostí s udržaním zákazníkov majú japonskí manažéri. Faktor lojality podla dôležitosti totiž v prieskume posunuli až na desiate miesto.

Tesne za lojalitou zákazníkov sa ako další

problém v oblasti riadenia umiestnila rastúca rýchlost a flexibilita (34 percent opýtaných). Táto oblast znepokojovala v uplynulých dvoch rokoch európskych generálnych riaditelov, pricom jej význam v súcasnosti rastie v Severnej Amerike i Japonsku. Internetom podporované technológie zrýchlujú úsilie smerujúce k vytváraniu hodnoty. Generálni riaditelia na celom svete zistujú, že prežitie ich spolocností môže závisiet od schopnosti rýchlo sa prispôsobit náhlym zmenám na trhu, najmä vzhladom na postupné spomalovanie dlhotrvajúceho ekonomického rastu.

Iný kraj – iný zvyk

Názory generálnych riaditelov sa výrazne líšia v rôznych regiónoch. Štúdia ukazuje, že rozdiely závisia od sídla ústredia ich spolocnosti. Zatial co výzvou císlo jeden pre severoamerických generálnych riaditelov je nedostatok klúcových schopností, európskych najviac trápi pôsobenie a vplyv internetu. Japonskí manažéri pritom nadalej majú najväcšie obavy zo zmeny druhu, resp. úrovne konkurencie.

Pretrvávajú obavy z konsolidácie v odvetví. Potreba konsolidácie odvetvia sa umiestnila na tretom mieste medzi výzvami v oblasti trhu, ktorým musia generálni riaditelia celit. Podla výsledkov štúdie si coraz viac casu a úsilia manažérov vyžadujú fúzie a akvizície.

Mnohé stredne velké firmy uvádzajú, že sa dostali mimo priazne investorov a v súcasnosti musia bud odkúpit iné spolocnosti, alebo sa „nechat kúpit“ inými spolocnostami, aby sa vyhli marginalizácii vlastnej firmy. Jeden respondent prieskumu, generálny riaditel vedúcej telekomunikacnej spolocnosti v USA, povedal: „Približne polovicu našich zákazníkov kúpili v priebehu posledných štyroch rokov iné spolocnosti. Nášho najväcšieho zákazníka dokonca odkúpili dvakrát.“

Cenové tlaky sú i nadalej problémom. Aj ked tlak na znižovanie cien už nie je najdôležitejšou výzvou trhu, 33 percent generálnych riaditelov odpovedalo, že je to stále podstatný problém. Celkovo sa tento faktor umiestnil na štvrtom mieste. Cenové tlaky by mohli zosilniet vzhladom na rastúce obavy týkajúce sa výrazného ekonomického spomalenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS