ČLÁNOK


,

Cesta vedie cez podielové fondy
21. februára 2005

Celé desaťročia bola u nás jediným finančným nástrojom vkladná knižka. Po obdobiach hľadania, pokusov i omylov v 90. rokoch sa našťastie slovenské finančné trhy stabilizovali. Dnes znesú aj veľmi prísne porovnanie s európskym prostredím.

Ľudia sa síce orientujú a učia len postupne, cesta je však aj pre naše konzervatívne obyvateľstvo naznačená jasným smerom. Neexistuje totiž významný dôvod pochybovať o tom, že vývoj pôjde cestou rozvinutých krajín. Samozrejme pomalšie, než by sme považovali za racionálne. Nemožno preskočiť vlastné tiene

nedávnej ani dávnejšej minulosti.

Spočiatku sa východiskovým produktom stali zrozumiteľné a prosté bankové vklady, najmä termínované. Väčšina ľudí si uvedomila, že ani tu nemôže čakať absolútnu istotu. Občania začali vnímať hodnotu času, infláciu a poklesy úrokových sadzieb. Neskôr prevzalo štafetu termínovaných vkladov stavebné sporenie. Porovnateľný impulz dostalo aj životné poistenie. Jeho podiel zaznamenal od roku 2000 značný nárast.

Európska úroveň dohľadu

Pre obyčajných tzv. drobných investorov však všade na svete vedie cesta cez podielové fondy. Kolektívne investovanie je totiž dostupný, pomerne bezpečný a dostatočne efektívny spôsob zhodnocovania peňazí. Regulácia a dohľad nad podielovými fondmi sa dostali na európsku úroveň a niet dôvod pochybovať o tom, že ich rozvoj má svoje najlepšie roky ešte pred sebou.

Podielové fondy majú rad výhod. Predovšetkým môžu dobre rozložiť riziko medzi množstvo aktív, ktoré majú vo svojom portfóliu. Diverzifikujú investičné riziko medzi niekoľko druhov cenných papierov (akcie, dlhopisy, termínované vklady, podielové listy iných fondov atď.), čím dosahujú , že v prípade poklesu ceny určitého aktíva (napr. dlhopisu), môže mať táto zmena iba malý vplyv na celkový výnos fondu.

Vysoká likvidita

Tak, ako existujú rôzne druhy fondov, vyskytujú sa aj rôzne hodnoty rizík – od fondov s nízkym rizikom a malým výnosom až po fondy s veľkým rizikom , ale tiež vysokým výnosom.

Značným plusom podielových fondov je ich veľká likvidita. Na rozdiel od termínovaných vkladov, kde klient svoje peniaze dostane až po uplynutí dohodnutého času, je investičná spoločnosť povinná odkúpiť podielové fondy kedykoľvek na požiadanie. Investičná spoločnosť má zároveň povinnosť vyplatiť podielnikovi peniaze do tridsiatich dní.

V neposlednom rade je lákadlom podielových fondov výška výnosu, ktorá je doménou predovšetkým akciových a zmiešaných podielových fondov. Výnosnosť akciových fondov však investori nemôžu preceňovať. To, že mnohé z nich zarobili desiatky percent neznamená, že prinesú rovnaké zisky aj v ďalších rokoch.

Najbezpečnejšie podielové fondy majú, prirodzene, najnižší výnos. Je to zásada, ktorú chápe azda každý investor. Priemerný zisk z fondov peňažného trhu sa dnes pohybuje len mierne nad dvomi percentami ročne. Rovnako, ako sa neodporúča využívať termínované vklady na dlhšie úložky, ako dlhodobú investíciu nemožno odporučiť ani podielové fondy peňažného trhu. V oboch prípadoch by sa totiž investor iba okrádal pre nevyužitie výnosnejších alternatív, ktoré sú vhodnejšie v dlhodobom horizonte. Napriek tomu sa na tejto chyby dopúšťa na Slovensku množstvo ľudí. Je to výsledok skutočnosti, že Slováci ešte nepatria medzi investične vyspelú krajinu. Ľudia síce majú záujem svoje peniaze investovať, ale nezamýšľajú sa nad výhodnosťou konkrétnej peňažnej transakcie. V čase, keď možno očakávať ďalšie pokračovanie rastu globálnych kapitálových trhov vo svete, by bolo hriechom dávať väčšinu disponibilných zdrojov do málo výnosných, zato však bezpečných fondov. Napriek tomu sa to v mnohých prípadoch deje. Problém nastáva najmä vtedy, keď sa neskúsený investor dostane do rúk nekvalitného poradcu.

Rast fondového trhu

Svoje úspory z bankových vkladov Slováci pomaly presúvajú do podielových fondov.

Slovenský fondový trh v uplynulom roku pokračoval vo výraznom raste. „A to aj napriek tomu, že mnohí odborníci sa domnievali, že po vynikajúcom roku 2003 sa rast zastaví. V porovnaní s vlaňajškom sú čisté predaje na Slovensku zhruba o polovicu vyššie, “ zhodnotil rok 2004 výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie Ľubor Kyselý.

V uplynulom roku pretrvával trend investícií do bezpečných nástrojov. „Väčšina peňazí tečie do najbezpečnejších fondov investujúcich na peňažnom trhu. Pomerne veľký balík získali aj dlhopisové fondy, stále však platí, že akciové fondy, fondy fondov a zmiešané fondy sú na okraji záujmu investorov,“ dodal.

Peňažné fondy sú na čele

Peňažné otvorené podielové fondy (OPF) získali v roku 2004 až 75 % všetkých peňazí plynúcich do tohto sektora. S viac ako 15 percentami skončili fondy investujúce do dlhopisov. Vyše päť percent získali zmiešané fondy. Do rizikových akciových OPF prišlo vyše 2,5 percenta všetkých investícií a len necelého pol percenta získali strešné OPF.

Počet fondov, do ktorých môžu Slováci uložiť svoje úspory výrazne rastie. Tento trend by mal pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Do konca 1. polroku 2005 by mohlo byť na slovenskom trhu približne 350 otvorených podielových fondov. Najväčšie zastúpenie majú najrizikovejšie akciové fondy, ktorých je takmer 140. Nasleduje 75 dlhopisových fondov a 36 zmiešaných OPF.

Fondový priemysel rastie

Na slovenskom trhu pôsobí 15 správcovských spoločností. V minulom roku dominoval Asset Management Slovenskej sporiteľne. Čisté predaje t.j. rozdiel medzi vydanými a vrátenými podielovými listami tohto správcu presiahli 9,5 miliardy Sk. Na druhej priečke sa umiestnil VÚB Managemnet s viac ako 8 miliardami Sk. Trojicu najúspešnejších uzatvorili Tatra Asset Management s vyše 7,1 miliardy Sk čistých predajov.

Slovenský trh podielových fondov z hľadiska majetku pod správou jednotlivých spoločností rastie spomedzi krajín združených v európskej federácii FEFSI najrýchlejšie. V prvých troch kvartáloch roku 2004 bolo Slovensko na čele. Podľa Ľ. Kyselého je vysoký predpoklad, že rovnako ako v roku 2003 aj v uplynulom roku skončí slovenský fondový priemysel na prvej priečke. Majetok pod správou slovenských správcov mal v roku 2004 podľa predpovedí odborníkov dosiahnuť 70 miliárd Sk.

Tento rok môže na trh podielových fondov negatívne vplývať spustenie dôchodkovej reformy. V dlhodobom horizonte si však podielové fondy udržia výrazný nárast.

Zdroj: TA SR

Ako investovať

V optimálnom portfóliu investora by v žiadnom prípade nemali chýbať akcie a fondy, ktoré do nich investujú. Práve tieto aktíva totiž generujú najväčšie zisky. Zároveň sú však spojené s veľkým rizikom, ktoré naopak môže výnos celého portfólia tlačiť dolu. Takmer každý investor by mal mať vo svojom majetku dlhopisy, akcie i nehnuteľnosti resp. príslušné podielové fondy. Univerzálny mix pre všetkých však neexistuje. Treba sa si ho nechať ušiť na mieru u skúseného odborníka.

Rizikový profil investora

Rozloženie základných druhov podielových fondov v investičnom portfóliu sa odráža od rizikového od rizikového profilu investora. Napriek tomu, že každý investor je svojím spôsobom ojedinelý, možno nájsť niekoľko základných typov prístupov k riziku a tým aj obvyklých variantov zloženia investičných portfólií.

Konzervatívny investor

Nie je prívržencom vysokého rizika. Nechce dopustiť sebamenšiu stratu, preto pri umiestňovaní svojich prostriedkov uprednostňuje dlhopisy. Vzhľadom na to, že nechce akceptovať žiadne výkyvy kurzov, stavia na istý výnos z úrokov. Podiel akcií v jeho portfóliu zaberá najviac jednu štvrtinu. Zvyšok portfólia rozkladá medzi dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu.

Agresívny investor

Napriek svojmu nebojácnemu postoju pri investovaní uprednostňuje vyvážené portfólio. Jeho cieľom je zisk pri primeranej miere rizika. Investície do akcií, rovnako ako vklady do obligácií sú zhruba v pomere 50:50. Všeobecne pritom ide o cenné papiere známych spoločností. Postupom času chce investor realizovať vyššie zisky. Začína preto klásť väčší dôraz na podiel akcií vo svojom portfóliu, nevynímajúc cenné papiere menej známych spoločností. Krátkodobo je ochotný akceptovať relatívne vysoké straty.

Špekulatívny investor

Má jediný cieľ: tučné zisky. Veľmi riskantne investuje do akcií. Zaujíma sa aj o tituly z tzv. emerging markets, teda rozvíjajúcich sa trhov. Investor vie, že môže pomerne veľa stratiť. Napriek tomu nechce znížiť svoj takmer stopercentný podiel akcií v portfóliu ani pri nepriaznivom vývoji na trhoch. Nízke kurzy využíva spravidla na ďalšie nákupy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS