ČLÁNOK
Bežný účet platobnej bilancie za január až jún skončil so schodkom 37,922 mld. Sk
18. októbra 2001

Vládny kabinet vzal na vedomie správu o vývoji platobnej bilancie za prvý polrok. Bežný účet platobnej bilancie za január až jún skončil so schodkom 37,922 mld. Sk. Zapríčinil ho najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 42,065 mld. Sk. Čiastočne ho kompenzoval prebytok na kapitálovom a finančnom účte na úrovni 23,718 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci júna schodok 10,247 mld. Sk.

Na celkovom schodku bežného účtu platobnej bilancie sa okrem zahraničného obchodu negatívne prejavila aj bilancia výnosov s deficitom 8,867 mld. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 7,776 mld. Sk naopak deficit bežného účtu zmiernil.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu júna s prebytkom 134,5 mil. Sk a finančný účet s kladným saldom 23,583 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol za prvých šesť mesiacov objem priamych investícií v SR kladné saldo 34,491 mld. Sk, celkové saldo priamych investícií bolo pozitívne v objeme 31,978 mld. Sk. Portfóliové investície však vykázali záporné saldo 5,421 mld. Sk. Ostatné investície skončili rovnako so záporným saldom 2,974 mld. Sk.

Slovenská republika vykazovala k 30. júnu 2001 celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,7 mld. USD, ktorá od začiatku roka poklesla o 149,8 mil. USD. Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti a zahraničných aktív, dosiahla ku koncu júna 2,8 mld. USD. Od začiatku roka čistý zahraničný dlh mierne poklesol o 0,1 mld. USD. Devízové rezervy centrálnej banky poklesli o 10,2 mld. Sk, t.j. o 206,5 mil. USD bez započítania kurzových rozdielov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS