ČLÁNOK
Biotika musí reštrukturalizovať svoje aktivity
29. júla 1999

Biotika, a.s., Slovenská Ľupča zlepšila v medziročnom porovnaní hospodársky výsledok o vyše 30 mil. Sk, aj keď vykázala k polroku stratu 55,6 mil. Sk. Generálny riaditeľ spoločnosti Jozef Krištofčák pripisuje priaznivejší výsledok zlepšeniu výťažnosti pri výrobe substancií, úspore nákladov a zvýšenému objemu predaja. Za prvý polrok realizovala Biotika 536 tis. mia (merných jednotiek) penicilínu, čo je zhruba o 150 tis. mia viac ako v rovnakom období minulého roku. V druhom polroku však predpokladá Biotika nepriaznivé dopady na hospodársky výsledok najmä kvôli zavedeniu dovoznej prirážky, kde spoločnosť vyčíslila zvýšenie nákladov na 20 mil. Sk za rok. Na výsledku sa negatívne odrazí i zdražovanie energií, surovín, vysoké úrokové zaťaženie a tiež zlá platobná disciplína v poľnohospodárstve a zdravotníctve.
J. Krištofčáka vymenovalo do funkcie predstavenstvo Biotiky na základe výberového konania od 1. júla. Za svoje hlavné priority v obchodnej oblasti považuje nový generálny riaditeľ manažment pohľadávok, zásob a záväzkov s cieľom zlepšiť cash-flow firmy, ako aj prehodnotenie partnerov na strane dodávateľov i odberateľov. Vo výrobnej oblasti chce znížiť prezamestnanosť v nevýrobných činnostiach, reštrukturalizovať výrobkové portfólio s dôrazom na výrobky s vyššou tvorbou pridanej hodnoty a hľadať perspektívne nové produkty. Čo sa týka finančných aktivít Biotiky, J. Krištofčák mieni pokračovať v predaji majetkových účastí, ktoré neprinášajú primeraný efekt pre Biotiku a hľadať cesty reštrukturalizácie úverového portfólia.
Najdôležitejším sortimentom vo výrobnom portfóliu Biotiky sú substancie, ktoré tvorili v prvom polroku 59,2 % obratu. Medzi substanciami dominujú penicilíny V a G. Na rentabilitu firmy negatívne vplýval výpadok predaja ziskového penicilínu V, ktorý mal tvoriť tretinu objemu. Vzhľadom na stratu objednávky od indickej firmy Ranbaxy sa výrazne zvýšil podiel menej efektívneho penicilínu G na objeme výroby a predaja.
Biotika vykázala polročnú stratu 55,6 mil. Sk pri tržbách za výrobky a služby vo výške 635,9 mil. Sk a za tovar 49,9 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli tržby o 8,4 %. Podiel exportu dosiahol 68,3 %. Biotika okrem farmaceutických substancií vyrába humánne a veterinárne lieky a premixy kŕmnych zmesí pre agrosektor. Najvýznamnejším akcionárom je G.V. Pharma, a.s., Hlohovec s 42,2-percentným podielom, VÚB vlastní 22,7 % a Moorgate Securities Ltd. 7 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS