ČLÁNOK
Dohody o uspokojení veriteľov pred podpisom
19. januára 2001

Fond národného majetku (FNM) SR v súčasnosti hľadá možnosti krátkodobého prefinancovania uhradenia svojich záväzkov, medzi ktoré patrí aj uspokojenie pohľadávok bánk, ktoré majú záložné právo na akcie Nafty, a.s., Gbely. Fond totiž na seba pri návrate akcií Nafty z účtu Druhej obchodnej, a.s. prevzal záväzky voči Tatra banke a AG Banke vo výške 500 mil. Sk. „S Tatra bankou sme pred podpisom istých dohôd, ktoré nám zabezpečia likviditu, aby sme záväzky voči nej splatili,“ povedal na tlačovej besede riaditeľ sekcie stratégie FNM Vladimír Dvořáček.
Ako uviedol, pri podobných dohodách sa fond musí boriť s problémami s likviditou. To však podľa neho nemôže byť dôvodom na to, aby fond takéto dohody neuzatváral. Podľa neho bude situácia priaznivejšia, keď fond začne predávať majetok zo svojho portfólia. Aj napriek finančným problémom Dvořáček vyzdvihol fakt, že fond za rok fungovania s novým vedením uhradil svoje záväzky voči štátu a rôznym fondom vo výške takmer 2 mld. Sk.
Právny zástupca fondu Ernest Valko na margo piatkového prevodu akcií Nafty na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) povedal, že prevod sa nemusel realizovať cez verejný prísľub, aj keď sa prevádzal až 45,9-percentný balík. „Verejný prísľub je potrebný vtedy, keď niekto má záujem nakúpiť akcie do svojho majetku,“ povedal. Kúpnopredajná zmluva medzi FNM a Druhou obchodnou však podľa neho bola od počiatku neplatná. Vlastníctvo teda neprešlo na kupujúceho, ale zostalo predávajúcemu. Fond podľa neho teda akcie nepredal a nekúpil späť, len sa znova objavili na jeho účte. „Tak to bolo určené v dohode o urovnaní,“ povedal Valko.
Balík 45,9 % akcií podniku Nafta Gbely odkúpila v auguste 1996 od FNM Druhá obchodná a.s. Za akcie s trhovou hodnotou vyše 3 mld. Sk Druhá obchodná zaplatila 500 miliónov Sk. Vráteniu akcií Nafty na fond predchádzalo splnenie podmienky, aby bola predaná spoločnosť Nafta Trade. Táto podmienka bola splnená v polovici septembra, keď bola podpísaná dohoda, podľa ktorej Nafta, a.s., Gbely odkúpila spoločnosť Nafta Trade, a.s. za 1 Sk plus záväzky firmy. Podľa vyjadrenia riaditeľa divízie investičných činností SPP Jána Kaspera podsúvahové záväzky tejto spoločnosti prestavovali 3,3 mld. Sk. Akcie Nafty Gbely sa na FNM vrátili v piatok 15. októbra priamym prevodom cez BCPB pri cene 337 Sk za akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS