ČLÁNOK
Demencia krádeže akcií VSŽ
19. januára 1999

„Uvedeným prevodom si SLSP iba uplatnila záložné právo,“ povedal D. Jurčák na tlačovej besede. Počas druhej polovice roku 1997 uzatvorila SLSP so spoločnosťami blízkymi vtedajšiemu vedeniu VSŽ obchodné zmluvy na repo obchody (spolu 5 obchodov) v celkovom objeme presahujúcom 1 mld. Sk s akciami VSŽ . V máji 1998 SLSP na zabezpečenie predmetných obchodov uzatvorila zmluvy o zabezpečení spätného odkúpenia cenných papierov s ďalšími dvoma spoločnosťami – dlžníkmi v druhom rade, ktorí ručili za splnenie záväzkov dlžníkov v prvom rade. Predmetom ručiteľských zmlúv boli akcie VSŽ. V termínoch od 23. októbra do 3. decembra uplynulého roka sa postupne stali splatné obchody z uvedených zmlúv. Ani v jednom prípade dlžníci nesplnili svoj záväzok v termíne. V dvoch obchodoch jeden z dlžníkov splnil svoj záväzok v celom objeme, ale s omeškaním 28 a 34 dní. K 26. novembru 1998 dlžníci spoločne uhradili z dlžnej sumy len časť, čím zostali Slovenskej sporiteľni dlžní približne 45 % z objemu dlžnej sumy bez príslušenstva. Tento objem zodpovedá podľa D. Jurčáka stovkám miliónov korún. Na výzvy SLSP k úhrade dlžnej sumy dlžníci spochybnili jej právo na plnenie vyčíslenej sumy. V decembri minulého roka podala banka na príslušnom súde návrhy na vydanie predbežných opatrení na zákaz nakladania s akciami na účtoch dlžníkov a ich ručiteľov a následne na zákaz výkonu práv akcionára k akciám v uvedenom objeme. Tieto akcie boli technicky blokované v prospech SLSP, ale neboli na jej majetkový účet prevedené. Hodnota predmetných akcií bola v deň splatnosti 139 Sk. „Z tejto sumy vie banka určiť, aký objem akcií jej vyplýva na splnenie dlžnej sumy,“ vysvetlil D. Jurčák. V prvých dňoch tohto roka si SLSP uplatnila u jedného z dlžníkov právo vyplývajúce zo zmlúv o zabezpečení obchodov v objeme približne 10 % základného imania akcií VSŽ Holding. Na základe súhlasu dotknutého dlžníka (ručiteľa) potrebného k realizácii uplatneného práva, prišlo 12. januára 1999 k prevodu predmetných akcií na účet SLSP. „Z toho vyplýva, že SLSP má stále z dlžnej sumy bez úrokov pohľadávku voči dlžníkom v objeme niekoľko sto miliónov Sk,“ zdôraznil prezident banky. D. Jurčák zároveň odmietol konkretizovať dlžníkov, nakoľko prípad nie je podľa jeho slov ešte uzavretý. Potvrdil však, že Eurotrade, a.s. nebola medzi primárnymi dlžníkmi SLSP, ale išlo o ručiteľa. V utorok, 12. januára sa na priamom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave previedlo 1 649 392 akcií VSŽ pri cene 145 Sk za kus. Tento objem akcií reprezentujúci 10,06 % základného imania spoločnosti bol prevedený z účtu Eurotrade, a.s., Košice na účet SLSP. Tá v súčasnosti vlastní 13,48 % akcií VSŽ Holding. Predseda Burzovej komory BCPB povolil uvedený prevod „vzhľadom na skutočnosti preukázané účastníkom trhu“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS