ČLÁNOK
Bez práce nie sú koláče (november 2014)
18. novembra 2014

 Priemerná miera nezamestnanosti dosiahla na Slovensku za posledných 20 rokov 14,5 percenta, čo je výrazne viac, ako vo väčšine európskych krajín. IFP pripravil analýzu, ktorá sumarizuje príčiny pretrvávajúcej nezamestnanosti a navrhuje možné opatrenia (http://www.finance.gov.sk/en/Default.aspx?CatID=698). Najvýznamnejšie prevládajúce príčiny nezamestnanosti sú tri. Nízka úroveň vzdelania a rozšírená diskriminácia vylučujú rómsku populáciu z trhu práce. Experiment IFP ukázal, že šanca byť pozvaný na pracovný pohovor je u Róma oproti majorite sotva polovičná. Ďalším významným dôvodom vysokej nezamestnanosti je nevhodná počiatočná štruktúra hospodárstva, ktorá brzdí tvorbu nových pracovných miest už od začiatku transformácie. V neposlednom rade, vysoké odvodové zaťaženie a pasca neaktivity vytvárajú bariéry pre zamestnávanie  nízkopríjmových skupín. Opatrenia by sa mali zamerať na zvýšenie kvalifikácie nezamestnaných Rómov, vzdelávanie rómskej mládeže a politiky zvýhodňovania (pozitívnej diskriminácie) minority a vzdelávania majority smerujúce k integrácii rómskej populácie. Ďalej je potrebné pomocou európskych peňazí zásadne zlepšiť infraštruktúru najmenej rozvinutých regiónov, zaviesť jasné, záväzné pravidlá podpory priamych zahraničných investícií, znížiť náklady práce pre nízko  kvalifikovaných a obmedziť pascu neaktivity zavedením súbehu dávok a príjmu z práce pre  najchudobnejšie domácnosti. Viaceré z týchto opatrení sú v procese schvaľovania alebo prípravy.

Gabriel Machlica, Branislav Žúdel, Slavomír Hidas
Inštitút  finančnej  politiky

Príloha:


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS