ČLÁNOK
Banky poskytovali v januári úvery opäť o čosi lacnejšie
2. apríla 2001

Priemerné úrokové sadzby komerčných bánk z poskytnutých úverov klesli v januári o 0,65 percentuálneho bodu na 10,13 %. Ich vývoj ovplyvnilo najmä zníženie sadzieb krátkodobých úverov o 0,54 percentuálneho bodu na 10,2 %. Pokles zaznamenali taktiež sadzby na strednodobé úvery, ktoré sa znížili o 2,06 bodu na 9,58 % ako aj dlhodobé úvery s poklesom o 0,23 percentuálneho bodu na 9,39 %. Vyplýva to z februárového menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Pokles sadzieb z krátkodobých úverov v januári pomerne citlivo reagoval na zníženie kľúčových úrokových sadzieb NBS koncom decembra, ako aj na následný pokles medzibankových sadzieb. Tento vývoj pravdepodobne podporilo aj zníženie sadzieb povinných minimálnych rezerv od 1. januára 2001, ktoré by sa mohlo v ďalšom období podpísať aj pod čiastočné zníženie úrokovej marže komerčných bánk.

V januári pokračoval tiež trend poklesu znižovania priemernej úrokovej miery z korunových vkladov, aj keď tempo jeho poklesu zaznamenalo čiastočné spomalenie. Úroková miera z vkladov sa znížila o 0,05 percentuálneho bodu na 5,52 %. Z toho priemerná úroková miera z termínovaných vkladov poklesla o 0,11 percentuálneho bodu na 6,44 %, čo ovplyvnil najmä pokles úrokovej miery z krátkodobých vkladov o 0,16 percentuálneho bodu. Podiel krátkodobých vkladov na celkových depozitoch predstavoval koncom januára 62 %. Pokles úrokových sadzieb vo veľkej miere zapríčinilo zníženie kľúčových úrokových sadzieb zo strany NBS koncom decembra minulého roka, ako aj pokles ceny zdrojov na medzibankovom trhu.

Celková výška aktív bankového sektora sa v januári tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 0,83 % a dostala sa tak na úroveň 845,6 mld. Sk. Vyplýva to z údajov Národnej banky Sloveska (NBS) zverejnených vo februárovom menovom prehľade.

Najväčšiu zmenu zaznamenali v januári štandardné úvery poskytnuté komerčnými bankami, ktorých úroveň dosiahla koncom januára 193 mld. Sk. Medzimesačne však vykázali pokles o 68,1 mld. Sk. Zníženie ich celkového objemu súvisí so záverečnou fázou reštrukturalizácie bankového sektora, v ktorej sa úverový vzťah troch reštrukturalizovaných bánk so Slovenskou konsolidačnou, a.s. nahradil emisiou reštrukturalizačných štátnych dlhopisov do ich portfólií. Emisie sa následne odrazili aj na celkovom stave investičných cenných papierov a vkladov, ktorých celková výška sa v januári zvýšila o 72,7 mld. Sk na úroveň 134,88 mld. Sk Pozitívnou črtou reštrukturalizácie bánk bol aj januárový pokles klasifikovaných pohľadávok, ktorých objem sa v porovnaní s decembrom znížil o 2,54 % na 26,47 mld. Sk. Tradične vysoký podiel na aktívach bánk si zachovali obchodovateľné cenné papiere v objeme 155,38 mld. Sk, ako aj účty u ostatných bánk, na ktorých boli viazané prostriedky v objeme 136,7 mld. Sk.

Prakticky na nezmenenej úrovni sa udržali vklady od klientov v objeme 548,156 mld. Sk. Tradične zostali najvýznamnejšou zložkou pasív komerčných bánk. Približne 50-percentný podiel na celkových vkladoch pripadal na termínované vklady, zvyšok tvorili úsporné vklady a bežné účty. Nezmenenú úroveň vykázali aj rezervy bánk, ktoré koncom januára dosiahli 20,34 mld. Sk.

Zisk komerčných bánk podľa výkazov NBS dosiahol za prvý mesiac tohto roka 770,63 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 400 mil. Sk. Zisk z finančných činností bánk predstavoval 2,58 mld. Sk. Najväčší podiel na zisku z finančných činností predstavoval zisk z operácií s cennými papiermi a zisk z operácií s klientmi. Tvorba opravných položiek bola v januári vyššia ako ich použitie o 61 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS