ČLÁNOK
Bežný účet za jedenásť mesiacov s deficitom 72,9 mld. Sk
29. januára 2002

Deficit bežného účtu platobnej bilancie dosiahol za jedenásť mesiacov minulého roka podľa predbežných údajov 72,9 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 bol vyšší o 52,0 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS). V samotnom novembri dosiahol deficit bežného účtu platobnej bilancie 12,02 mld. Sk, pričom v októbri bol 5,487 mld. Sk.

K zvýšeniu jedenásťmesačného deficitu bežného účtu prispelo prehĺbenie deficitu zahraničného obchodu, ktorý v novembri dosiahol 12,917 mld. Sk a za jedenásť mesiacov 87,2 mld. Sk. V porovnaní

s rovnakým obdobím roka 2000 bol vyšší o 56,1 mld. Sk.

Aktívne saldo bilancie služieb predstavovalo za jedenásť mesiacov 18,8 mld. Sk. Vplyvom pokračujúceho rastu príjmov z cestovného ruchu tak po niekoľkých mesiacoch poklesu dosiahlo približne úroveň rovnakého obdobia roku 2000. V obchode so službami pokračoval predstih tempa rastu dovozu pred vývozom, aj keď sa rozdiel oproti predchádzajúcim mesiacom zmenšil. Zatiaľ čo platby za dovoz služieb v korunách vzrástli o 18,5 %, inkasá za vývoz v korunách vzrástli o 14,3 %. V novembri predstavoval prebytok bilancie služieb 1,548 mld. Sk.

Bilancia výnosov dosiahla od januára do konca novembra deficit 13,7 mld. Sk, čo bolo o 0,7 mld. Sk menej ako v rovnakom období minulého roka. V samotnom novembri dosiahol schodok bilancie výnosov 474 mil. Sk. Pokles deficitu, ktorý nadobúda spomaľujúcu tendenciu, sa najviac prejavil v ostatných investíciách, kde súčasne došlo k rastu úrokov z vkladov v zahraničí a poklesu platieb úrokov z úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch. Opačná situácia nastala pri výnosoch z majetku, kde došlo k poklesu príjmov a rastu výdavkov v súvislosti s rastom platieb z majetku priamym investorom a ich následným prevodom do zahraničia.

Ďalšou položkou, ktorá zaznamenala zlepšenie oproti minuloročnému vývoju, bola bilancia bežných transferov, ktorá vytvorila prebytok 8,9 mld. Sk, čo je na medziročnej báze o 3,6 mld. Sk viac. V novembri však bilancia bežných transferov po deviatich mesiacoch prebytku vykázala deficit 177 mil. Sk.

Za celý rok 2000 vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo vo výške takmer 33 mld. Sk. Na rok 2001 predpokladá konkretizovaný menový program NBS schodok bežného účtu na úrovni takmer 80 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS