ČLÁNOK
Do riadenia podnikov musí vstúpiť etika
18. apríla 2001

Cieľom Kódexu pre správu podnikov, ktorý vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické reformy (INEKO) v spolupráci s Centrom pre hospodársky rozvoj (CPHR), je zefektívnenie správy a riadenia podnikov a presadenie etických praktík v týchto aktivitách. Informoval o tom predseda CPHR Eugen Jurzyca.

Kódex sa venuje problematike corporate governance, čo je na Slovensku podľa E. Jurzycu stále zanedbávaná oblasť. Pri vypracovaní kódexu sa použili napríklad princípy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre správu podnikov. Rešpektovanie pravidiel kódexu a jeho akceptácia by podľa jeho tvorcov mohli pomôcť transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku, investorom v ich rozhodovaní a zvýšiť vnímanie krajiny a podnikov ako dobrej investičnej príležitosti.

Kódex pre správu podnikov sa venuje napríklad nezávislosti členov predstavenstva a dozornej rady. Člen týchto orgánov by podľa kódexu nemal byť v posledných troch rokoch v žiadnom obchodnom vzťahu k spoločnosti ako jej poradca, významný odberateľ alebo dodávateľ. Nemal by byť príbuzným člena výkonného vedenia spoločnosti, nemal by z nej poberať žiadne finančné či iné požitky s výnimkou odmien za účasť na práci predstavenstva alebo dozornej rady a nemal by mať žiadny vzťah k väčšinovým akcionárom. Kódex zároveň odporúča vytvoriť v podniku komisiu pre audit s kontrolnou funkciou, nominačnú komisiu a komisiu na schvaľovanie odmien pre členov predstavenstva. Ďalšia časť kódexu sa týka zverejňovania informácií a transparentnosti. Vo výročnej správe by mala spoločnosť okrem finančných údajov uvádzať aj kalkulácie a operácie, ktoré uskutočnila a ich vysvetlenie, svoje ciele v oblasti životného prostredia, etiky podnikania, potenciálne príležitosti a riziká podnikania v budúcnosti, podrobné informácie o jednotlivých divíziách či oblasti podnikania, informácie o veľkých akcionárov a vlastníckej štruktúre spoločnosti. Zverejňovať by sa mali aj informácie o príbuzných členoch predstavenstva a dozornej rady a o odmenách a úveroch poskytnutých členom týchto dvoch orgánov a kľúčovým osobám manažmentu.

Podobné kódexy v zahraničí spravidla vydávajú burzy cenných papierov, samotné podniky alebo inštitucionálni investori. Zhoda s nimi sa obyčajne nevyžaduje na právnom podklade, ale mnohé burzy cenných papierov vyžadujú deklarovanie zhody v informačných povinnostiach emitentov. Výhodou kódexu pre burzu je zvýšenie likvidity, pretože investori budú podnikom a investíciám viac dôverovať. V tejto súvislosti privítal generálny tajomník Burzy cenných papierov v Bratislave Juraj Lazový vznik kódexu ako prostriedku pre štandardizáciu vzťahov vplývajúcich aj na kapitálový trh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS