ČLÁNOK


,

Cierny utorok Union banky
28. marca 2003

Union banka, a. s., sa 18. marca zaradila medzi pocetnú skupinu penažných ústavov, ktorým Ceská národná banka (CNB) od roku 1994 odnala licenciu. Po niekolkých týždnoch klamstiev prišlo vytriezvenie a na povrch sa napriek tvrdeniam vrcholných predstavitelov dostali reálne císla. Dôvodom odobratia povolenia pôsobit ako banka sa stala platobná neschopnost a nerealistický ozdravný plán, ktorý predložilo vedenie banky. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, do 15 dní môže proti nemu Union banka podat rozklad.

Pätrocné starosti

Union banku trápia problémy už vyše pät rokov. Vznikla v roku 1991 ako malá regionálna banka, ktorá mala pomôct reštrukturalizácii ostravského regiónu. Prepojenie s velkými podnikmi zo severomoravského regiónu spôsobilo, že si v nej posilnili akcionársku úcast a v roku 1995 založili spolocnost Facium, neskôr Union Group. Skupina sa stala vlastníkom akcií banky a pôvodní akcionári vlastnili zase podiely Union Group. V rokoch 1993 až 1994 hodnotila CNB financnú inštitúciu na rozdiel od mnohých iných malých bánk pozitívne.

Rok po vytvorení Union Group banka expandovala a preberala majetok iných skrachovaných spolocností, napr. Bankového domu Skala, a. s., Evrobanky, a. s., Ekoagrobanky, a. s. O dva roky prevzala aj Foresbank, a. s., cím získala dva najväcšie ceské penzijné fondy a obsluhu colných pracovísk. Pri integracných procesoch už CNB zbystrila pozornost a vykonávala v banke kontroly. Na ich základe mala Union banka odstránit chyby zistené v oblasti nedostatocnej tvorby opravných položiek k aktívam. Dôsledkom vysokých prevádzkových nákladov bola nízka ziskovost a neustále zvyšovanie základného imania (na 2,4 mld. Kc v r. 1999).

Úvery vdaka prepojeniu

Financná skupina Union Group rozvíjala rôzne aktivity – poistné, lízingové aj obchodné. Expandovala aj do Polska, kde získala majoritnú cast akcií Bank Przemyslowy. Úloha Union banky bola v období rozvoja jasná. Poskytovat úvery rôzne prepojeným osobám bez ohladu na ich kvalitu a možnost návratnosti. Financné prostriedky získavali najmä úcelovo založené spolocnosti. Podla audítorskej spo-

locnosti Deloitte&Touche, s. r. o., poskytla banka v roku 1999 na takéto úvery 5,4 mld. Kc. Audítori už vtedy vo svojej správe upozornili na neistotu návratnosti prostriedkov s vplyvom na financnú situáciu banky, ak do nej nevstúpi strategický investor. Vdaka šikovnosti akcionárov sa však CNB nepodarilo dokázat porušenie právnych predpisov. Centrálna banka po kontrolách zameraných na úvery zainteresovaným subjektom žiadala prehodnotit ich rizikovost a zastavit úverovú angažovanost voci Union Group. Neskôr zistila potrebu tvorby opravných položiek k úverom a neobozretný postup pri obchodovaní. V júli 2002 nariadila obmedzenie aktívnych obchodov a výmenu clenov predstavenstva. Union banka však príkazy neakceptovala.

V septembri v rámci svojich právomocí vymenila CNB clenov dozornej rady, v decembri aj clenov predstavenstva. Dlhodobné problémy viedli v októbri k zmenšeniu vkladov a rapídnemu zníženiu likvidných prostriedkov. Taliansky investor Invesmart získal v novembri 2002 60 % akcií Union Group a 22,6 % akcií Union banky, a prevzal záväzky z „prepojených úverov“ vo výške 2,6 mld. Kc. Banka však potrebovala väcšiu penažnú injekciu. Invesmart preto ocakával verejnú podporu, ktorú mu však Ministerstvo financií Ceskej republiky odmietlo udelit.

Márne snahy o zlepšenie

Pre platobnú neschopnost Union banka 21. februára zatvorila pobocky, zastavila platby a obmedzila používanie platobných kariet. CNB zacala voci nej správne konanie o odobratí licencie. O tri dni neskôr odvolali akcionári predsedu predstavenstva Radovana Vávru a clena predstavenstva Romana Truhlára. Za nových clenov vymenovali Romana Mentlíka a Michala Gaubeho. Noví vrcholní predstavitelia predložili 3. marca návrh záchranného plánu. Podla R. Mentlíka bolo jeho cielom postupné sprevádzkovanie cinnosti a minimalizovanie úcinku na klientov. Ceská národná banka však plán zamietla ako nerealistický a odobrala banke licenciu.

Fond poistenia vkladov sa už pripravuje na výplatu prostriedkov do výšky 90 % vkladu, max. 25 000 eur. Prepocítané kurzom k 21. marcu, je to 789 000 Kc. Banka má približne 250 000 klientov s celkovými úsporami asi 20 mld. Kc, vklady fyzických osôb tvoria 85 % objemu. Bilancná suma banky k 30. 1. 2003 bola 20,8 mld. Kc, ciže 0,83 % bilancnej sumy celého sektora.

Centrálna banka je prísna

Zaciatkom 90. rokov si Cesi mysleli, že banku môže založit každý. Rocne vznikalo niekolko penažných ústavov, v roku 1995 ich bolo až 55. To bol zaciatok série bankrotov.

Bankový dohlad Ceskej národnej banky (CNB) zacal dôsledne preverovat financné ukazovatele a v bankovom sektore nastalo ocistné obdobie. Kontroly na mieste a sledovanie plnenia pravidiel obozretného podnikania spôsobili, že z celkového poctu 63 povolení zaniklo do roku 2000 až 23. Najskôr kvôli zlej financnej situácii, neskôr (asi od 1995) aj vdaka fúziám a predajom. K 30. 9. 2002 bolo v Cechách 36 bánk a pobociek zahranicných bánk, v roku 2003 asi odbudne dalšia.

Banky, ktoré v Cechách ukoncili cinnost:

– pre likvidáciu alebo konkurz: Kreditní a prumyslová banka, Banka Bohemia, AB banka, Ceská banka, První slezská banka, Kreditní banka, Realitbanka, COOP banka, Velkomoravská banka, Agrobanka, Bankovní dum Skala, Ekoagrobanka, Evrobanka, Pragobanka, Universal Banka, Moravia Banka, Union Banka(?)

– bez licencie pre fúziu s inou bankou: Poštovní banka, Bank Austria, HYPO Bank, Foresbank, Erste Bank Sparkassen, Banka Haná, Bank Austria Creditanstalt, Sociéte Generale (pobocka)

– bez licencie pre nezacatie cinnosti: West Deutche Landesbank

– bez licencie pre transformáciu na nebankový subjekt: Konsolidacná banka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS