ČLÁNOK
Diskusie o danovej reforme pokracujú
27. apríla 2003

Medzirezortné pripomienkové konanie návrhu koncepcie danovej reformy skoncilo a v pondelok sa nou bude zaoberat Porada ekonomických ministrov. V pripomienkovom konaní ku koncepcii reformy sa podla ministra financií Ivana Mikloša týkali pripomienky najmä sadzieb daní, ale aj spôsobu zdanovania dôchodkov. Rezort financií nakoniec v upravenej verzii koncepcie navrhuje dôchodky nezdanovat, zdôraznil. V sadzbách však stále podla neho trvá na 20-percentnej rovnej dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty (DPH). „Stále je priestor na znižovanie sadzieb, nesmie sa však ohrozit plánovaný deficit verejných financií,“ dodal. Sadzba dane z príjmov by mohla byt podla neho nižšia v prípade nedostatocného zníženia odvodového zataženia.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí malo pripomienky najmä v súvislosti s pripravovanou dôchodkovou reformou týkajúce sa odpocítatelnosti príspevkov do jednotlivých pilierov z danového základu. Mikloš predpokladá, že predmetom diskusií bude aj plánované zdanovanie tichých vín, nakolko ani jeden štát, ktorý je producentom tichých vín, tieto vína nezdanuje. Je podla neho možné, že sa prijme kompromis, aby sa tiché vína zdanovali nižšou sadzbou spotrebnej dane ako vína šumivé. Výber tejto dane by tak pokryl aspon náklady súvisiace s prevádzkovaním colných skladov. Všetky otázky okolo reformy daní sú však ešte podla ministra otvorené a bude sa o nich diskutovat.

Rezort financií navrhuje zaviest od budúceho roka tzv. rovnú dan vo výške 20 % zo všetkých druhov príjmov právnických a fyzických osôb. Aj jednotnú sadzbu DPH navrhuje na rovnakej 20-percentnej úrovni. V oblasti majetkových daní chce rezort financií zrušit dan z prevodu a prechodu nehnutelností, z dedicstva a darovania a všetky nehnutelnosti by sa mali zdanovat na hodnotovom princípe. V oblasti zdanovania motorových vozidiel by sa mali zdanovat len úžitkové vozidlá. Pri spotrebných daniach by sa mali zvýšit danové sadzby u piva a vína tak, aby výška sadzby zodpovedala percentuálnemu obsahu alkoholu v týchto nápojoch, a tiež by sa mali zvýšit aj sadzby spotrebnej dane z minerálnych olejov. Vzhladom na nízky výber daní v tomto roku, však ministerstvo uvažuje so zvyšovaním niektorých spotrebných daní už v tomto roku.

Cielom danovej reformy je presunút danové zataženie obcanov z priamych daní na dane nepriame pri zachovaní fiškálnej stability. Na celkových danových príjmoch v budúcorocnom štátnom rozpocte by sa mal zvýšit podiel spotrebných daní a DPH pri poklese príjmov z priamych daní. Reforma danového systéme by mala podla Mikloša zvýšit konkurencné výhody SR, zvýšit prílev zahranicných investícií a podporit tým ekonomický rast a zamestnanost.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS