ČLÁNOK


,

Bežný úcet v mínuse
14. marca 2003

Možno ste sa niekedy pohrávali s myšlienkou požicat si na úver. Vzdali ste sa skôr, než ste zacali, lebo sa vám administratíva zdala príliš zložitá. Nemali ste na nu ani chut, ani cas. Banky, ktoré sa coraz viac sústredujú práve na segment obyvatelov a malých a stredných podnikov, ponúkajú vhodnú alternatívu. Teória ju oznacuje ako kontokorentné úvery, v praxi sa castejšie oznacuje ako „povolené precerpanie úctu“ alebo „povolený debetný zostatok“.

Bez splátkového kalendára

Jednoduchost úveru je v tom, že ho financné domy poskytujú priamo na bežnom úcte formou povoleného debetu, ciže klient môže „íst do mínusu“. Z toho vyplýva aj nižšia administratívna nárocnost. Niektoré banky, napr. Ludová banka, a. s., Bratislava, Poštová banka, a. s., Bratislava alebo Tatra banka, a. s., Bratislava, nevyžadujú ani potvrdenie o príjme. Všeobecná úverová banka (VÚB), a. s., Bratislava požaduje potvrdenie len v prípade nezabezpeceného úveru. Aj kontokorentný úver totiž môže byt zabezpecený alebo nezabezpecený. Pri nezabezpecenom stací, aby na váš úcet pravidelne pribúdali peniaze.

Kontokorentný úver si zákazník môže zriadit kedykol-vek po splnení podmienok jednotlivých inštitúcií. Štandardom je vek od 18 rokov, už spomínané pravidelné platby, prípadne troj- alebo šestmesacné vedenie úctu vo vybranej banke. Takisto by klient nemal byt v skúšobnej alebo výpovednej lehote, niektoré banky však na túto podmienku neprihliadajú. Ak o úver žiada samostatne zárobkovo cinná osoba (SZCO), preukazuje sa danovým priznaním. Banky urcia výšku úverového limitu, ciže najvyššiu sumu, o ktorú môže klient precerpat úcet, podla konkrétnych podmienok. Úrok sa platí len z cerpanej sumy, nie z dohodnutej výšky úverového rámca.

Zmluva sa väcšinou uzatvára na jeden rok s automatickým predlžením. Automatická prolongácia sa vztahuje na trvanie a aj splatnost úveru. Hovorca HVB Bank (HVB Bank) Slovakia, a. s., Stanislav Gronský hovorí o flexibilite úveru: „Môžu ho využit živnostníci a menší podnikatelia, ktorí majú casový nesúlad medzi príjmami a výdavkami a splátkový úver je pre nich nevýhodný.“ Pre financovanie jednorazových výdavkov je podla neho zasa výhodnejší spotrebný úver splácaný pravidelnými anuitnými splátkami.

Úver sa spláca vkladmi pripisovanými na úcet, nedá sa vypocítat splátkový kalendár. Podstatu kontokorentu a jeho splácania vysvetlíme na príklade. Na konci marca sa dostanete do mínusu 20 000 Sk a 15. apríla cakáte výplatu 15 000 Sk. Do tohto dátumu platíte úrok z 20 000 Sk. Po pripísaní výplaty vám zostane dlh 5 000 Sk, no vy v danom mesiaci potrebujete ešte 10 000 korún. Tieto prostriedky, samozrejme, môžete minút, no úver sa zvýši na 15 000 Sk. Úroky vždy platíte z aktuálnej sumy úveru. Po výplate 15. mája vám znovu pribudne 15 000, cím úver splatíte. V máji však musíte z niecoho žit a požiciate si

10 000 Sk. Tak by sme mohli pokracovat dalej. V niektorých bankách musíte úver raz do roka splatit alebo sa dostat na polovicnú úroven úverového limitu. Podmienky v jednotlivých bankách opisujeme v nasledujúcich riadkoch.

So zabezpecením

Kontokorentný úver v Ceskoslovenskej obchodnej banke (CSOB), a.s., získate už od založenia úctu, na ktorom budete mat pravidelný mesacný príjem. Ak ho vynásobíte dvoma, dostanete maximálnu výšku úveru. Aj v CSOB rozlišujú nezaistený a zaistený úver. Strop pre nezaistený je 100 000 Sk, zaistený limit je od 100 000 do 750 000 korún. Ako rucenie poslúžia prostriedky na termínovanom úcte vo výške, ktorá je rozdielom medzi úverovým limitom stanoveným v zmluve a ciastkou 100 000 korún. Klient sa minimálne raz do mesiaca musí dostat na úroven polovice svojho debetného limitu a raz do roka svoj kontokorentný úver vyrovnat. Súcasná úroková sadzba je 11,9 %, poplatok za zriadenie 300 Sk. Ak je služba súcastou balícka, možno kontokorent získat bez poplatku. Samozrejme, treba mesacne zaplatit 20 Sk za vedenie úctu.

HVB Bank poskytuje úver vo forme debetného rámca na bežnom úcte na jeden rok s možnostou predlženia. Maximálna výška je dvojnásobok cistého mesacného príjmu. Klient musí mat v banke vedený úcet aspon tri mesiace, nesmie byt v skúšobnej ani výpovednej lehote. SZCO predkladá danové priznanie za predchádzajúci rok. HVB Bank hodnotí aj bonitu klienta. Aktuálna úroková sadzba je od 13,25 % do 15,5 % rocne. Ak by ste sa dostali do debetu nad povolený rámec, zaplatíte úrok 28,5 % p.a. Úroky sa rátajú denne a každé tri mesiace sa ich suma zúctuje. Klient platí aj poplatok vo výške 0,375 % štvrtrocne z necerpanej casti úveru za to, že banka musí mat peniaze k dispozícii. Za poskytnutie úveru ešte úctuje jednorazový poplatok 1,5 % z poskytnutej sumy, minimálne 1 000 Sk. Ako zabezpecenie úveru slúži stály príjem, spoludlžníctvo manžela alebo manželky, životné poistenie v poistovni Kooperatíva pre prípad úmrtia a úrazu. Pri vyššej sume úveru (50 000 až 150 000 korún) aj zmenkové vyhlásenie alebo rucenie tretou osobou. HVB Bank je teda jedna z mála bánk, ktorá vyžaduje špeciálne zabezpecenie, preveruje klienta, ale ten však na druhej strane získa viac prostriedkov.

Na povolenie debetu potrebujete v UniBanke (Unibanka), a. s., Bratislava cistý mesacný príjem aspon 10 000 Sk a potvrdenie o príjme, prípadne danové priznanie (SZCO). Banka ohodnotí klienta a podla toho poskytne úver maximálne do dvojnásobku cistého príjmu. Úver však musíte zabezpecit. Ak rucíte len budúcim príjmom, ciže uzavriete dohodu o zrážkach zo mzdy, platíte rocný úrok 10,6 %. Ked si vyberiete inú formu financného zabezpecenia, napr. zriadenie záložného práva na vklad na termínovanom úcte, vkladovom liste alebo vkladnej knižke, platíte rocne 9,5 %. Ak sa však dostanete do nepovoleného debetu, banka si zaúctuje úrok 30 % p.a. Za zriadenie povoleného debetu zaplatíte jednorazovo 1 % a za vedenie platíte 0,1 % z úverového limitu.

VÚB poskytuje dva druhy kontokorentného úveru. Ak žiadate o nezabezpecenú pôžicku, musíte byt klientom banky aspon šest mesiacov a na svoj bežný úcet poukazovat mzdu aspon tri mesiace. Minimálna výška príjmu je 7 000 korún. Od zamestnávatela alebo danového úradu (v prípade SZCO) potrebujete potvrdenie o príjme. Úver získate maximálne do výšky 100 000 Sk, podla priemerného zostatku za posledné tri mesiace. Za mínusový zostatok platíte úrok 15% rocne. V prípade, že chcete získat viac penazí, žiadate o zabezpecený úver. V case podania žiadosti nemusíte byt klientom VÚB, nepotrebujete ani potvrdenie o príjme. Precerpanie získate v minimálnej výške 10 000 Sk a maximálne do 90 % hodnoty zabezpecenia, ktorým je financné rucenie. Jeho výška nie je obmedzená. Úrok je nižší ako pri nezabezpecenom úvere – 13,5 % p.a. Za nepovolený debet však zaplatíte 20 % rocne. Za vedenie úctu platíte 30 Sk mesacne, poplatok za poskytnutie úveru je 2 %.

Jednoduchý a rýchly

Ak máte úcet s pravidelným príjmom vedený aspon tri mesiace, cesta pre kontokorentný úver v Ludovej banke sa vám otvára. Získate ho maximálne do výšky trojnásobku mesacného príjmu, najviac 100 000 Sk. Za spracovanie žiadosti zaplatíte 1 % z výšky úveru, minimálne 200 Sk, za vedenie bežného úctu štvrtrocne 60 korún. Okrem príjmu nepotrebujete iné zabezpecenie. Úroková sadzba je

14,25 %, z nepovoleného debetu 19 % p.a.

Povolený debet môže v OTP Banke (OTP Banka) Slovensko, a. s., Bratislava získat klasický zamestnanec k OTP Kontu. Jeho mesacný príjem musí byt vyšší ako

5 000 korún, predloží potvrdenie o príjme za posledných šest mesiacov a banka mu vedie úcet aspon tri mesiace. Po splnení týchto podmienok získa úverový limit do 90 % mesacného príjmu. Ak prekrocí povolený rámec, zaplatí úrok 25 % rocne, pri povolenom debete 14,9 % p.a. Úver spláca neobmedzene, najneskôr ku dnu zrušenia povoleného zostatku. Kedže je služba súcastou balícka, klient neplatí žiadne špeciálne poplatky a nepotrebuje ani rucitelov alebo inú formu zabezpecenia (okrem pravidelného príjmu). Nevýhodou v OTP Banke je nízka výška povoleného precerpania, na druhej strane okrem potvrdenia o príjme zákazník nepotrebuje žiadne iné doklady.

Aby ste mohli bežný úcet v PKB precerpat, musíte byt zamestnancom na dobu neurcitú alebo urcitú minimálne na cas trvania služby, t.j. jeden rok s možnostou predlženia. Môžete byt aj dôchodca alebo SZCO, ktorá vyhotovila danové priznanie aspon za šest mesiacov. Osobný úcet máte v banke aspon šest mesiacov s pravidelným mesacným príjmom. Úverový limit banka urcí podla priemerného mesacného kreditného obratu na úcte za posledných šest mesiacov. Povolený debet úrocí 11,7 %

rocne, nepovolený 30 % p.a. Za zriadenie služby zaplatíte 1,5 % zo sumy povoleného limitu, minimálne však 200 Sk. Ak využívate balík služieb, poplatok je v nom zahrnutý. Zabezpecenie nepotrebujete.

V Poštovej banke môže o debetný zostatok požiadat majitel osobného úctu (aj dôchodca). Úcet musí mat aspon tri mesiace a pocas tohto obdobia nan poukazovat pravidelný mesacný príjem (mzda alebo dôchodok). Banka povolí debetný zostatok maximálne do výšky priemerného mesacného príjmu, dôchodcom do výšky 50 % z mesacnej dávky dôchodkového zabezpecenia. Debetný zostatok úrocí 12,8 % p.a., sankcná úroková sadzba je 24 % rocne. Zmluva o povolenom zostatku sa uzatvára na dobu neurcitú. Za každý zacatý mesiac poskytovania služby však klient zaplatí 13 Sk a za jej zriadenie 1 % z úverového limitu, minimálne 50 korún.

O kontokorentný úver môže v Slovenskej sporitelni požiadat každý, kto má pravidelný príjem zo závislej cinnosti (nie je v skúšobnej ani výpovednej lehote) alebo SZCO. Podmienkou je otvorenie sporožírového úctu, na ktorý bude pravidelne poukazovat príjem. Banka teda poskytne úver bez ohladu na to, ci ide o nového klienta alebo zákazníka, ktorý má úcet otvorený už dlhšie. Žiadatel vyplní žiadost a predloží potvrdenie o príjme (od zamestnávatela alebo z danového úradu). Štandardne sa nevyžaduje rucenie. Sporitelna poskytuje úvery do 150 000 korún, konkrétna výška závisí od bonity klienta. Klient získa úver za jednorazový poplatok 2 %. Za správu platí mesacne 0,2 % z úverového rámca. Úrok z cerpanej casti úveru je 10,85 %, pri nesplácaní v dohodnutej lehote alebo nepovolenom prekrocení úverového rámca 26,4 % rocne.

Kedže Tatra banka, a. s., Bratislava neotvára samostatné osobné úcty, je služba povoleného precerpania automatickou súcastou niektorého z balíkov služieb. Znamená to, že banka povolí debet bez podania žiadosti, ak splníte požadované podmienky – máte úcet vedený minimálne šest mesiacov, poukazujete nan pravidelný príjem, využívate ho na bežný platobný styk a máte aspon 18 rokov. Celková výška kontokorentného úveru závisí od mesacných kreditov na úcte, ich pravidelnosti a priemerného zostatku a automatický systém ju priebežne prehodnocuje. Poplatok za poskytnutie je súcastou balíka služieb. Aktuálna úroková miera je 15 % rocne, výška

sankcného úroku je 25 % p.a.

Pre študentov

O študentoch sa hovorí, že majú vždy vietor vo vreckách. Riešenie v podobe kontokorentu môžu vysokoškoláci využit v niekolkých bankách. V prípade záujmu získajú povolený debet vo VÚB, výhodnejší je však pre nich spotrebný úver so zvýhodnenou sadzbou 9 %. V Ludovej banke ani Unibanke nerobia rozdiely medzi študentmi a pracujúcimi, na získanie úveru majú rovnaké podmienky. V rámci balícka CSOB študent program môžu vysokoškoláci precerpat úcet najviac o 6 000 Sk, podmienkou je vedenie úctu aspon tri mesiace. V rámci Basic konta môžu aj v HVB Bank využívat povolené precerpanie úctu. Podmienkou je spoludlžník s dostatocnou bonitou, alebo rucenie vinkuláciou vkladu. Úroková sadzba je rovnaká ako pre ostatných. Ihned pri zriadení osobného úctu Konto 26 môžu mladí získat povolený debetný zostatok aj v Poštovej banke. Nemusia splnat žiadne kritériá, výška debetu je však obmedzená na 2 000 korún. Platia len jednorazový poplatok, od pravidelného mesacného poplatku sú oslobodení. V Slovenskej sporitelni má nárok na debetný zostatok študent druhého a vyššieho rocníka denného štúdia na vysokej škole, ktorý má sporožírový úcet. Jeho úverový limit bude najviac 20 000 Sk, úroková sadzba

o 1 % výhodnejšia ako pre ostatných klientov – 9,85 %. Úver však musí zabezpecit rucitelom alebo poistením pre prípad smrti a plnej a trvalej invalidity. Kontokorentný úver pre študentov pripravujú aj v PKB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS