ČLÁNOK
BR NBS schválila Správu o menovom vývoji za rok 1998
17. mája 1999

Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS) v piatok na svojom 12. rokovaní pod vedením guvernéra Vladimíra Masára schválila Správu o menovom vývoji v SR za rok 1998. Jedným z kľúčových a pretrvávajúcich problémov slovenskej ekonomiky bol aj v roku 1998 deficit bežného účtu platobnej bilancie (10% HDP).

Okrem výšky deficitu bežného účtu problematické bolo aj jeho financovanie. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, v ktorých kapitálový a finančný účet prevyšoval schodok bežného účtu, prílev zahraničných zdrojov v danom roku nepostačoval na pokrytie deficitu bežného účtu. Za nevyhovujúcu možno považovať aj štruktúru domáceho dopytu, ktorý bol aj naďalej dynamizujúcou zložkou hrubého domáceho produktu. Vysoký deficit zahraničnoobchodnej bilancie bol v roku 1998 ovplyvnený pokračujúcou nevyhovujúcou štruktúrou exportu. Aj v roku 1998 expanzívna fiškálna politika absorbovala väčšiu časť limitovaných domácich zdrojov, čím pôsobila konkurenčne voči hospodárskym aktivitám súkromných podnikateľských subjektov. To spôsobilo vyššiu mieru využívania zahraničných úspor, s prejavom v pokračujúcom raste čistej zahraničnej zadlženosti SR. Okrem toho, vysoký dopyt zo strany verejného sektora pôsobil prorastovo na cenu zdrojov na domácom trhu.

Všetky tieto negatívne tendencie podľa správy viedli k tomu, že BR NBS 1. októbra 1998 rozhodla o zrušení režimu fixného nominálneho výmenného kurzu voči košu mien v rámci fluktuačného pásma a o jeho nahradení režimom plávajúceho výmenného kurzu – floatingom. Napriek neustálemu prehlbovaniu vnútornej a vonkajšej nerovnováhy v roku 1998 bola menová politika NBS stabilizačným faktorom nielen v oblasti cenového vývoja, ale vyrovnávala aj existujúce makroekonomické deformácie. Pôvodné ciele NBS v oblasti vnútornej stability meny boli splnené, keď koncoročná miera inflácie dosiahla úroveň 5,6 %.

BR NBS zobrala tiež na vedomie Audítorskú správu k účtovnej uzávierke NBS k 31. decembru 1998 vypracovanú renomovanou audítorskou firmou Ernst&Young Audit. Audit bol uskutočnený v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Audítor v správe vyjadril názor, podľa ktorého účtovné výkazy banky zobrazujú verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu NBS k ultimu minulého roka a výsledky jej činnosti za rok 1998 sú v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky.

BR NBS prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bankách. Predloženým návrhom zákona sa sledujú dva základné ciele. Prvým cieľom je úprava a doplnenie ustanovení o hypotekárnom bankovníctve najmä v záujme zvyšovania dostupnosti hypotekárnych úverov pre väčší okruh občanov (fyzických osôb) a v záujme zvýšenia právnej istoty zmluvných strán pri hypotekárnych obchodoch. za tým účelom sa navrhuje zaviesť ustanovenia o štátnom príspevku na zníženie úrokov z hypotekárnych úverov a upraviť ustanovenia, ktoré v súčasnosti zakladajú nevýhodné postavenie hypotekárnych bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov na bytové účely.

Druhým z cieľov je ochrana klientov bánk a pobočiek zahraničných bánk a predchádzaniu vzniku negatívnych javov v bankovom sektore, ako aj rozšírenia možnosti riešenia dôsledkov po prípadnom vzniku negatívnych javov v jednotlivých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk. Dosiahnuť sa to má najmä úpravou ustanovení o požiadavkách na podnikanie bánk a pobočiek zahraničných bánk, zvýšením zodpovednosti členov štatutárnych orgánov a členov dozorných orgánov bánk za výkon ich funkcie a úpravou ustanovení, ktoré umožnia účinnejší výkon bankového dohľadu. Upresňujú sa tiež ustanovenia, ktoré majú zabrániť vykonávaniu niektorých bankových činnosti nebankovými subjektmi, ktoré podliehajú pravidlám obozretného podnikania a bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Novela má vytvoriť podmienky pre reálne zníženie základného imania v bankách, ktoré vytvoria hospodárske straty.

BR NBS schválila Vyhlášku o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu. Motívy, rozmery a farebnosť bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 5 000 Sk vzoru 1995. Podstatnou zmenou je však väčší počet aplikovaných ochranných prvkov, ktoré zvýšia ochranu päťtisíckorunovej bankovky, najmä proti rizikám vyplývajúcim z rýchleho rozvoja modernej reprodukčnej techniky umožňujúcej farebné kopírovanie a skenovanie. Bankovku po 5 000 vydá Národná banka Slovenska do obehu 21. júna 1999.

BR NBS schválila Vyhlášku o pamätných strieborných minciach v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Autorom výtvarného návrhu 20 g mince zo striebra 750/1000 a priemere 34 mm je Mgr. Patrik Kovačovský. Pamätnú mincu vyrazila Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS