ČLÁNOK
Deregulácia cien plynu nielen kvôli privatizácii SPP
12. marca 2002

Pripravovaná transakčná zmluva slovenskej vlády s konzorciom troch investorov, ktoré ako jediné podalo ponuku na kúpu 49 % akcií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP), neupravuje penále spojené s nedodržaním kalendára deregulácie cien plynu na slovenskom trhu. „Je to vec, ktorá je v záujme investora aj vlády, keďže súvisí s našimi ambíciami vstúpiť do Európskej únie (EÚ) a s tým spojenými predvstupovými záväzkami,“ povedal Mikloš. Jedným zo záväzkov je práve potreba postupnej deregulácie ceny plynu a liberalizácia energetického trhu. „Deregulovať ceny teda musíme nielen kvôli privatizácii SPP, ale najmä kvôli integrácii do EÚ,“ povedal Mikloš.

Nový investor v SPP nebude môcť podľa Mikloša po vstupe do plynární svojvoľne určovať ceny. Ceny distribúcie budú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý je štandardným nezávislým úradom. Ceny tranzitu budú dané dohodami medzi SPP, dodávateľom a odberateľmi plynu, ktorí sú zároveň potenciálnymi investormi v plynárňach. „V tomto prípade je to poistené tak, aby tieto zmluvy neboli v neprospech SPP a v prospech investorov,“ povedal Mikloš. V transakčných dokumentoch to podľa neho poisťuje klauzula, podľa ktorej bude môcť všetky transakcie blízkych strán v SPP nad 150 tis. USD vetovať štát prostredníctvom svojej majority v dozornej rade.

Od 1. januára 2003 začne cenu plynu určovať ÚRSO. Cena plynu pre veľkoodberateľov aj maloodberateľov by mala byť od tohto termínu na úrovni 90 % ceny určenej úradom a od 1. januára 2004 by mala dosiahnuť 100-percentnú úroveň. Cena určená ÚRSO je maximálna cena za dodanie plynu odberateľom, vláda sa môže rozhodnúť ju dotovať. Do 1. januára 2003 sa bude cena plynu odberateľom naďalej vypočítavať podľa tabuliek Ministerstva financií SR. Ceny tranzitu zemného plynu ÚRSO neupravuje, sú výlučne záležitosťou dodávateľa a odberateľov plynu.

Samotná liberalizácia trhu s plynom, ktorá je podmienkou vstupu SR do EÚ znamená, že odberateľ bude mať možnosť vybrať si dodávateľa plynu. Nebude to teda musieť byť len súčasný prirodzený monopol v SR, spoločnosť SPP. Za oblasť liberalizácie energetického trhu je zodpovedný rezort hospodárstva.

ÚRSO vznikol 1. augusta 2001. Dôvodom jeho vzniku bolo predovšetkým nebezpečenstvo zneužitia monopolného postavenia niektorých silných podnikateľských subjektov, ktoré na malom slovenskom trhu nemajú konkurenta. Ide o subjekty v odvetviach energetika, plynárenstvo či teplárenstvo, kde existuje hrozba náhleho rastu cien v neprospech spotrebiteľa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS