ČLÁNOK
Bežné rozpočtové hospodárenie so schodkom 36,3 mld. Sk
24. januára 2002

Rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky skončilo ku koncu minulého roka schodkom vo výške 44,371 mld. Sk. Po vylúčení výdavkov na reštrukturalizáciu úverového portfólia bánk vo výške 8,048 mld. Sk predstavuje schodok z bežného rozpočtového hospodárenia 36,322 mld. Sk. V porovnaní so schváleným rozpočtom je skutočný deficit nižší o 872,6 mil. Sk a v porovnaní s upraveným rozpočtom je to o 300,8 mil. Sk menej. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Papanek.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli ku koncu minulého roka 205,353 mld. Sk, výdavky boli na úrovni 249,724 mld. Sk. Príjmy prekročili schválený rozpočet o 13,7 %. V porovnaní s rokom 2000 sú však dosiahnuté rozpočtové príjmy nižšie o 8,1 mld. Sk, čo je dôsledok prijatých daňových zákonov.

V plnení príjmov sa premietlo vyššie inkaso daňových príjmov takmer o 7 mld. Sk, nedaňových príjmov o 3,5 mld. Sk a príjmov zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja účastín o 660,7 mil. Sk. Rozhodujúcim spôsobom ho však sumou 13,7 mld. Sk ovplyvnili prijaté granty a transfery.

Daňové príjmy dosiahli 73,6 mld. Sk, čo je o 8,6 mld. Sk viac ako pôvodne rozpočtovaná suma a o 219,5 mil. Sk viac ako upravená suma. Vyššie plnenie rozpočtovanej dane z pridanej hodnoty súviselo predovšetkým s vyššími realizovanými dovozmi zo zahraničia. Nedaňové príjmy rozpočtu boli vlani prekročené vďaka ostatným nedaňovým príjmom, ktoré boli v porovnaní s plánom vyššie o 2,7 mld. Sk a vo vzťahu k upravenému rozpočtu vzrástli o 1,9 mld. Sk.

Pôvodne rozpočtované výdavky boli prekročené takmer o 32 mld. Sk, upravený objem výdavkov sa prekročil o 13,7 mld. Sk. V realizovaných výdavkoch je zahrnutých 8 mld. Sk na reštrukturalizáciu vybraných bánk. Bežné výdavky boli v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom vyššie o 11,6 mld. Sk, resp. o 2,9 mld. Sk v porovnaní s upraveným rozpočtom. Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol prekročený o 12,1 mld. Sk, po úpravách o 10,7 mld. Sk. Relatívne najvyššie plnenie výdavkov sa vykazuje v položke „účasť na majetku a úvery“, ktorej pôvodný rozpočet bol prekročený o 8,2 mld. Sk a upravený o 54 mil. Sk.

Príjmy pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2001 sa úpravami na základe splnomocnenia pre ministerku financií, resp. vládu, ktoré umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách, zvýšili o necelých 10,8 mld. Sk a výdavky o 18,3 mld. Sk. Tým došlo k zníženiu pôvodne rozpočtovaného schodku z bežného hospodárenia o 571,8 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS