ČLÁNOK
Cistá financná pozícia SR voci ES bude za tri roky 46,51 mld. Sk
15. apríla 2003

Ministerstvo financií SR (MF) odhaduje celkovú cistú financnú pozíciu Slovenska vo vztahu k Európskemu spolocenstvu (ES) v rokoch 2004 až 2006 na úrovni 46,51 mld. Sk. V budúcom roku by pritom mal kladný rozdiel medzi príjmami Slovenska zo spolocenstva a príspevkami SR do rozpoctu spolocenstva predstavovat 13,106 mld. Sk, v roku 2005 sumu 15,604 mld. Sk a v dalšom roku 17,8 mld. Sk. V prípade zohladnenia pohladávky voci všeobecnému rozpoctu ES z titulu priamych platieb dosiahne celková cistá financná pozícia Slovenska voci ES v nasledujúcich troch rokoch 51,566 mld. Sk. Vyplýva to upraveného materiálu MF o predpokladanom dopade vstupu SR do ES na verejné financie, ktorým by sa mala na budúci týžden zaoberat vláda. Slovensko by malo v rokoch 2004 až 2006 odviest spolocenstvu bez príspevkov do Európskeho rozvojového fondu celkom 42,827 mld. Sk. Z toho do všeobecného rozpoctu v budúcom roku 10,458 mld. Sk, v roku 2005 sumu 15,911 mld. Sk a v dalšom roku 16,331 mld. Sk. Zvyšných 127 mil. Sk zaplatíme do Výskumného fondu pre uhlie a ocel v roku 2006. Príspevky SR do spolocenstva sa clenia na príspevky do všeobecného rozpoctu ES a príspevky s osobitným mechanizmom v rámci všeobecného rozpoctu, kam patria odvody do Výskumného fondu pre uhlie a ocel a Európskeho rozvojového fondu. Zo všeobecného rozpoctu ES by sme mali cerpat podla prepoctov rezortu financií za tri roky sumu 89,337 mld. Sk. V budúcom roku by to pritom malo byt 23,564 mld. Sk, v dalšom roku 31,515 mld. Sk a v roku 2006 približne 34,258 mld. Sk. Viac ako 70 % príjmov z ES však bude projektovo orientovaných, takže ich budeme môct cerpat až po predložení kvalitných návrhov projektov pri adekvátnej financnej spoluúcasti predkladatela. Reálne cerpanie z projektovo-orientovaných nástrojov ES tak bude závisiet najmä od pripravenosti administratívy, kvality projektov, od ich realizácie a od spolufinancovania z verejných a súkromných zdrojov. Predvstupová pomoc z fondov PHARE, ISPA a SAPARD by nám mala priniest za tri roky 13,857 mld. Sk. Z toho v budúcom roku vyše 7,47 mld. Sk, v roku 2005 približne 4,08 mld. Sk a v dalšom takmer 2,31 mld. Sk. Povstupovými príjmami budú príjmy zo zárucnej sekcie Európskeho polnohospodárskeho zárucného a usmernovacieho fondu, špeciálna kompenzácia, príjmy zo štrukturálnych operácií, príjmy z vnútorných politík ES, príjmy z Výskumného fondu pre uhlie a ocel a z Financného nástroja EEA. Len zo štrukturálnych operácií ocakáva MF za tri roky približne 31 mld. Sk, pricom v budúcom roku by to malo byt 5,48 mld. Sk, v dalšom roku 11,542 mld. Sk a v roku 2006 až vyše 14 mld. Sk. Spolufinancovanie príjmov zo všeobecného rozpoctu ES z národných verejných zdrojov predpokladá rezort financií v príslušných rokoch vo výške 26,687 mld. Sk. V budúcom roku by sme mali prispiet sumou 8,253 mld. Sk, v dalšom roku 9,035 mld. Sk a v roku 2006 prostriedkami vo výške 9,399 mld. Sk. Spolufinancovanie predvstupových fondov by si pritom malo vyžiadat za tri roky 6,185 mld. Sk. Povstupové príjmy budeme spolufinancovat zo štátneho rozpoctu, ako aj z ostatných verejných zdrojov – z rozpoctov vyšších územných celkov, miest a obcí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS