ČLÁNOK
Banková rada schválila správu o bankovom sektore v roku 1998
25. júna 1999

Tú včera na svojom rokovaní schválila Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS). Materiál analyzuje bankový sektor ako celok, ale aj jednotlivé bankové subjekty s dôrazom na dosiahnutú úroveň parametrov kapitálovej stability a výkonnosti ako aj tých faktorov, ktoré efektívnosť bankového sektora znižujú.

Bilančná hodnota bánk sa v roku 1998 zvýšila o 14 272 mil. Sk. Pre rok 1998 bola charakteristická nízka návratnosť úverov. Úverové straty rástli rýchlejšie ako akumulácia vlastných zdrojov bankového sektora na ich krytie a v priebehu roka sa zvýšili o 16 mld. Sk. Súčasne sa o 1,1 mld. Sk zvýšila hodnota nevyinkasovaných úverov, ktoré nie je bankový sektor schopný vykryť vlastnými zdrojmi.

Výsledkom ekonomicky neudržateľnej stratovosti úverov (v súčasnosti sa bankovému sektoru nesplatí z 1 Sk poskytnutých úverov 34,4 hal.) je prehlbujúca sa bilančná nerovnováha bankového sektora, keď úrokovo výnosných aktív je o 47 821 mil. Sk menej ako cudzích zdrojov. Pri ich priemernej úrokovej sadzbe na úrovni 9,60 % bankový sektor zaplatil 4 591 mil. Sk úrokov, ktoré nie sú premietnuté v úrokových výnosoch. Ide o priame náklady na zabezpečenie bežnej likvidity, ktorá je znížená spomínaným nesplácaním úverov a úrokov s dopadom na zápornú hodnotu rentability aktív bankového sektora ako celku.

Banková rada NBS tiež schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválený návrh novely Devízového zákona znamená ďalšiu liberalizáciu pohybu kapitálu, resp. flexibilnejší prístup v ďalšej liberalizácii, keďže umožňuje vykonať jednotlivé liberalizačné opatrenia podzákonnými normami na základe splnomocnenia Devízového zákona. Umožňuje organizačným zložkám zahraničných inštitúcií nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na území SR, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov na účely podnikania.

Ruší sa ohlasovacia povinnosť pre tuzemcov a cudzozemcov pri dovoze a vývoze bankoviek a mincí v slovenskej a cudzej mene, cestovných šekov, zlata a zlatých mincí ako údajov, ktoré nie sú potrebné pre účely platobnej bilancie. Novela zákona ďalej upravuje plnenie ohlasovacej povinnosti tak, aby táto povinnosť bola daná len Devízovým zákonom. Rozširuje sa okruh prípadov vydávania zahraničných cenných papierov v tuzemsku a ich uvedenie na tuzemský trh bez devízového povolenia ak ide o emitenta, z ktorého cennými papiermi sa obchoduje na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov a ak ide o zahraničné štátne dlhopisy. Vypúšťa sa podmienka, že musí ísť o emitenta z členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS