ČLÁNOK
Celkový anualizovaný výnos v rastovom otvorenom podielovom fonde Tatra Global, ktorý spravuje investičná spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) dosiahol ku koncu decembra 61,37 % p.a.
7. januára 1999

V prvom štvrťroku 1999 plánuje TAM uviesť na trh nový podielový fond Tatra Konto. Tento fond bude zameraný na investovanie do krátkodobých aktív peňažného trhu. Majetok podielového fondu Tatra Global diverzifikuje správca vo finančných investíciách tak, že maximálne 50 % je uložených do nástrojov peňažného trhu v zahraničných menách a v slovenských korunách, maximálne 30 % majú tvoriť akcie zahraničných spoločností vysokým ratingovým ohodnotením a minimálne 50 % bude TAM investovať do pevne zúročiteľných zahraničných cenných papierov. Od 7. októbra 1998 sa začal predaj podielových listov Tatra Global za čistú hodnotu aktív zvýšenú o vstupný poplatok vo výške 1,5%. Čistá hodnota aktív fondu sa stanovuje na dennej báze. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie predajnej ceny podielu je deň pripísania peňažnej čiastky na účet podielového fondu. Investičná spoločnosť doručí klientovi potvrdenie o vydaní podielového listu a výpis o celkovom stave podielov klienta na majetku podielového fondu. „Podielnikom Tatra Globalu sa môže stať každý, kto sa oboznámi so štatútom fondu, podpíše s nami zmluvu o vydávaní podielových listov a uhradí na náš účet minimálne 100 000 Sk, alebo ich ekvivalent vo voľných menách. Na základe zmluvy a zaplatenej vstupnej investície je klient u nás zaregistrovaný. Následne môže klient vkladať kedykoľvek minimálne sumu 10 000 Sk,“ uviedol Richard Šimulčík zo spoločnosti TAM. Ako ďalej dodal, po každom obrate dostane klient podielový list, konfirmáciu o vykonaní transakcie a stavový výpis z jeho majetkového účtu vedeného v TAM. Každé zhodnotenie resp. výnos fondu sa prejavuje podľa slov R. Šimulčíka v hodnote podielu, ktorý sa preceňuje na týždennej báze. Hodnota podielového listu bude zohľadňovať takisto pohyby devíz. „Klient si môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie ľubovoľnej sumy (minimálne 10 000 Sk), jeho minimálny zostatok investície v podielovom fonde by však mal predstavovať takisto 10 000 Sk. Klient pritom môže požiadať aj o plnenie vo voľných menách,“ vysvetlil R. Šimulčík. Podotkol, že po každom výbere dostane klient nový podielový list (ale iba v prípade, ak predáva iba časť podielového listu), konfirmáciu o vykonaní transakcie a stavový výpis z jeho majetkového účtu vedeného v TAM. Investičná spoločnosť totiž vedie evidenciu podielnikov podielového fondu a počtu ich podielov na majetku podielového fondu. Podielový list vydá spoločnosť po podpísaní zmluvy o vydávaní podielových listov a pripísaní investovanej čiastky na bežný účet podielového fondu. Zmluvu o vydaní podielových listov alebo žiadosť o spätný predaj podielových listov je možné získať alebo odovzdať priamo v sídle investičnej spoločnosti, alebo na ňou poverených miestach. Zoznam poverených miest je zverejnený v priestoroch investičnej spoločnosti a na internetovskej stránke investičnej spoločnosti. Tatra Asset Management bola založená ako 100% dcérska spoločnosť Tatra banky, a.s. za účelom poskytovania služieb v oblasti kolektívneho investovania. Úzko spolupracuje s najväčšou investičnou spoločnosťou na rakúskom finančnom trhu Raiffeisen KAG, ktorá spravuje majetok vo výške približne 170 mld. ATS. V oblasti kolektívneho investovania spoločnosť nadväzuje na tradície a úspechy Tatra kupón fondu, najúspešnejšieho investičného fondu z 1. vlny kupónovej privatizácie. TAM je držiteľom licencie MF SR a pôsobí pod dohľadom Úradu štátneho dozoru MF SR, je členom Asociácie investičných spoločností, združujúcej najvýznamnejšie subjekty kolektívneho investovania na Slovensku. Spoločnosť TAM ponúka prostredníctvom svojich fondov profesionálnu správu majetku širokej verejnosti, súkromným a štátnym spoločnostiam, obciam a mestám, charitatívnym organizáciám – všetkým, ktorým záleží na trvalom a nadpriemernom zhodnotení voľných finančných prostriedkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS