ČLÁNOK
Deficit verejných financií bude v budúcom roku 57,7 mld. Sk
20. októbra 2002

Budúcoročný schodok verejných financií by mal podľa metodiky ESA 95 dosiahnuť 57,7 mld. Sk. Pri predpokladanej tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 1,1554 biliónov Sk budú tak tvoriť čisté výpožičky verejného rozpočtu 4,99 % HDP. Vyplýva to z návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu z dielne Ministerstva financií SR (MF). Po vylúčení splátok štátnych záruk z výdavkov verejného rozpočtu vo výške 7 mld. Sk bude objem čistých výpožičiek verejného rozpočtu 50,703 mld. Sk, čo predstavuje 4,39 % predpokladaného HDP.

Podľa rezortu financií bude podľa metodiky ESA 95 schodok verejného rozpočtu 44,72 mld. Sk. Táto suma sa podľa uvedenej metodiky upravuje o ďalšie položky, pričom výsledkom je objem čistých výpožičiek verejného rozpočtu v spomínanej výške 57,7 mld. Sk. Súčasťou korekčných položiek sú príjmy z predaja majetku vo výške 12,865 mld. Sk. Príjmy Fondu národného majetku SR z privatizácie by pritom z toho mali predstavovať 12,81 mld. Sk. Čisté výpožičky verejného rozpočtu by naopak mali prehĺbiť poskytované pôžičky a úvery za 8,093 mld. Sk, medzi ktorými by malo dominovať 2,9 mld. Sk na krytie záväzkov vyplývajúcich zo záruky vlády poskytnutej pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. a poskytnutie návratných finančných výpomocí pre zdravotné poisťovne vo výške 2,2 mld. Sk.

Rozpočtové hospodárenie zložiek verejného rozpočtu dosiahnuté konsolidáciou príjmov a výdavkov by malo podľa MF skončiť so schodkom 44,69 mld. Sk. Konsolidované príjmy verejnej správy by mali byť 411,55 mld. Sk, čo predstavuje 35,62 % predpokladaného HDP. Najväčšou mierou sa na príjmoch budú podieľať daňové príjmy v objeme 372,422 mld. Sk a poistné a príspevky na sociálne zabezpečenie vo výške 145,617 mld. Sk. Nedaňové príjmy verejného rozpočtu sú plánované v objeme 35,128 mld. Sk.

Konsolidované výdavky by mali dosiahnuť 456,24 mld. Sk a ich pomer k predpokladanému HDP predstavuje 39,49 %. Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 424,217 mld. Sk a kapitálové výdavky na úrovni 40,947 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS