ČLÁNOK
Chýbajú regulačné mechanizmy na čerpanie zo správnych fondov
22. augusta 2002

V súčasnosti nie sú vytvorené regulačné mechanizmy na použitie prostriedkov správnych fondov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne (SP) a Národného úradu práce (NÚP). Orgány štátneho dozoru môžu nanajvýš konštatovať, či výška tvorby a použitia správneho fondu je, alebo nie je v súlade so zákonom stanovenou úrovňou a či sa pri používaní správnych fondov dodržiavajú všeobecne záväzné platné predpisy. Konštatuje sa v závere analýzy tvorby a použitia správnych fondov zdravotných poisťovní, SP a NÚP, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Úroveň priemernej mzdy v zdravotných poisťovniach, SP a v NÚP dosahuje trvale vyššiu úroveň ako v organizáciách rozpočtových vrátane kapitol ústredných orgánov štátnej správy a kapitol krajských úradov. V analýze, ktorú vypracovalo ministerstvo financií, sa ďalej konštatuje, že nižšia úroveň priemernej mzdy v NÚP je spôsobená najmä jeho splynutím so štátnymi organizáciami. Tendencia vývoja tohto ukazovateľa v nasledujúcom období bude zrejme pokračovať, nakoľko túto oblasť výraznejšie neovplyvnilo ani prijatie zákona o verejnej službe. Vývoj ďalších ukazovateľov správnych fondov rovnako závisí od rozhodnutia riadiacich orgánov, pričom napríklad pri určovaní úrovne ich investičných výdavkov, resp. nákladov často absentujú viacročné rozvojové programy.

Výsledky hospodárenia dotknutých inštitúcií sa priamo premietajú v dosiahnutých výsledkoch verejného rozpočtu. Hospodárne vynakladanie prostriedkov správnych fondov môže mať priamy vplyv i na objem prostriedkov základných fondov v prípadoch, keď legislatívne prostredie týchto inštitúcií umožňuje i prevody zostatkov správnych fondov do fondov základných. Ako upozorňuje v analýze ministerstvo financií, zvýšenú pozornosť je preto potrebné venovať objemu správnych fondov už v etape prípravy rozpočtov dotknutých inštitúcií a v procese ich schvaľovania.

SP podľa plánu vytvorí v tomto roku správny fond vo výške 2,920 mld. Sk. Použije ich najmä na mzdové náklady, náklady na zabezpečenie funkčnosti ústredia SP a jeho pobočiek a náklady na výstavbu a rekonštrukciu budov a budovanie informačných systémov. Správny fond SP v rokoch 1998 až 2001 dosiahol 2,307 mld. až 2,422 mld. Sk. Podiel prostriedkov správneho fondu na celkových príjmoch poisťovne však uvedenom období kolísal v rozpätí 2,9 % až 3,5 %. Priemerný počet zamestnancov poisťovne sa v rokoch 1998 až 2000 mierne zvyšoval, z počtu 4 456 zamestnancov na 4 559 zamestnancov. Vlani ich počet klesol na 4 527 zamestnancov. Výdavky správneho fondu SP na zamestnanca dosiahli priemerne 440 tis. Sk až 521 tis. Sk. Priemerná mzda zamestnanca v roku 1998 predstavovala 14 396 Sk. Počas minulého roka jej hodnota vzrástla zo 14 030 Sk na 14 677 Sk. Podľa rozpočtu SP by priemerná mzda zamestnanca mala v tomto roku dosiahnuť 15 758 Sk.

Správny fond NÚP v minulom roku tvoril 1,631 mld. Sk. Príjmy fondu tak prekročili plánované príjmy o takmer 100 mil. Sk. V rokoch 1998 až 2000 bolo v správnom fonde NÚP 1,204 mld. Sk až 1,508 mld. Sk. Podiel investičných výdavkov na celkových výdavkoch správneho fondu podľa analýzy v rokoch 1998 až 2001 dosahoval 8,5 % až 12,7 %. Ich najväčší rast bol zaznamenaný v roku 1999, čo súviselo s budovaním nového vybavenia pre výber príspevkov na poistenie v nezamestnanosti. Priemerný počet zamestnancov NÚP sa v rokoch 1998 až 2001 medziročne zvyšoval iba v minimálnej miere, z počtu 4 995 zamestnancov v roku 1998 na 5 000 zamestnancov v roku 2001. V tomto roku by mal NÚP prijať 25 nových zamestnancov. Odlišná situácia je v prípade zamestnancov, prijatých na verejnoprospešné práce. Ich počet v rokoch 1998 až 2000 predstavoval asi 250 zamestnancov, v minulom roku NÚP za týmto účelom vytvoril 311 pracovných miest. V tomto roku by ich počet mal vďaka uplatňovaniu noviel zákona o zamestnanosti vzrásť na 472. Priemerná mzda zamestnanca vrátane odmien v roku 1998 predstavovala 9 620 Sk. Odvtedy priemerná mzda medziročne rástla priemerne o 8,3 %, pričom v tomto roku by mala dosiahnuť 13 127 Sk.

Správne fondy zdravotných poisťovní boli v roku 2001 vytvorené vo výške 1,9 mld. Sk, ich skutočný prídel predstavoval 1,7 mld. Sk. Je to 3,4 % zo základu, ktorý stanovuje zákon, pričom maximálna výška je 5 % zo základu. Výdavky správnych fondov vzrástli od roku 1998 do roku 2001 o 767 mil. Sk a v minulom roku dosiahli až 2,5 mld. Sk. Z toho na investičné náklady šlo 234 mil. Sk. Na tento rok sa nepredpokladá deficit správneho fondu, keďže pri plánovanej tvorbe 2,128 mld. Sk sa má použiť 2,124 mld. Sk. Na mzdy pracovníkov poisťovní sa použilo v minulom roku vyše 628 mil. Sk, na tento rok sa plánuje prekročiť suma 717 mil. Sk. Rast mzdových nákladov v roku 2002 spôsobuje nielen rast počtu zamestnancov poisťovní, ale aj nárast ich priemernej mzdy. Tá vzrástla od roku 1998 zo sumy 14 863 Sk na 17 528 Sk, s ktorou sa uvažuje v rozpočte na rok 2002. V roku 1998 zabezpečovalo výkon zdravotného poistenia 2 899 zamestnancov. Ich počet priebežne narastal na 3 134 v roku 2001, čo znamená 8,1-percentný nárast oproti roku 1998. Zníženie počtu zdravotných poisťovní z počiatočných 13 na súčasných 5 sa neprejavilo v znížení počtu zamestnancov. Za posledných päť rokov vykazuje najnižšiu mzdu ZZP Sideria – Istota vo výške 14 132 Sk. Najvyššiu úroveň v priemere dosiahla za sledované obdobie CHZP Apollo v sume 18 293 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS