ČLÁNOK
Creditanstalt, a.s., Bratislava dosiahol v roku 1997 čistý zisk 276 mil. Sk
7. mája 1998

V porovnaní s rokom 1996 to teda predstavuje zhruba trojnásobný nárast. Prevádzkové výnosy vzrástli v minulom roku takisto trojnásobne a dosiahli 316 mil. Sk. Ako ďalej uviedla členka predstavenstva banky Regina Ovesny-Straka, tieto výsledky sa odvíjajú predovšetkým z nárastu čistého úrokového výnosu vo výške 152 mil. Sk v roku 1996 na 338 mil. Sk v roku 1997. Rozhodujúcim bol predovšetkým výrazný nárast záväzkov voči klientom. Podľa R. Ovesny-Straka výrazný prínos predstavoval výsledok z obchodnej činnosti, ktorý sa zvýšil z 50 mil. Sk v roku 1996 na 73 mil. Sk v roku 1997. Banke sa podarilo mierne zvýšiť výnosy zo služieb. Pozitívny vplyv na celkový výsledok mal aj pomerne nižší nárast nákladov. Prevádzkové náklady stúpli v porovnaní s rokom 1996 o približne 20 % na 111 mil. Sk. Ako ďalej uviedla, primerane k nárastu počtu pracovníkov o 30 osôb sa zvýšili aj personálne náklady o zhruba 90 % na 37 mil. Sk. Úverové portfólio banky neobsahuje žiadne klasifikované úvery. V roku 1997 Creditanstalt vytvoril len daňovo odpočítateľné paušálne opravné položky v objeme 41 mil. Sk. Bilančná hodnota spoločnosti dosiahla k 31. decembru 1997 asi 10,834 mld. Sk. V porovnaní s rokom 1996 to predstavuje nárast o približne 2,66 mld. Sk. Objem pohľadávok voči klientom zostal na základe smernice o monetárnej devízovej pozícií v porovnaní s rokom 1996 stabilný. „NBS nás do určitej miery obmedzuje predpísaným devízovým koeficientom,“ uviedla. Okolo 30 % objemu aktív predstavovali strednodobé, zvyšok krátkodobé aktíva. Podiel zahraničnej meny predstavoval 43 %. Creditanstalt zaznamenal viac ako zdvojnásobenie záväzkov voči klientom z 1,336 mld. Sk na 3,001 mld. Sk, pričom výšku úsporných vkladov sa podarilo viac ako zdvojnásobiť. Až 90 % úsporných vkladov bolo v slovenských korunách. Neterminované vklady vzrástli o približne 70 % a terminované vklady o zhruba 20 %. Spoločnosť dosiahla v minulom roku kapitálovú primeranosť 15,51 % a v roku 1996 19,88 %. V 1. štvrťroku tohto roku tento ekonomický ukazovateľ dosiahol 18,56 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS