ČLÁNOK




Bankový sektor k 30. septembru dosiahol zisk vo výške 3,4 mld. Sk, jeho výška v medziročnom porovnaní vzrástla o 2,0 mld. Sk
16. decembra 1998

Bankový sektor k 30. septembru dosiahol zisk vo výške 3,4 mld. Sk, jeho výška v medziročnom porovnaní vzrástla o 2,0 mld. Sk. Pre vývoj bankového sektora bol v priebehu roka 1998 charakteristický nárast bilančnej sumy o viac ako 40 mld. Sk, ktorý bol ovplyvnený predovšetkým nárastom sekundárnych zdrojov. Bilančná suma bankového sektora dosiahla hodnotu 818,2 mld. Sk a oproti decembru 1997 zaznamenala nárast o približne 5,3 %. Vyplýva to zo Správy o menovom vývoji za 1. až 3. štvrťrok 1998, ktorú dnes zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). Primárne zdroje dosiahli objem 447,2 mld. Sk a v priebehu roka klesli o 0,05 mld. Sk, t.j. o 0,1%. Sekundárne zdroje vzrástli na 313,4 mld. Sk ( o 25,6 mld. Sk, t.j. o 12,0 %). Klasifikované pohľadávky vzrástli o 13,6 mld. Sk a dosiahli hodnotu 133,7 mld. Sk. Rast klasifikovaných pohľadávok bol sprevádzaný miernejším rastom vytvorených opravných položiek ( o 0,4 mld. Sk) a rezerv ( o 1,5 mld. Sk) na ich krytie. Rýchlejší rast klasifikovaných pohľadávok pred rastom rezerv a opravných položiek ovplyvnil zníženie podielu krytia klasifikovaných pohľadávok rezervami a opravnými položkami z 55,7 % na 51,5 %. Vplyvom tohto vývoja vzrástla nekrytá predpokladaná strata bankového sektora v priebehu roka o 5,7 mld. Sk na 17,8 mld. Sk. Pretrvávajúci nepriaznivý vývoj ekonomiky Slovenska a nahromadenie neriešených problémov, predovšetkým v odvetviach strojárstva a poľnohospodárstva, sa podľa NBS prejavil v bankovom sektore. „Dôsledky tohto vývoja sa koncentrujú najmú v transformujúcich sa bankách. Napríklad v jednej banke sa dva strojárske podniky podieľali 51 % na celkovom náraste stratových pohľadávok. Problémy v transformujúcich sa bankách a v jednom š.p.ú. mali nepriaznivý dopad na výsledky celého bankového sektora SR, “ konštatovala centrálna banka. Nekrytá predpokladaná strata z klasifikácie pohľadávok v reštrukturalizovaných bankách vzrástla o 5,6 mld. Sk a dosiahla hodnotu 15,4 mld. Sk, čo ovplyvnilo nárast podielu transformujúcich sa bánk na nekrytej predpokladanej strate bankového sektora na 86,5 % (z 81,4 %). Hodnotenie obozretného bankového podnikania nebolo možné vykonať v dvoch bankách z dôvodu nedosahovania kladnej hodnoty kapitálu pre výpočet kapitálovej primeranosti. Kapitálová primeranosť za banky pôsobiace v bankovom sektore Slovenskej republiky oproti koncu roka 1997 mierne klesla o 0,9 % a dosiahla hodnotu 9,12 %. Tento vývoj bol ovplyvnený poklesom kapitálu o 1,5 % pre výpočet kapitálovej primeranosti a rastom objemu rizikovo vážených aktív o 8,3 %. Pritom skoro 72,7-percentný nárast nekrytej predpokladanej straty nebol podľa NBS eliminovaný rastom vlastného kapitálu (11,6 %). Stanovený limit kapitálovej primeranosti z hodnotených bánk nesplnilo 5 bánk (4 banky koncom roka 1997) Vývoj úverovej angažovanosti voči bankovým i nebankovým klientom mal podľa centrálnej banky zhoršujúcu sa tendenciu. „Zvýšil sa počet bánk prekračujúcich limity úverovej angažovanosti u bankových klientov, ako aj počet bánk prekračujúcich limity voči nebankovým klientom a s dlhodobým porušovaním (nad 6 mesiacov). Nedodržiavanie limitov súviselo s nižším tempom rastu, respektíve poklesom kapitálového vybavenia niektorých bánk a čiastočne s poskytovaním nových úverov presahujúcich možnosti ich kapitálového vybavenia,“ uvádza NBS. Bankový dohľad diferencovane hodnotil jednotlivé porušenia, ktoré vyplývali jednak z plnenia minulých záväzkov, ako aj poklesu kapitálu vzhľadom na situáciu banky, alebo išlo o prevzatie nadmernej výšky úverovej angažovanosti. V priebehu trištvrteroka sa postupne znižoval počet bánk a pobočiek zahraničných bánk neplniacich limit likvidity na 6 subjektov, súčasne došlo oproti roku 1997 k zlepšeniu plnenia limitov nezabezpečených devízových pozícií. Na konci tretieho štvrťroka pôsobilo v bankovom sektore 25 bánk, dve pobočky zahraničných bánk a deväť zastúpení zahraničných bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS