ČLÁNOK
Deficit bežného účtu platobnej bilancie je 17,7 mld. Sk
3. júla 2001

Deficit bežného účtu platobnej bilancie podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska dosiahol 17,7 mld. Sk. Medziročne sa deficit zvýšil o 17 mld. Sk.

Deficit zahraničného obchodu za štyri mesiace dosiahol deficit 7,0 mld. Sk a v mesiaci apríli dosiahol miery prebytok 0,9 mld. Sk. Zo Slovenska sa vyviezli tovary v hodnote 50,3 mld. Sk, čo znamenalo nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 21,3%. Objem dovozu predstavoval 57,3 %.

Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR sa za štyri mesiace vyviezol tovar v hodnote 119,3 mld. Sk a doviezol tovar v hodnote 225,1 mld. Sk. Deficit zahraničného obchodu za obdobie prvých štyroch mesiacov tohto roku dosiahol 25,8 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol vyšší o 19,3 mld. Sk. V tomto roku dochádza v porovnaní s rokom 2000 k zmene vývozno-dovoznej dynamiky. Od posledného štvrťroka minulého roku dochádza k predstihu rastu dovozu pre vývozom. Na náraste vývozu sa podieľali najmä stroje a zariadenia, ktoré tvorili 39 % z celkového objemu exportu. Pretrvával nárast vývozu cestných vozidiel a zvýšil sa vývoz elektrických prístrojov a strojov pre priemysel. Stabilný podiel vývozu si zachovali polotovary.

Obchod so službami bol stabilizovaný. Bilancia služieb skončila za štyri mesiace s aktívnym saldom 6,2 mld. SK. Bolo to o 0,6 mld. Sk viac ako v rovnakom období minulého roka. Menšie zmeny boli podľa centrálnej banky v štruktúre bilancie služieb. V doprave a cestovom ruchu boli mierne prebytky, ktoré boli kompenzované zvýšeným deficitom iných služieb.

Vývoj bežného účtu platobnej bilancie a jeho zložiek
Mesačné údaje
Kĺzavé 12-mesačné kumulatívne údaje
január-01
február-01
marec-01
apríl-01
december-00
január-01
február-01
marec-01
apríl-01
Obchodná bilancia -4748,00 -5494,00 -8541,00 -7046,00 -42356,00 -44821,00 -47008,00 -54449,00 -62141,00
Bilancia služieb 420,00 3168,00 614,00 1968,00 20298,00 19141,00 19967,00 20346,00 20942,00
Bilancia výnosov 461,00 -95,00 -1630,00 -98,00 -16324,00 -15472,00 -15860,00 -16396,00 -15961,00
Bežné transfery -172,00 790,00 763,00 1920,00 5440,00 4777,00 5224,00 5463,00 6776,00
Bežný účet -4039,00 -1631,00 -8794,00 -3256,00 -32941,00 -36375,00 -37657,00 -45036,00 -50384,00

Zdroj: NBS


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS