ČLÁNOK
Bučina, a.s., Zvolen ukončila polrok so stratou 315 tis. Sk
17. augusta 1999

– Akciová spoločnosť Bučina Zvolen, ktorá je materskou spoločnosťou svojich deviatich dcér, ukončila polročné hospodárenie s celkovou stratou 315 tis. Sk. Tento hospodársky ukazovateľ firmy nie je možné porovnať s výsledkom dosiahnutým v prvom polroku 1998 pretože jej dcérske spoločnosti, aj napriek tomu, že oficiálne vznikli 5. februára 1998, začali funkčne pôsobiť až k 1. júlu 1998. Do tohto dňa teda nevykazovala materská spoločnosť hospodárske výsledky osobitne. Celá skupina spoločností dosiahla k 30. júnu uplynulého roka zisk takmer 7 mil. Sk.
Materská spoločnosť Bučina, a.s., dosiahla v prvom polroku tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb v objeme 44,1 mil. Sk. Spoločnosť neuskutočňuje žiadnu výrobnú činnosť, predmetom jej činnosti je správa aktivít jej jednotlivých dcérskych spoločností v oblasti ekonomickej, technicko-inžinierskej, personálnej a právnej.
Aktíva Bučiny, a.s. predstavovali k 30. júnu tohto roka takmer 2,5 mld. Sk, stále aktíva sa na nich podieľali 2,3 mld. Sk. Spoločnosť evidovala ku koncu prvého polroka dlhodobé pohľadávky v objeme 15,4 mil. Sk a krátkodobé pohľadávky 140,8 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti bolo približne 2 mld. Sk, z toho základné imanie bolo 1,75 mld. Sk. Cudzie zdroje podniku predstavovali 415 mil. Sk, z toho dlhodobé záväzky boli 150 mil. Sk a krátkodobé záväzky 186,5 mil. Sk. Spoločnosť čerpala v prvom polroku bankové úvery a výpomoci v objeme 68 mil. Sk.
Akciová spoločnosť Bučina vznikla 1. mája 1992 transformáciou štátneho podniku s rovnomenným názvom. V súčasnosti je spoločnosť po zásadných štrukturálnych zmenách materskou spoločnosťou svojich deviatich dcérskych firiem so 100 percentnou majetkovou účasťou v nich. Na základnom imaní spoločnosti sa v rozhodujúcej miere podieľajú akciové spoločnosti Invest Elam (38,87 %), Lignea Group (20,65 %), Profit Invest (14,82 %) a BM – Invest (14,42 %).
Bučina ako skupina podnikov zamestnávala k 31. decembru 1998 celkovo 1990 pracovníkov. Skupina spoločností Bučina dosiahla v minulom roku obchodný obrat vo výške 1,7 mld. Sk. V prvom polroku predstavoval obchodný obrat celej skupiny 836,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS