ČLÁNOK
Devín banka, a.s., Bratislava so ziskom
27. mája 1998

V roku 1996 hrubý zisk predstavoval 105,498 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Predstavenstvo Devín banky navrhuje zo zisku po zdanení uskutočniť prídel do rezervného fondu vo výške 5,712 mil. Sk, do sociálneho fondu 2,495 mil. Sk a do fondu odmien 3 mil. Sk. Banka by mala vyplatiť dividendy v celkovej sume 10 mil. Sk a tantiémy v hodnote 1 mil. Sk. Zvyšok by mal ostať banke v podobe nerozdeleného zisku. Valné zhromaždenie Devín banky, ktoré zvolalo predstavenstvo banky na 15. augusta, rozhodne okrem rozdelenia zisku aj o zvýšení základného imania z 1 mld. Sk na 1,5 mld. Sk. Zvýšenie by sa malo uskutočniť emisiou 10 tis. kusov akcií na meno v zaknihovanej podobe o menovitej hodnote 50 tis. Sk jednej akcie. Celkové výnosy banky dosiahli v minulom roku 1,826 mld. Sk a náklady predstavovali celkom 1,712 mld. Sk. Zisk po zdanení sa oproti roku 1996 zvýšil o 47% zo 77,733 mil. Sk na 114,237 mil. Sk. Výrazne vzrástli výnosy banky z devízových operácií a to z 7,273 mil. Sk na 26,891 mil. Sk. Výnosy z operácií s cennými papiermi predstavovali 22,821 mil. Sk a výnosy z operácií s klientmi 48,766 mil. Sk. Významnú položku tvoria výnosy z pokladničných a medzibankových činností, ktorých výška však klesla oproti roku 1996 z 49,056 mil. Sk na 28,789 mil. Sk, teda o vyše 40%. Zhruba o 175% vzrástli náklady banky na operácie s klientmi a dosiahli čiastku 120,852 mil. Sk. Na druhej strane, rovnako ako rovnomenná výnosová položka, poklesli náklady na pokladničné a medzibankové operácie. Približne na polovicu z 510,154 mil. Sk na 247,366 mil. Sk poklesli úvery poskytnuté klientom a to aj napriek tomu, že hodnota aktív banky sa zvýšila z 1,964 mld. Sk v roku 1996 o takmer 72 % na 3,366 mld. Sk v roku 1997. Aktíva banky vzrástli predovšetkým v položkách ostatné aktíva, rôzne pohľadávky a záväzky, účty ostatných bánk a cenné papiere. Hodnota účtov Devín banky v emisnej banke sa zvýšila na 98,708 mil. Sk a hodnota portfólia cenných papierov sa zvýšila z 67,869 mil. Sk na 112,148 mil. Sk. Najvýznamnejšou položkou pasív banky z hľadiska jej hodnoty sú vklady klientov, ktorých hodnota sa viac ako strojnásobila a predstavuje 1,899 mld. Sk. Rezervy banky poklesli z 62,480 mil. Sk na 21,908 mil. Sk. Devín Banka, a.s., bola založená vo februári 1992. Má spolu 12 pobočiek a počet jej zamestnancov bol k 31. decembru minulého roku 189. Čistý zisk v roku 1996 dosiahol 77,7 mil. Sk, pričom v roku 1995 banka dosiahla stratu 43,8 mil. Sk. Akcionármi banky sú okrem iného aj ruské podnikateľské subjekty z oblasti energetiky a bankovníctva. Devín Banka je splnomocnená vládou SR na riešenie deblokácie slovenských pohľadávok v Ruskej federácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS