ČLÁNOK
Bez reštrukturalizácie by sa SLSP len ťažko sprivatizovala
21. decembra 2000

Predstavitelia všetkých strán zúčastnených na privatizácii strategického podielu v Slovenskej sporiteľni, a.s. (SLSP) sa zhodli v názore, že celý proces by sa nemohol skončiť úspechom, ak by mu nepredchádzala reštrukturalizácia banky. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej mohla byť finančná reškturalizácia podstane menej nákladná s oveľa menšími dopadmi na celkový podnikateľský sektor, ak by sa uskutočnila už v roku 1994, keď bol jej plán už pripravený. Ministerka však zdôraznila, že investícia Erste Bank do sporiteľne je významná a upozornila tiež na možnosť, že Erste sa v budúcnosti stane súčasťou širšej bankovej skupiny.

Erste Bank ponúkla za 87,18-percentný podiel na základnom imaní sporiteľne 18,4 mld. Sk. Jej vstup do sporiteľne však podľa B. Schmögnerovej prinesie aj ďalšie finančné benefity. „Erste Bank totiž plánuje na projekt financovania bytovej výstavby vynaložiť 1,25 mld. Sk, na financovanie programu pre rozvoj malého a stredného podnikania 625 mil. Sk, na program pomoci riadenia zlých úverov 300 mil. Sk a na rôzne sponzorské programy 500 mil. Sk,“ povedala ministerka.

Všetci zainteresovaní predstavitelia tiež vyjadrili spokojnosť s rýchlosťou uskutočnenej privatizácie. Podľa viceprezidenta spoločnosti J. P. Morgan, finančného poradcu vlády pre privatizáciu SLSP, Andreasa Klingelna totiž málokto veril tomu, že celý proces sa reálne ukončí ešte pred koncom roka. A. Klingeln tiež potvrdil slová ministerky, podľa ktorých úspešná privatizácia sporiteľne vytvorila dobré vyhliadky pre ukončenie privatizácie ďalších bánk.

Spokojnosť s celým procesom potvrdili aj najvyšší predstavitelia Slovenskej sporiteľne. Podľa prezidenta sporiteľne Dušana Jurčáka by bola banka bez realizácie reštrukturalizačných opatrení nepredajná. Podľa neho by ju bolo možné v takomto stave predať „maximálne za jednu korunu“. Na margo v médiách diskutovanej otázky okolo ceny ponúknutej za sporiteľňu D. Jurčák poznamenal, že je jedna z najlepších, aké boli v regióne strednej a východnej Európy pri privatizácii bánk dosiahnuté. „Za jednu akciu Slovenskej sporiteľne zaplatila Erste Bank takmer 331 % nominálnej hodnoty, pri Českej sporiteľni ponuka predstavovala 240 % nominálnej hodnoty jej akcií,“ povedal prezident sporiteľne.

Podľa jeho predstavoval podiel klasifikovaných brutto úverov na celkových úveroch sporiteľne pred reštrukturalizáciou viac ako 50 %. Po druhom odsune klasifikovaných úverov do špecializovaných inštitúcií sa znížil na 15 %. Pod zlý stav banky sa podľa neho podpísalo množstvo interných aj externých faktorov, ktoré zapríčinili pokles čistej úrokovej maržy banky, ktorá nestačila pokrývať nevyhnutnutnú tvorbu opravných položiek a rezerv ani prevádzkové náklady banky. Podiel výnosových aktív banky výrazne klesal a čistá hodnota aktív dosahovala v najhorších štádiách hospodárenia záporné hodnoty.

Proces predprivatizačnej reštrukturalizácie schválila vláda SR v auguste minulého roka. V decembri sa uskutočnilo zvýšenie základného imania sporiteľne o 4,3 mld. Sk a v dvoch fázach presunov sa do špecializovaných inštitúcií previedli zlé úvery v celkovom objeme 9,6 mld. Sk. V polovici júla bol v zahraničnej tlači zverejnený inzerát na privatizáciu majority banky. Tromi záujemcami, ktoré sa dostali do užšieho zoznamu uchádzačov boli rakúske banky Erste Bank a Bank Austria AG a talianska finančná skupina UniCredito Italiano. Komisia pre privatizáciu sporiteľne odporučila vláde schváliť ako víťaza tendra rakúsku Erste. Vláda toto odporúčanie odobrila na svojom poslednom zasadnutí 20. decembra. Podpis privatizačnej zmluvy sa očakáva 11. januára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS