ČLÁNOK


,

Cestovné poistenie v skratke
28. júla 2003

Slnko vlieva energiu. Väčšia energia vytvára potenciál na zvýšenú aktivitu. Aktivita, na ktorú bežne nie sme zvyknutí, zvyšuje možné riziko vzniku úrazu alebo aj choroby. Pri cestách do zahraničia je preto osobitne dôležité cestovné poistenie. Komplexný balík najčastejšie zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Čo sa skrýva pod jednotlivými časťami?

Ošetrenie i úraz

Poistenie liečebných nákladov uzatvárame najčastejšie. Vzťahuje sa na nevyhnutné liečenie pri chorobe alebo následkom úrazu, transport chorého späť na Slovensko, ak súvisí s liečením, prepravu telesných pozostatkov alebo

pohreb na zahraničnom cintoríne. Nevyhnutné liečenie znamená ambulantné lekárske ošetrenie, vedľajšie poplatky lekára, lieky na základe lekárskeho predpisu, hospitalizáciu v nemocnici. V Uniqa poisťovni zahŕňa aj návštevu rodinného príslušníka v prípade dlhodobého pobytu (aspoň desať dní) poisteného v nemocnici v zahraničí. Hradí aj právnu pomoc za neúmyselne spôsobenú škodu alebo neúmyselné porušenie zákonov do výšky tisíc dolárov v príslušnej mene. Problematickejšia situácia v prípade návštevy zubára, poisťovne preplatia skutočne len nevyhnutné akútne ošetrenie.

Pri úrazovom poistení alebo pripoistení sa zvyčajne poisťujeme pre prípad smrti následkom úrazu a trvalých následkov po úraze. V Allianz-Slovenskej poisťovni (Allianz-SP), Ergo poisťovni zahŕňa úrazové poistenie aj denné odškodné počas nevyhnutného liečenia následkom úrazu.

Poistenie batožiny sa vzťahuje na odcudzenú, poškodenú alebo stratenú batožinu a cennosti, ktoré si cestujúci buď vezme so sebou, alebo si ich kúpi počas cesty. Medzi cennosti v Allianz-SP zaraďujú klenoty, predmety z drahých kovov, kameňov alebo perál, hodinky, kožuchy a strelné zbrane, fotoaparáty a kamery, počítače, mobilné telefóny, elektronické a optické prístroje a ich príslušenstvo. Poistenie sa týka j vecí, ktoré zlodeji ukradnú pri vlámaní do auta.

Pri dovolenke ľahko môžeme spôsobiť starosti aj niekomu inému, hoci neúmyselne. Pre tento prípad slúži poistenie zodpovednosti za škodu. Týka sa škôd spôsobených na živote a zdraví a na majetku. Poisťovateľ teda nahradí škodu za poisteného.

Okrem základného balíka služieb sa však môžeme pripoistiť na meškanie letu, batožiny, storno poplatku v dôsledku neúčasti na zájazde, stratu cestovných dokladov.

Ako postupovať

Ak v zahraničí dôjde k poistnej udalosti, stane

sa úraz, náhle ochoriete alebo na niekoho skočíte v bazéne a nechtiac mu ublížite, treba kontaktovať poisťovňu. Presnejšie, asistenčnú službu. Kontakt na ňu získame pri uzatváraní poistenia na špeciálnej kartičke alebo bude uvedená na zmluve. Asistenčná služba poskyt-

ne všetky informácie a odporučí, ako postupovať. K dispozícii je 24 hodín denne a komunikuje zvyčajne v slovenskom alebo českom jazyku.

Čo robiť vtedy, ak u lekára musíme zaplatiť v hotovosti? Treba si odložiť originály všetkých účtov platených v ambulancii, lekárni, za dovoz do nemocnice. Dobré je, ak máme k dispozícii aj lekársku správu s uvedením diagnózy a jednotlivých lekárskych úkonov. Po návrate do SR dôjde po vyplnení tlačiva poisťovne k preplateniu uhradených účtov. Aj v tomto prípade je však dobré kontaktovať asistenčnú službu ešte pred platbou u lekára. Vysvetlí všetky podrobnosti.

Najčastejšie sa podľa skúseností poisťovní v lete stretávajú s úrazmi dolných končatín, bolesťami zubov, úpalmi, alergiou na slnko, ale i zažívacími ťažkosťami najmä pri výletoch v exotických krajinách. Ošetrenie v zahraničí vôbec nie je lacné, oplatí sa preto investovať do poistenia vopred.

Doklad o poistení musí byť

súčasťou zmluvy o zájazde

Ak sa chystáme na dovolenku a chceme si kúpiť zájazd v cestovnej kancelárii, overme si, či je cestovná kancelária poistená. Doklady o poistení, ktoré sú súčasťou zmluvy, musia obsahovať označenie poistiteľa s názvom a kontaktnou adresou poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. Na overenie poistenia poslúži internetová stránka Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

Od apríla minulého roka platí nový zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Netýka sa všetkých služieb, len zájazdov. Za zájazd sa považuje kombinácia aspoň dvoch služieb (ubytovanie a doprava, ubytovanie a strava), ak sa poskytuje na čas dlhší ako 24 hodín alebo zabezpečenie ubytovania na tri a viac nocí v jednom ubytovacom zariadení. Okrem iného zákon upravuje náležitosti zmluvy o obstaraní zájazdu. Táto musí obsahovať napr. charakteristiku, cenu zájazdu, lehotu a spôsob uplatnenia nárokov zákazníka pri nedodržaní povinností cestovnej kancelárie, stornovacie podmienky a poplatky pri odstúpení zákazníka od zmluvy, údaje o výške platieb za fakultatívne výlety, letiskové poplatky. Pri ubytovaní by sme v zmluve mali nájsť jeho názov, polohu, kategóriu, triedu, stupeň vybavenosti. Pri doprave sa uvádza druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty. Spolu so zmluvou musí cestovná kancelária odovzdať zákazníkovi aj doklad o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad jej úpadku. Poistenie uzatvára preto, aby sa v prípade bankrotu o turistov postarala poisťovňa. Poisťovňa uskutoční plnenie, ak cestovná kancelária nedopraví turistov zo zahraničia na Slovensko, ak nevráti zákazníkovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, že sa neuskutočnil. Naopak, poistenie sa nevzťahuje napr. na kvalitu služieb, škody vzniknuté vojnou, štrajkami, prírodnými katastrofami.

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie mala poistnú zmluvu uzatvorenú pred sezónou len každá šiesta cestovná kancelária. Okrem poistenia mohli spoločnosti využiť aj ďalšie dva nástroje – bankovú záruku alebo garančný fond. Ani jeden zo spôsobov sa však neujal a väčšina kancelárií využíva poistenie v štyroch poisťovniach. Nie všetkým sa to podarilo a museli sa pretransformovať na cestovné agentúry, ktoré neorganizujú vlastné zájazdy, sú sprostredkovateľmi iných kancelárií. Poisťovne vraj tento rok pritvrdili podmienky. Čo teda žiadajú od cestovných kancelárií? Najväčším poisťovateľom je Union poisťovňa, ktorá poistila viac ako 160 kancelárií. „Pri posudzovaní kancelárie nehodnotíme to, či je nová alebo už dlhšie etablovaná na trhu. Podstatný je zámer, produktová orientácia a ekonomické výsledky,“ hovorí manažér pre spoluprácu s cestovnými kanceláriami z odboru cestovného poistenia Peter Ferienčík. Allianz-Slovenská poisťovňa poistila viac ako 80 cestovných kancelárií, z dôvodu negatívnych ekonomických ukazovateľov však zamietla 25 žiadostí. Kooperativa poistila šesť kancelárií, zamietla až 20 žiadostí. „Hlavným kritériom na rozhodnutie o prijatí žiadosti o poistenie insolventnosti je zdravé fi-nančné hospodárenie. Pri väčšine cestovných kancelárií sme výsledky nemohli akceptovať. Ďalším kritériom je akceptácia kancelárií s väčšími poistnými sumami zo strany zaisťovateľa, ktorý sa podieľa na riziku,“ hovorí vedúca oddelenia marketingu Zuzana Wagnerová. Dodáva, že doplnkovým kritériom je aj predaj poistenia liečebných nákladov v zahraničí danou cestovnou kanceláriou. V Uniqa poisťovni brali okrem spolupráce pri cestovnom poistení do úvahy aj to, či má cestovná kancelária u nich dlhodobo poistený majetok. Možno aj preto poistili len šesť spoločností.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS