ČLÁNOK
Devín banka si neplnila povinnosti voči MF SR
2. februára 1999

Medzi závažné body, ktoré banka neplnila patrilo napríklad predloženie špecifikácie realizovaných dovozov, termíny dodávok, kontraktačné ceny a mandátne zmluvy, ktoré uzatvorila s jednotlivými dovozcami. Nezlučiteľne s jej právami bolo podľa Čiernej knihy, ktorú dnes rezort financií zverejnil, odstúpenie časti pohľadávky SR voči Rusku vo výške 150 mil. USD inému subjektu.
Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej je sporný postup Devín banky, ktorá poverila spoločnosť Wili, a.s., podpísať kontrakt na dovoz osobných automobilov pre ministerstvá v hodnote 20,5 mil. USD, hoci kontrakt boli povinní podpísať rezortní štátni tajomníci. Nedodržanie mandátnej zmluvy zo strany Devín banky viedlo MF k tomu, že neuhrádzalo peniaze požadované bankou ako odmenu za realizáciu mandátnej zmluvy. So súhlasom štátnej tajomníčky MF SR vyriešila banka svoje pohľadávky voči MF dovozom osobných automobilov VAZ za 167,6 mil. Sk. Automobily doviezla firma Wili.
Mandátna zmluva bola predmetom viacerých právnych rozborov. Ako uvádza Čierna kniha, vzhľadom na komplikovanosť kauzy by mala byť posúdená renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá by navrhla MF ďalší postup. V súvislosti s deblokáciami B. Schmögnerová spomenula aj firmy Lentimex, Rawson-Asconia, FinConsult, pri ktorých MF napriek uzatvoreniu zmluvy neposudzovalo ani nehodnotilo ponuky týchto spoločností. Z týchto zmlúv však údajne nehrozia pre MF zvlášť významné straty.
Medzi ďalšie diskutabilné dokumenty patrí zmluva so Stredoeurópskym maklérskym domom, o.c.p., a.s., Bratislava (SMD), ktorý bol poverený vyplácaním výnosov a istiny z emisií štátnych dlhopisov od roku 1995. Napriek tomu, že dohoda bola pôvodne predĺžená iba do konca roka 1998, vtedajší minister financií Miroslav Maxon podpísal nový dodatok zmluvy, ktorý predĺžil jej platnosť do konca roka 2000. Podľa ministerky je zaujímavé, že dodatok nadobudol platnosť 8. októbra 1998, hoci list, ktorým SMD tento návrh predložil ministerstvu má prezentačnú pečiatku MF až z 30. októbra 1998.
Podmienky dodatku sú pritom podľa MF zjavne nevýhodné. Napríklad z peňažných prostriedkov, ktorá má MF poukázať na účet SMD päť dní pred termínom výplat výnosov by podľa orientačných prepočtov SMD získal v tomto roku 57 mil. Sk. Pôvodne pritom NBS uvoľňovala prostriedky dva dni pred termínom, kedy mali byť pripísané na účet majiteľa. Ministerstvo zároveň musí uhrádzať SMD odmenu 8 mil. Sk ročne, pričom v prípade nedodržania tohto bodu môže SMD zastaviť výplaty a škodu bude znášať MF SR. V prípade vypovedania zmluvy (so šesťmesačnou výpovednou lehotou) musí MF zaplatiť odstupné vo výške odmeny (8 mil. Sk) vypočítanej za obdobie od uplynutia výpovednej doby do ukončenia zmluvného vzťahu.
Ministerka financií informovala aj o nevýhodných dodávateľských zmluvách napríklad s firmou Solidita, s.r.o., Bratislava, alebo už predtým medializovanou zmluvou so spoločnosťami Tipos a Donar. Medzi nevýhodné dodatky k manažérskym zmluvám B. Schmögnerová zaradila dodatok pre bývalú generálnu riaditeľku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Gabrielu Sedlákovú, ktorá mala v prípade odvolania dostať odstupné vo výške 28-násobku základnej mzdy. Ako však ministerka zdôraznila, v tomto prípade nebude mať odvolaná riaditeľka na odstupné nárok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS