ČLÁNOK




Bilančná hodnota Tatra banky ku koncu júna 129,242 mld. Sk
29. júla 2003

Tatra banka, a.s. hospodárila v prvom polroku so ziskom 1,087 mld. Sk. V uplynulom roku vykázala banka za rovnaké obdobie zisk na úrovni 1,185 mld. Sk. Čisté úrokové a obdobné výnosy banky dosiahli za šesť mesiacov 1,956 mld. Sk a čisté výnosy z poplatkov a provízií 523,9 mil. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady banky predstavovali 1,399 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré banka poskytla Burze cenných papierov v Bratislave.

Celková suma aktív banky dosiahla k ultimu júna 129,242 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na nej podieľali dlhové cenné papiere vo výške 54,585 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom dosiahli 54,28 mld. Sk a pohľadávky voči bankám 12,158 mld. Sk. Vklady klientov sa na celkových pasívach podieľali 71,6 percentami a dosahovali 92,594 mld. Sk. Záväzky voči iným bankovým domom boli vo výške 16,814 mld. Sk.

Tatra banka hospodárila vlani podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) s konsolidovaným čistým ziskom 2,358 mld. Sk. Bilančná suma skupiny dosiahla ku koncu minulého roka 121,594 mld. Sk. Vklady klientov banky predstavovali 95,6 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 15,6 %, objem poskytnutých úverov predstavoval 51,5 mld. Sk, čo je o viac ako 18 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Majoritným 72,26-percentným akcionárom Tatra banky je Raiffeisen International Betailegung (RIB), ktorá získala akcie banky od Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) koncom apríla. RIB je 100-percentnou dcérou RZB, ktorá by mala na základe stratégie rozširovania a získavania nových investorov a kapitálu nadobudnúť akcie všetkých 14 dcérskych bánk RZB v strednej a východnej Európe. Druhým najvýznamnejším akcionárom Tatra banky je Tatra Holding so 14,11 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS