ČLÁNOK
Budúcoročný schodok rozpočtu je plánovaný na 38 mld. Sk
18. júla 2002

Budúcoročný rozpočtový schodok mal pri celkových príjmoch štátneho rozpočtu (ŠR) na úrovni 224,1 mld. Sk a výdavkoch 262 mld. Sk predstavovať sumu 38 mld. Sk. Daňové príjmy ŠR odhaduje Ministerstvo financií SR (MF) na úrovni 203 mld. Sk, čo je o 22,3 mld. Sk viac, ako sú rozpočtované na tento rok. Podľa rezortu financií je to však horná hranica, ktorú by mohli dosiahnuť. Daňové úrady by v roku 2003 mali vybrať na dani z príjmov fyzických osôb o 4,9 mld. Sk viac ako v tomto roku a u právnických osôb o 6,6 mld. Sk. Nedaňové príjmy by sa však v budúcoročnom rozpočte mali plánovať o 14,1 mld. Sk nižšie ako v tomto roku. Vyplýva to z aktualizovaných východísk ŠR na rok 2003, ktoré v stredu schválila vláda.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku by sa na príjmoch budúcoročného ŠR mali podieľať sumou 73,7 mld. Sk. Z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov by sa pritom malo spolu odviesť 35,5 mld. Sk a z príjmov právnických osôb očakáva MF daňové odvody na úrovni 30,9 mld. Sk. Do rozpočtov obcí by z týchto daní malo smerovať 7,5 a 1,6 mld. Sk. Rozpočtové príjmy z daní z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností by mali v budúcom roku predstavovať celkovo 1,2 mld. Sk.

V budúcoročnom ŠR príjmy z dane z pridanej hodnoty sú naplánované na 90 mld. Sk, čo je o 8 mld. Sk viac ako sa počíta v tomto roku. Príjmy zo spotrebných daní odhaduje MF v budúcom roku na úrovni 33 mld. Sk, čo zahŕňa aj očakávané zvýšenie príjmov u spotrebnej dane z tabaku o približne 500 mil. Sk a u piva o 70 mil. Sk. Odčlenenie 15 % z výnosu tabakovej dane do rezortu zdravotníctva, čo predstavuje približne 850 mil. Sk, však tento odhad nezohľadňuje.

Nedaňové rozpočtové príjmy by podľa MF mali v budúcom roku poklesnúť na 14,2 mld. Sk. Z podnikania a z vlastníctva majetku by mal štát získať o 7,5 mld. Sk menej ako v tomto roku a nemali by sa rozpočtovať výnosy z deblokácií a aktivít Slovenskej konsolidačnej a.s. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí by v budúcom roku mali predstavovať sumu 1,9 mld. Sk, pričom pôjde najmä o splácanie návratných finančných výpomocí zo zdravotných poisťovní vo výške 1,1 mld. Sk a splátky istín a úrokov z realizovaných štátnych záruk vo výške 0,7 mld. Sk.

Celkové výdavky ŠR by v budúcom roku nemali presiahnuť úroveň 262 mld. Sk. Najmä realizácia zákona o verejnej službe si pritom vyžiada medziročný rast len v mzdovej oblasti o 11,9 mld. Sk. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania by mali v budúcom roku predstavovať podľa rezortného ministerstva 57,7 mld. Sk. Na sociálne dávky by po zvýšení príspevku na bývanie bolo potrebné viac ako 19 mld. Sk, čo je v porovnaní s týmto rokom nárast o viac ako 5 mld. Sk. Na štátnu prémiu v stavebnom sporení minie štát aj pri ponechaní súčasných podmienok približne 3,6 mld. Sk.

Na kapitálové výdavky navrhuje rezort financií vyčleniť zo štátnych peňazí 29,3 mld. Sk, čo je o 3,9 % viac ako v tomto roku. Okrem toho by mali byť posilnené aj kapitálové výdavky vyšších územných celkov a obcí v dôsledku delimitácie niektorých zriaďovateľských funkcií z krajských úradov v celkovej sume 0,3 mld. Sk. Podstatná časť kapitálových výdavkov v rozsahu 42,3 % by mala smerovať do rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií v objeme 12,4 mld. Sk. Na výstavbu diaľnic by sa z toho malo použiť 10,9 mld. Sk a 1 mld. Sk na ostatné cesty. Na realizáciu záruk za bankové úvery bude v roku 2003 pravdepodobne potrebné z rozpočtu vynaložiť približne 7,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS