ČLÁNOK
Dlžníci štátu nebudú môcť dostávať dotácie
18. júla 2002

Podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš navrhuje prijať jednoznačný právny predpis, ktorý by upravoval poskytovanie dotácií orgánmi štátnej správy. Malo by sa to uskutočniť buď novelizáciou existujúceho zákona o rozpočtových pravidlách alebo prijatím nového zákona o dotáciách. Podľa nových pravidiel by dotácie nemohli dostať žiadatelia, ktorí majú pozdĺžnosti voči štátnemu rozpočtu, Sociálnej poisťovni či zdravotným poisťovniam. Dotácie by sa mali v budúcnosti financovať výhradne z prostriedkov štátneho rozpočtu, prípadne rozpočtu Európskej únie (EÚ).

Zákon by mal presnejšie definovať dotácie, ako aj pravidlá ich poskytovania, či zamietnutia a posilniť kontrolu ich využívania. „Bez konkrétneho programu sa môžu dotácie poskytovať iba na činnosť príspevkových organizácií, inak dotácia musí byť poskytovaná na základe programov vyhlásených poskytovateľom dotácie,“ uviedol Mikloš v informačnom materiáli o stave dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu za rok 2000, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.

Zákon by mal aj explicitne vymenovať nárokovateľné dotácie, alebo ich poskytovateľov. Dokumentácia konkrétnych programov bude musieť podľa Mikloša definovať zdroje financovania, harmonogram poskytnutia finančných prostriedkov, účel dotácie, špecifikovať, kto môže byť poberateľom dotácie, ako aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať, rovnako ako aj to, kto a ako rozhoduje o pridelení dotácie a výšku dotácie. Pri nárokovateľných dotáciách by sa mala vopred zabezpečiť, aby ich veľkosť bola dopredu určená.

· Vzniknúť by mala aj databáza dotácií pod správou ministerstva financií prístupná verejnosti prostredníctvom internetu. Dotácie by po prijatí nových pravidiel bolo možné odňať aj z dôvodu, že došlo k viazaniu prostriedkov štátneho rozpočtu, prípadne ak sa zistí, že poberateľ poskytol nepravdivé informácie, alebo ak rozhodnutie o udelení dotácie bolo v rozpore so zákonom.

V súčasnosti sa poskytovanie dotácií a subvencií z verejných rozpočtov riadi viacerými právnymi predpismi rôznej sily, v niektorých prípadoch aj internými predpismi danej inštitúcie, či štatútom štátnych fondov. Rozhodovanie o ich poskytovaní majú v rukách rôzne orgány, pričom ide o niekoľko desiatok miliárd korún ročne. Napríklad v roku 2000 bolo z verejných financií formou dotácií a subvencií poskytnutých približne 40 mld. Sk. Medzinárodný menový fond odporúča SR pri reforme systému dotácií zamerať sa hlavne na zvýšenie transparentnosti, efektívnosti, obmedzenia trvania dotácií a posilnenie kontroly.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS