ČLÁNOK
Budúci rok nám stále hrozí deficit 1,8 % HDP, konštatuje RRZ v aktualizácii hodnotenia rozpočtu
27. decembra 2019

Riziká v rozpočte na nasledujúce roky sa ani po zmenách schválených v rozpočte v parlamente výraznejšie nezmenili. Naďalej tak hrozí, že schodok verejných financií v budúcom roku môže namiesto rozpočtovaných 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť až 1,8 % HDP. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej aktualizácii hodnotenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. V ďalších rokoch pritom pri naplnení identifikovaných rizík hrozí ďalšie navyšovanie deficitu verejných financií na 2 % HDP v roku 2021 a 2,4 % HDP v roku 2022.

Rozpočtová rada k aktualizácii hodnotenia pristúpila po tom, čo sa v parlamente v rozpočte robili viaceré zmeny. Na strane príjmov sa vypustil odvod zo zisku spoločnosti Lesy SR, menili sa aj rozpočtované daňové príjmy zapracovaním viacerých zmien. Pokles daňových príjmov vyplýval zo zrušenia zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov, schválenia daňovo-odvodových úľav vo väzbe na podporu mobility práce a posunu zavedenia ročného zúčtovania sociálnych odvodov. Tento výpadok bol kompenzovaný zvýšením a predĺžením platnosti osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.

Na strane výdavkov sa zase navyšovali sociálne dávky vo väzbe na zmenu výpočtu minimálneho dôchodku, ako aj zvyšovali výdavky na dotácie v pôdohospodárstve. Zároveň sa znížili rozpočtované rezervy, čo kompenzovalo negatívny vplyv na saldo zapracovaných opatrení na strane príjmov aj výdavkov. Nad rámec týchto zmien v rozpočte vláda schválila poskytnutie dotácie mestu Bratislava, v parlamente sa schválili zmeny v dávke ošetrovné a rozšíril sa nárok na minimálny dôchodok, čo bude znamenať navýšenie výdavkov oproti rozpočtovaným hodnotám.

„Riziká identifikované Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v návrhu rozpočtu sú aktuálne aj po schválení rozpočtu v parlamente, pričom ich suma sa mierne znížila,“ konštatuje rozpočtová rada v aktualizácii hodnotenia rozpočtu. Negatívne rozpočtové vplyvy z vládou schválenej dotácie mestu Bratislava a dodatočných sociálnych výdavkov sú podľa nej kompenzované pozitívnym vplyvom rastu výnosu dane z nehnuteľnosti. Na dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2020 tak bude podľa analytikov rozpočtovej rady potrebné prijať dodatočné konsolidačné opatrenia.

Schválený rozpočet pritom podľa rozpočtovej rady nie je vo viacerých položkách príjmov a výdavkov verejných financií podložený reálnymi predpokladmi. Rozpočet už v čase jeho schvaľovania opakovane obsahoval riziká veľkého rozsahu. Zhoršenie odhadu deficitu pre rok 2019 zo strany vlády to podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana Šramka len potvrdzuje. „Príčinou horšieho vývoja rozpočtového deficitu v roku 2019 nie je horší makroekonomický vývoj. Nesplnenie rozpočtového cieľa v roku 2019 je najmä dôsledkom nadhodnotenia nedaňových príjmov a podhodnotenia výdavkov v rozpočte,“ tvrdí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS