ČLÁNOK
Čistá hodnota majetku Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 31. máju 2 982 Sk.
8. júna 1998

V decembri 1996 dosiahla táto hodnota 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995. Za prvý štvrťrok dosiahol TKF hrubý zisk 5,718 mil. Sk. Fond tak pokračuje v každoročnom ziskovom hospodárení, keď napríklad v roku 1997 dosiahol 24 % nárast čistého zisku na 27,234 mil. Sk. Štvrťročné výsledky zároveň ukazujú, že fond dosiahol hrubý zisk 48,22 Sk na akciu, pri výške základného imania 118,581 mil. Sk. Na tvorbe kladného hospodárskeho výsledku sa podieľal predovšetkým zisk z finančných operácií v hodnote 6,725 mil. Sk, znížila ho však prevádzková strata v objeme 1,007 mil. Sk. K zníženiu prevádzkových nákladov by však v tomto roku malo prispieť založenie správcu TKF, investičnej spoločnosti Tatra Asset Management. TKF je jediným fondom, ktorý je kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Vývoj cien jeho akcií môžme charakterizovať ako mierne klesajúci, ktorý kopíruje celkový stav na slovenskom kapitálovom trhu. Musíme však podotknúť, že nejde o tak drastický pád ako v prípade VSŽ, Nafty alebo Slovnaftu. Od začiatku roka zaznamenali ceny TKF mierny nárast aj napriek poklesu všetkých ostatných významných emisií. Vrchol dosiahli na úrovni 1 800 Sk, čo súviselo len s blížiacim sa valným zhromaždením, na ktorom sa rozhodlo o výške vyplácanej dividendy. Optimistické predpoklady na zopakovanie situácie z roku 1997, kedy sa pred valným zhromaždením vyšplhali ceny nad 2000 Sk, sa nesplnili. K výraznejšiemu rastu nedošlo a ceny sa postupne začali približovať k súčasnej hranici 1 450 Sk. Ďalší vývoj bude priamo závisieť od celkovej situácie na kapitálovom trhu, keďže korektný prístup a pravidelná dividendová politika je najvýstižnejšou charakteristikou spoločnosti a predpoklady na zmenu situácie sa doteraz nevyskytli. Majoritným akcionárom je Tatra banka spolu s Raiffeisen Zentralbank Österreich. TKF sa v polovici februára stal spolu s niekoľkými ďalšími najvýznamnejšími fondmi, zakladajúcim členom novovytvorenej Asociácie investičných spoločností. Cieľom činnosti asociácie je zastupovať záujmy tých subjektov kolektívneho investovania, ktoré podnikajú na základe udelenej licencie od Ministerstva financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS