ČLÁNOK
Deficit verejných financií v prvom polroku 0,3 % HDP
18. septembra 2000

Deficit verejných financií dosiahol v prvom polroku 1,2 mld. Sk, čo zodpovedá úrovni 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo v rovnakom období roku 1999 deficit predstavoval 9,7 mld. Sk (2,4 % HDP). Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorá vyjadrila s výsledkami spokojnosť, zároveň však označila druhý polrok tohto roku za zložitejší.

Ústredné rozpočtové organizácie vykázali v prvom polroku deficit v hospodárení 0,5 mld. Sk, Fond národného majetku 0,2 mld. Sk a fondy sociálneho zabezpečenia 1,2 mld. Sk. Prebytkové hospodárenie dosiahli štátne fondy (0,1 mld. Sk) a obce (0,6 mld. Sk), vyrovnaný bol rozpočet Slovenského pozemkového fondu. V rámci 12 štátnych fondov boli prebytkové všetky okrem Štátneho fondu zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu (-0,2 mld. Sk) a predovšetkým Štátneho fondu cestného hospodárstva (-1,8 mld. Sk).

V oblasti dlhu ústredných rozpočtových organizácií k 30. júnu tohto roku Ministerstvo financií SR uvádza údaj 211,1 mld. Sk, z toho domáci dlh predstavoval 101,8 mld. Sk. Z celkovej sumy predstavujú krátkodobé úvery do jedného roka 13,3 %.

Rezort financií by mal podľa slov ministerky pripraviť do jedného až dvoch týždňov nový odhad tohtoročného vývoja makroekonomických veličín. Doterajšie prognózy vlády hovorili o HDP na úrovni 2,5 %, priemernej inflácii 10 % a nezamestnanosti 16 – 17 %. Schmögnerová možné úpravy nespresnila. Ako však uviedla, v oblasti daňových príjmov by nemali nastať podstatnejšie zmeny, keďže doterajší vývoj dane z príjmov právnických osôb je veľmi priaznivý. „Ak bude pretrvávať naďalej priaznivý trend hospodárenia podnikov, bude to mať na daňové príjmy pozitívny vplyv, a to aj napriek tomu, že sme znížili preddavky daní na úroveň 29 % z pôvodných 40 %,“ uviedla ministerka, podľa ktorej zisk v nefinančných a finančných organizáciách v prvom polroku dosiahol 64,3 mld. Sk pri medziročnom raste o 22,7 %. Nižšie než plánované príjmy vykazujú dane z príjmov fyzických osôb, čo je dôsledkom zníženia daňového zaťaženia a tiež pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti.

Ministerka očakáva tiež v ďalších mesiacoch zvýšenie schodku štátneho rozpočtu v dôsledku reštrukturalizácie finančného sektora. Doteraz na tento účel vynaložená suma 7 mld. Sk podľa jej slov ešte mierne vzrastie.

Deficit verejných financií skončil v minulom roku na úrovni 29,2 mld. Sk, čo predstavuje 3,7 % HDP. Rok predtým tento schodok predstavoval takmer 5 % HDP. V budúcom roku sa bude vláda snažiť dosiahnuť deficit verejných financií maximálne na úrovni 4 % HDP, súčasný rámcový návrh štátneho rozpočtu však zatiaľ uvádza údaj prevyšujúci 6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS