ČLÁNOK
Bratislava chce odpredať svoju pohľadávku voči SKB
17. mája 2000

Mesto Bratislava bolo vyše 370-miliónovým vkladom najväčším klientom SKB, na ktorú Národná banka Slovenska (NBS) zaviedla 19. apríla nútenú správu. Súčasne centrálna banka obmedzila vykonávanie platobného styku a zakázala SKB nakladať s vkladmi, poskytovať úvery a vykonávať ďalšie obchody. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo návrh na postúpenie svojej pohľadávky voči Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava (SKB) za odplatu tretím osobám. Tretie osoby, ktoré sú dlžníkmi skrachovanej SKB, budú musieť vyrovnať plnú výšku pohľadávky v hodnote 370,465 mil. Sk v splátkach najneskôr do konca roka 2002, pričom nesplatená časť sa musí úročiť najmenej 8 percentami ročne. Vyplýva to z materiálu „Návrh na prevod pohľadávky Slovenskej kreditnej banky, a.s., voči tretej osobe na hlavné mesto SR Bratislavu“, ktorý agentúre SITA poskytlo oddelenie propagácie a styku s verejnosťou bratislavského mestského magistrátu. Hlavnou podmienkou tohto prevodu je podľa uznesenia povinnosť tretích osôb uskutočniť výplatu v plnej výške odstúpenej pohľadávky mesta voči SKB. Postúpením pohľadávky si tak tretie osoby – dlžníci SKB budú môcť vyrovnať svoj záväzok voči banke formou vzájomného započítania pohľadávok. Mestské zastupiteľstvo v utorok zároveň splnomocnilo primátora výberom tretích osôb a uzatvorením zmlúv o postúpení pohľadávok v súlade s dohodnutými podmienkami. Zastupiteľstvo tiež odporučilo uzatvoriť osobitné záložné zmluvy s majetkovými garanciami, ako aj zmluvy o vzájomnom ručení medzi tretími osobami, ktorým mesto Bratislava pohľadávku postúpi. Mesto Bratislava je svojím vyše 370-miliónovým vkladom v najväčším klientom SKB, na ktorú Národná banka Slovenska (NBS) zaviedla 19. apríla nútenú správu. Súčasne centrálna banka obmedzila vykonávanie platobného styku a zakázala SKB nakladať s vkladmi, poskytovať úvery a vykonávať ďalšie obchody. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p., Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s., a Transpetrol, a.s. Jedným z krokov na záchranu SKB bola v uplynulých dňoch aj výzva núteného správcu Vladimíra Hromého akcionárom a vkladateľom, aby sa vyjadrili k možnosti kapitalizácie svojich pohľadávok. Do úvahy prichádzala kapitalizácia termínovaných vkladov právnických a fyzických osôb, kapitalizácia bežných účtov a depozitných certifikátov vo výške viac ako 7 mld. Sk. NBS však v pondelok 15. mája informovala, že akcionári ani veľkí veritelia SKB s vkladom nad 2 mil. Sk nezaujali k tejto forme záchrany banky kladné stanovisko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS