ČLÁNOK
Banky zverejnili polročné výsledky
31. júla 2002

Zahraničná pobočka ING Bank na Slovensku dosiahla za prvých šesť mesiacov tohto roka zisk 133,4 mil. Sk, čo bolo o 31,5 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Celková hodnota aktív banky sa za posledných dvanásť mesiacov zvýšila takmer o 30 % a dosiahla 28,08 mld. Sk. Informovala o tom banka.

Najvýznamnejšou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom vo výške 13,18 mld. Sk , ktoré z celkovej bilančnej sumy tvorili necelých 47 %. Banka pritom neevidovala žiadne klasifikované úvery. ING Bank ku koncu júna držala vo svojom portfóliu 3,399 mld. Sk štátnych pokladničných poukážok a obdobných dlhopisov a 1,883 mld. Sk dlhopisov vydaných verejným sektorom. Celkovo 2,152 mld. Sk banka deponovala na účtoch v iných komerčných bankách.

Pasívam banky dominovali vklady prijaté od klientov, ktoré k ultimu júna dosiahli 12,13 mld. Sk a medziročne stúpli o 7,6 %. Na bilančnej sume sa podieľali 43 percentami. Záväzky voči iným bankám predstavovali 6,068 mld. Sk. Dlhodobý záväzok zahraničnej pobočky voči centrále bol 587,7 mil. Sk.

ING Bank, pobočka Bratislava, je súčasťou holandskej ING Group, ktorá je treťou najväčšou finančnou skupinou v Európe. Pôsobí v 65 krajinách sveta a má viac ako 90 tis. zamestnancov. Zameriava sa najmä na firemných a inštitucionálnych klientov. Svoju činnosť plánuje rozšíriť aj o oblasť hypotekárnych úverov. Skupinu na Slovensku zastupuje aj poisťovňa ING Nationale-Nederlanden.

IRB hospodárila v prvom polroku so ziskom 68 mil. Sk

Investičná a rozvojová banka a.s. (IRB), ktorá od augusta zmení názov na OTP Banka Slovensko, a.s., dosiahla v prvom polroku zisk takmer 68 mil. Sk, čo je viac ako dvojnásobok úrovne za prvých šesť mesiacov minulého roka. Informovala o tom banka.

Bilančná suma banky dosiahla ku koncu júna 20,721 mld. Sk. Hlavnou súčasťou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré dosiahli 12,387 mld. Sk. Na medziročnej báze pritom klesli o 17,3 %. Klasifikované úvery sa na celkových pohľadávkach voči klientom podieľali 142,5 mil. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach a obdobných dlhopisoch IRB držala 3,39 mld. Sk a na účtoch v iných bankách 1,532 mld. Sk. Na účte centrálnej banky, v pokladničnej hotovosti a na šekových poštových účtoch banka deponovala 1,221 mld. Sk.

Banka k ultimu júna evidovala vklady klientov v objeme 11,279 mld. Sk. Na celkových pasívach sa podieľali 54,4 percentami. Medzi zdrojmi banky figurovali aj vklady bánk vo výške 6,286 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 1,044 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 60,89 %.

Majoritným vlastníkom banky je maďarská OTP Bank, ktorá v súčasnosti vlastní v banke 95,74-percentný podiel na základnom imaní. Akcionári banky by mali na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 14. augusta, odsúhlasiť zvýšenie základného imania banky o 1,044 mld. Sk. Základné imanie IRB sa tak zvýši na dvojnásobok pôvodnej hodnoty.

Úvery VÚB sa ku koncu polroka medziročne zvýšili o 13,7 %

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) hospodárila v prvom polroku so ziskom 1,437 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka síce dosiahla zisk až 2,795 mld. Sk, jeho úroveň však výrazne ovplyvnilo rozpúšťanie opravných položiek z úverov presunutých na Slovenskú konsolidačnú, a.s. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky dosiahla ku koncu júna 184,602 mld. Sk a medziročne stúpla o 3,5 %. Celkový objem úverov sa zvýšil o 13,7 % na 43,122 mld. Sk. Klasifikované úvery sa na nich podieľali 11 percentami, keď tvorili 4,768 mld. Sk. Banka držala v investičnej zásobe cenné papiere v objeme 63,025 mld. Sk, čo je o 20 % menej ako v júni minulého roku. Banka pritom v prvom polroku využila právo na spätný predaj 9,1 mld. reštrukturalizačných dlhopisov Ministerstvu financií SR (MF). V štátnych pokladničných poukážkach a obdobných dlhopisoch mala banka 22,440 mld. Sk. Na účtoch v iných bankách deponovala 25,291 mld. Sk a v centrálnej banke, v pokladničnej hotovosti a na šekových poštových účtoch 14,511 mld. Sk.

Najdôležitejšou položkou pasív banky boli vklady klientov, ktoré predstavovali k ultimu júna 137,444 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 2,5 %. VÚB evidovala záväzky voči iným bankovým domom vo výške 10,598 mld. Sk. Prostredníctvom emisie dlhopisov získala 2,891 mld. Sk. Základné imanie banky dosiahlo ku koncu júna 12,978 mld. Sk, rezervy boli 6,727 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola 35,66 %.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. Tá podpísala zmluvu o kúpe väčšinového podielu akcií VÚB 4. júla 2001. Predbežná suma za predávaný podiel je 550 mil. eur, čo je 1,76-násobok čistého obchodného imania banky ku koncu roka 2000 a 1,45-násobok odhadovaného čistého obchodného imania banky k 30. júnu 2001. V súčasnosti je pritom známe, že konečná cena bude od pôvodnej nižšia o 308 mil. Sk. Definitívnu úpravu ceny ešte MF oficiálne nezverejnilo.

Polročný zisk Ľudovej banky medziročne o 20 % nižší

Zisk Ľudovej banky, a.s. dosiahol v prvom polroku 136,5 mil. Sk a na medziročnej báze klesol takmer o 20 %. Bilančná hodnota banky sa pritom zvýšila o necelých 12 % a dosiahla 28,69 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila banka.

Vklady klientov v banke dosiahli ku koncu júna 23,285 mld. Sk a tvorili 81,2 % celkových pasív. Na medziročnej báze sa ich výška zvýšila takmer o 3 mld. Sk. Banka medzi svojimi zdrojmi evidovala 2,184 mld. Sk vkladov prijatých do iných komerčných bánk. Základné imanie Ľudovej banky bolo 670 mil. Sk. Súčasťou pasív bol aj nerozdelený zisk minulých rokov v objeme 987,8 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 14,7 %.

Aktívnej strane súvahy dominovali úvery poskytnuté klientom vo výške 11,109 mld. Sk. Ich úroveň sa pritom na medziročnej báze zvýšila o 34,3 %. Klasifikované úvery sa na celkovom úverovom portfóliu banky podieľali 287,6 mil. Sk. Významnou položkou majetku banky boli prostriedky na účtoch v iných bankách, ktorých objem bol ku koncu júna 8,405 mld. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach a obdobných dlhopisoch mala banka 4,361 mld. Sk.

Ľudová banka začala na slovenskom trhu podnikať v roku 1992. Jej majoritným vlastníkom je Volksbank International AG. V minulom roku dosiahla banka zisk 345,8 mil. Sk. Jej bilančná hodnota bola 26,602 mld. Sk. Banka evidovala 8,21 mld. Sk poskytnutých úverov, vklady klientov boli vo výške 22,646 mld. Sk.

Poštová banka ukončila prvý polrok so ziskom 73,7 mil. Sk

Poštová banka, a.s. dosiahla za prvých šesť mesiacov zisk 73,7 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje značné zlepšenie hospodárenia. V prvom polroku 2001 totiž banka vykázala stratu 252,3 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota tohto bankového domu, ktorý je v súčasnosti v procese privatizácie, predstavovala ku koncu júna 22,023 mld. Sk a medziročne stúpla takmer o 3 %. Dominantnou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré predstavovali 8,064 mld. Sk. Z celkového majetku tak predstavovali zhruba 37 %. Klasifikované pohľadávky boli vo výške 146,8 mil. Sk. Do dlhopisov verejného sektora investovala 1,474 mld. Sk a do štátnych pokladničných poukážok a podobných krátkodobých bondov 2,348 mld. Sk. Na účtoch centrálnej banky, šekových poštových účtoch a v pokladničnej hotovosti banka držala 2,097 mld. Sk. Na účtoch v iných bankách deponovala 2,17 mld. Sk.

Záväzky PB voči klientom sa na celkovej hodnote pasív podieľali 76 percentami a predstavovali 16,770 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám dosiahli 1,108 mld. Sk. Základné imanie banky bolo ku koncu júna 2,270 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola na konci júna 15,86 %.

Majoritným vlastníkom banky je Slovenská konsolidačná (SKo). Tá vyhlásila medzinárodný tender na predaj svojho 55-percentného podielu v PB v decembri minulého roka. Spolu s viac ako tretinovým vlastníkom banky, súkromnou spoločnosťou Istrokapitál, sa dohodla na spoločnom postupe pri predaji majority v PB. SKo v súčasnosti rokuje o podrobnostiach predaja s Tatra bankou a Českou poisťovňou, ktoré podali záväzné ponuky. Rozhodnutie sa očakáva v auguste.

Polročný zisk Istrobanky dosiahol 50,5 mil. Sk

Istrobanka, a.s. skončila polročné hospodárenie so ziskom 50,5 mil. Sk, čo na medziročnej báze predstavuje pokles o 22 %. Celková hodnota aktív banky sa oproti júnu minulého roka znížila o 10 % a dosiahla 30,664 mld. Sk. Informovala o tom banka.

Úvery poskytnuté klientom tvorili z celkovej bilančnej sumy 39,5 % a predstavovali 12,132 mld. Sk. Ich výška pritom medziročne klesla o 2 %. Klasifikované úvery sa na celkovom úverovom portfóliu podieľali 2,61 mld. Sk. Banka k ultimu júna držala 4,382 mld. Sk v štátnych pokladničných poukážkach a obdobných dlhopisoch a ďalších 4,771 mld. Sk v dlhopisoch verejného sektora. Na účtoch v iných bankách deponovala 2,199 mld. Sk a v pokladničnej hotovosti, na účtoch v centrálnej banke a na šekových poštových účtoch mala 4,168 mld. Sk.

Dominantou pasív banky so 64 percentami boli vklady prijaté od klientov vo výške 19,607 mld. Sk. Ich objem sa na medziročnej báze takmer nezmenil. Záväzky voči iným bankám predstavovali 4,116 mld. Sk. Základné imanie bolo ku koncu júna 1,75 mld. Sk a rezervy 1,173 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 19 %.

Istrobanka je 100-percentnou dcérou rakúskej banky BAWAG. V januári tohto roku získala BAWAG od Slovenskej poisťovne celý jej 82-percentný podiel a zvyšných 18 % akcií kúpila od mesta Bratislava. Za celý stopercentný podiel zaplatila 2,2 mld. Sk. Istrobanka by mala tohtoročné hospodárenie ukončiť so ziskom 100 mil. Sk. Minulý rok pritom najmä v dôsledku dotvorenia rezerv a opravných položiek vykázala stratu 890,3 mil. Sk.

V prvom polroku SZRB so ziskom 286,41 mil. Sk

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava (SZRB) dosiahla za prvých šesť mesiacov zisk 286,41 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, kedy zisk banky bol na úrovni 217 mil. Sk, to predstavuje nárast takmer o 70 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota SZRB, ktorá je špecializovanou inštitúciou na podporu malého a stredného podnikania, vzrástla oproti 7,4 mld. Sk ku koncu júna 2001 takmer o 100 % na 14,474 mld. Sk. Na účtoch v ostatných bankách deponovala finančná inštitúcia 6,224 mld. Sk. Výraznú časť majetku bankového domu tvorili aj úvery poskytnuté klientom banky, ktoré predstavovali 6,181 mld. Sk. V investičnej držbe mala banka k 30. júnu cenné papiere v hodnote 896,86 mil. Sk

SZRB evidovala ku koncu polroku záväzky voči bankám v objeme 7,377 mld. Sk. Záväzky voči klientom predstavovali 119,02 mil. Sk. Základné imanie banky bolo na úrovni 800 mil. Sk.

SZRB vznikla rozhodnutím Ministerstva financií SR ako špecializovaná finančná inštitúcia so zameraním na podporu malého a stredného podnikania. Za záväzky banky vzniknuté v súvislosti s rozhodnutím príslušného štátneho orgánu ručí štát. Na trhu začala pôsobiť 1. septembra 1991. V minulom roku dosiahla SZRB zisk 87,4 mil. Sk, bilančná hodnota banky bola 7,165 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS