ČLÁNOK
Bankový systém SR podľa Fitch IBCA trpí zdedenými problémami
14. februára 2000

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch IBCA uverejnila v piatok správu zameranú na detaily základných charakteristík slovenského programu reštrukturalizácie významných štátnych bánk. Podľa agentúry trpí slovenský bankový sektor vysokým objemom zlých úverov. V niektorých prípadoch ide o zdedené záväzky ešte z komunistického režimu alebo z obdobia niekoľkých recesií, ktoré ovplyvnili krajinu v prvých rokoch transformácie po roku 1989.
Slabá kvalita aktív sa tiež pripisuje politickým tlakom v snahe podporiť privatizačný proces pôžičkami neskúseným manažmentom čerstvo sprivatizovaných podnikov. Ďalším faktorom slabej kvality aktív sú zákony zvýhodňujúce dlžníkov a donedávna pretrvávajúce nefunkčné účtovné postupy ešte spred roku 1989, ako aj nedostatok rezerv na krytie zlých úverov. Približne polovicu bankového sektora v SR predstavujú tri štátne banky Všeobecná úverová banka (VÚB), Slovenská sporiteľňa a Investičná a rozvojová banka (IRB). Finančné ukazovatele týchto troch bánk sú podľa agentúry v takom stave, že ani jedna z nich neprežije bez štátnej podpory.
Cieľom predstaviteľov štátu je ozdraviť a sprivatizovať tieto banky do konca roka 2000, hoci tento časový plán môže byť príliš ambiciózny. Kombinácia finančných injekcií a prevodu zlých úverov výrazne zlepší kapitálové vybavenie a kvalitu aktív uvedených bánk. V decembri minulého roka štát investoval značný objem kapitálu do VÚB, Slovenskej poisťovne a Slovenskej sporiteľne, v ktorých má majoritný podiel. Tieto tri finančné inštitúcie boli zaviazané požičať časť získaných financií IRB, aby bola schopná splatiť národnej banke podporu, ktorú dostala v roku 1997. Splatením úveru národnej banke bolo možné v IRB ukončiť nútenú správu, ktorá trvala od roku 1997.
Okrem kapitálovej injekcie prevzal štát značný objem poskytnutých zlých úverov od VÚB, Slovenskej sporiteľne a IRB. Namiesto týchto prakticky bezcenných nevymožiteľných úverov banky pravdepodobne získajú štátom vydané dlhopisy.
Kombinácia navýšenia kapitálu a prevodu úverov značne zvýši kapitálovú vybavenosť a kvalitu aktív týchto bánk. Výhoda, ktorú VÚB, Slovenská poisťovňa a Slovenská sporiteľňa získajú v podobe navýšenia kapitálu, sa však podľa Fitch IBCA zníži ich povinnosťou požičať veľkú časť týchto fondov IRB, ktorej schopnosť splatiť pôžičku je otázna. Ďalším problémom je, že bondy, ktoré banky napokon získajú namiesto zlých úverov, budú málo výnosné. Tým znížia ziskovosť bánk, budú málo atraktívne na sekundárnom trhu a tým málo obchodovateľné. To spolu s pravdepodobne dlhodobou splatnosťou vyústi k problémom s likviditou na niekoľko budúcich rokov.
Ako agentúra Fitch IBCA upozorňuje, pre trvalé zlepšenie slovenského bankového systému je potrebná finančná pomoc zo strany zahraničných investorov spolu s reformou zákonného rámca, daňového systému ekonomického prostredia a účtovníctva bánk.
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o bankrotoch prijateľnejší pre veriteľov a vláda vykonala kroky k reálnejšiemu zdaňovaniu a účtovaniu zlých úverov. Reforma v týchto oblastiach však bude pravdepodobne sporná kvôli prirodzenému odporu voči akýmkoľvek opatreniam vedúcim k politickým nepokojom alebo zvyšujúcim beztak vysokú mieru nezamestnanosti v Slovenskej republike, predpokladá agentúra Fitch IBCA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS