ČLÁNOK
Chemolak mierne prekročil v minulom roku zámery obchodného plánu
30. apríla 1998

Pri základnom imaní 501,620 mil. Sk tak čistý zisk na akciu poklesol o 22,3 % na 120,50 Sk. Vyplýva to z informácii, ktoré zverejnila Burza cenných papierov v Bratislave. Jednou z príčin poklesu hospodárskeho výsledku bol podľa nedávnych vyjadrení predstaviteľov podniku pokles predaja svojej produkcie hlavne na českom trhu. Za hlavný dôvod zníženia pritom označili zavedenie balíčka opatrení vládami ČR a SR ako aj kĺzavého kurzu českej koruny. Zdravá štruktúra majetku a výrazné zisky z minulých rokov však vytvárajú priestor pre prekonanie súčasného ťažkého obdobia ovplyvňujúceho výsledky viacerých spoločností. Chemolak sa dlhodobo dobrými výsledkami zaraďuje medzi najkvalitnejšie emisie na slovenskom kapitálovom trhu. V roku 1993 dosiahol zisk na akciu 165 Sk, v rokoch 1994 – 1995 dokonca výškou zisku na akciu prekročil 200 Sk pri koncoročnom čistom zisku vo výške 104 mil. resp. 107 mil. Sk. Rok 1996 priniesol pokles zisku na úroveň 155 Sk na akciu pri celkovom objeme 78 mil. Sk. Jednou z príčin nižšieho zisku bol pokles prevádzkového zisku z 286 mil. Sk v roku 1995 na 209 mil. Sk v roku 1996. Súbežne s tým však došlo k zníženiu straty z finančných operácií z úrovne 92 mil. Sk v roku 1995 na 54 mil. Sk v závere roku 1996. V uplynulom roku strata z finančných operácii korigovala len mierne. Pokles úrokov z bankových úverov, ktorý pozitívne ovplyvňoval hospodárenie vo finančnej sfére, bol kompenzovaný narastajúcimi stratami z kurzových rozdielov. Strata tak poklesla o 1,6 mil. Sk na 52,173 mil. Sk. Negatívnym javom je však každoročný pokles rentability vlastného imania. Kým v rokoch 1994 – 95 vykazoval Chemolak rentabilitu vlastného imania na úrovni 13 – 14 % , v roku 1996 to bolo 10 % a koncoročný výsledok na úrovni 60,456 mil. Sk znamená pokles rentability na 7,3 %. Hodnotovo vzrástlo základné imanie podniku o 2,3 % na 829,75 mil. Sk. Spoločnosť v uplynulom roku znížila aj objem úverov, avšak len o 7 mil. Sk na 337,694 mil. Sk. Úverová zaťaženosť tak v porovnaní s úrovňou roka 1996, kedy predstavovala 42 %, poklesla len mierne na 40,6 %. Pritom v roku 1996 sa udržala na úrovni roku 1995 výška pohľadávok, záväzkov i bankových úverov, vďaka čomu vykazovala spoločnosť celkovú zadlženosť pod 50 %. V dôsledku zhoršenia platobnej disciplíny odberateľov prevýšila hodnota pohľadávok u odberateľov 610 mil. Sk. Chemolak nato reagoval dočasným prerušením obchodných vzťahov s niektorými obchodnými partnermi, čo sa následne prejavilo poklesom odberu oproti roku 1996. Rast pohľadávok tak negatívne ovplyvnil finančný rok a ukazovatele likvidity v Chemolaku. Do konca roka sa však hodnota pohľadávok u odberateľov ustálila na 383,757 mil. Sk. Spoločnosť je proexportne orientovaná a každoročne zvyšuje objem vývozu. Kým v roku 1996 predstavoval export 472,725 mil. Sk, zámer na rok 1998 ráta až 769 mil. Sk pri celkovom objeme predaja 1,635 mld. Sk. Teritoriálne tvorí Česká republika najväčšie odbytisko. Najväčšími odberateľmi sú dcérske spoločnosti Triton, s.r.o., Bratislava, Chemolak-Moravia, s.r.o., Zlín, Chemolak – Bohemia, s.r.o., Liberec. Medzi ďalších odberateľov patria Ukrajina, Poľsko, Rusko, Maďarsko a Uzbekistan. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby (66,4%), laky (11,3%) a riedidlá (12,1%). Chemolak a.s. sa chce orientovať na ponuku náterových látok a náterových systémov na výrobu s ekologickým pozadím a zvýšiť objem predaja vodouriediteľných systémov, polyuretánových a epoxidových náterových látok, vodourozpustných a práškových náterových látok. Chemolak plánuje v tomto roku investovať celkovo 150 mil. Sk. V roku 1996 mal Chemolak investičné akcie v objeme 144 mil. Sk. Boli zamerané najmä na modernizáciu výrobných a energetických zariadení, racionalizáciu skladových kapacít surovín a hotových výrobkov. V budúcom roku plánuje spoločnosť nasmerovať svoje investície najmä do technológie výroby náterových látok a výrobnej činnosti, rekonštrukcie energetických zariadení, na čističku odpadových vôd na skládke pevných chemických odpadov, ale i na prototypné riešenie zachytávania a likvidácie emisií. Na oblasti vývoja a výskumu spoločnosť v tomto roku vyčlenila finančné prostriedky vo výške 22,8 mil. Sk. Podľa informácii z novembra minulého roka sa Istrofin, .a.s. podieľal na majetku spoločnosti 25,88 %, Druhá strategická, a.s., vlastnila 19,87 %, Prvej strategickej patrilo 9,96 % podiel a VÚB, a.s., vlastnila 6,70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS