ČLÁNOK
Connex je znepokojený postupom FNM vo veci SAD Bratislava
5. júna 2003

Spoločnosť Connex Transport AB je hlboko znepokojená postupom Fondu národného majetku SR (FNM), ktorý predložil Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku SR návrh na zrušenie privatizačného rozhodnutia vlády SR o privatizácii akcií spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Bratislava, a.s. Podľa FNM sa privatizačné rozhodnutie stalo nerealizovateľné „pre nezáujem kupujúceho podpísať zmluvu o kúpe akcií SAD Bratislava“. Písomné oznámenie o rozhodnutí fondu dostal Connex, ktorý bol potvrdený ako kupujúci 49 % akcií SAD Bratislava, 2. mája. „Zdržanie pri uzatváraní zmluvy nebolo v žiadnom prípade spôsobené konaním či nekonaním Connexu,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ Connexu pre ČR, SR a Maďarsko Cyril-Hervé Carniel.

Connex podľa neho sústavne deklaroval skutočný záujem uzatvoriť zmluvu o kúpe akcií SAD Bratislava, ale zároveň opakovane určil dôvody, pre ktoré nemôže uzatvoriť návrh Zmluvy o kúpe akcií predložený FNM, keďže podľa Connexu odporoval a odporuje zákonu. Návrh zmluvy odporuje podľa firmy zákonu o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR. Ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže totiž zakazujú účastníkom koncentrácie vykonávať práva a povinnosti zo zmluvy až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii alebo do dňa udelenia výnimky zo strany Protimonopolného úradu SR (PMÚ). „Z toho vyplýva, že ak by naša spoločnosť v súlade so zmluvou do piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy uhradila prvú splátku kúpnej ceny, a tak by vykonávala povinnosti zo zmluvy pred právoplatnosťou rozhodnutia PMÚ, porušila by zákon o ochrane hospodárskej súťaže,“ uviedol Carniel. V uvedenom prípade hrozí pokuta až do 10 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. do výšky 10 mil. Sk. „Ak by však Connex v súlade so zákonom o hospodárskej súťaži neuhradil prvú splátku kúpnej ceny, porušil by ustanovenia zmluvy, FNM by mohol od zmluvy odstúpiť a Connex by musel zaplatiť zmluvnú pokutu takmer 22 mil. Sk,“ dodal Carniel.

Connex 18. marca dostal od FNM žiadosť o záväzné stanovisko, v ktorej vedenie fondu vyjadrilo záujem a iniciatívu zvážiť možnosť podania návrhu na zmenu privatizačného rozhodnutia, aby sa vylúčila prípadná kolízia privatizačného rozhodnutia so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Napriek tomu Connex 25. marca adresoval FNM list, podľa ktorého navrhované znenie zmeny privatizačného rozhodnutia nerieši situáciu rozporu ustanovení privatizačného rozhodnutia, a teda ustanovení návrhu zmluvy, s ustanoveniami predmetného zákona. Connex tiež fond požiadal o osobné stretnutie za účelom prerokovania navrhovaných riešení.

Connex preto fond požiadal o opätovné prehodnotenie stanoviska FNM k dôvodu, pre ktorý fond považuje privatizačné rozhodnutie za nerealizovateľné. „Zároveň opakovane deklarujeme záujem o nadobudnutie akcií SAD Bratislava za rovnakých podmienok, aké tvorili podklad pre ponuku Connexu na kúpu 49 % akcií podniku a získanie predkupného práva na ďalších 17 % akcií,“ uviedol Carniel.

Connex tiež fond upozornil, že v prípade, ak bude zrušené výberové konanie z dôvodu, že podľa FNM Connex odmietol uzatvoriť zmluvu, pričom zmluva odporovala zákonu, porušuje fond právnu povinnosť konať v súlade so zákonom. „Dôsledkom tohto konania môže byť skutočnosť, že Connexu bola úmyselne zmarená možnosť uzatvoriť zmluvu o kúpe akcií SAD Bratislava, a to napriek evidentnej snahe Connexu rešpektovať platné právne predpisy SR,“ uzavrel vo vyhlásení Carniel. Connex podľa neho zváži všetky prostriedky právnej ochrany, vrátane návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktoré by zabránilo FNM disponovať s akciami SAD Bratislava až do právoplatného rozhodnutia v predmetnej veci.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS