ČLÁNOK
Banková rada NBS potvrdila odobratie licencie AG Banke
17. januára 2000

Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS) na svojom piatkovom zasadnutí potvrdila prvostupňové rozhodnutie úseku bankového dohľadu NBS, ktorým uložil AG Banke, a.s., Nitra povinnosť zdržať sa prijímania vkladov, poskytovania úverov a vykonávania ďalších činností uvedených v bankovej licencii vydanej AG Banke, okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie pohľadávok a záväzkov AG Banky vzniknutých pred odobratím licencie (pred 1. decembrom 1999). BR NBS po preskúmaní všetkých skutočností súvisiacich s konaním úseku bankového dohľadu konštatovala, že vrchný riaditeľ úseku Tibor Kašiak v celej veci konal nezaujato. Preto BR NBS zamietla námietku AG Banky o jeho zaujatosti vo veci konania proti AG Banke. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.
BR NBS vzala na vedomie vyjadrenie Ministerstva financií SR, ktoré z vecného hľadiska nemá námietky proti potvrdeniu prvostupňového rozhodnutia úseku bankového dohľadu NBS, ktorý AG Banke odobral povolenie pôsobiť ako banka.
BR NBS súčasne rozhodla, že AG Banka môže prijímať len také úvery, pri ktorých sa na celú pohľadávku poskytovateľa úveru vzťahuje záväzok podľa Obchodného zákonníka o podriadenosti (teda o zaradení) tejto pohľadávky. Iné činnosti môže AG Banka vykonávať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase NBS.
Rokovanie o rozklade AG Banky proti prvostupňovému rozhodnutiu úseku bankového dohľadu NBS banková rada odložila. Dôvodom bol podľa J. Ondu mimoriadne veľký rozsah príslušného spisu a vznesenie požiadavky na dostatočný časový priestor na jeho preštudovanie.
NBS odobrala licenciu AG Banke 1. decembra po tom, čo sa jej akcionárom dvakrát nepodarilo navýšiť základné imanie a od prebratia organizačnej zložky českej Agrobanky v Banskej Bystrici v banke pretrvávali vážne problémy. Predbežné straty banky z minulých rokov predstavovali ku koncu uplynulého roka 563 mil. Sk, pričom banka netvorila opravné položky a rezervy do potrebnej výšky. Ku koncu septembra banka vykázala stratu 308 mil. Sk. Akcionárom AG Banky s 39% je Nafta Gbely, 27% vlastnia Slovenské celulózky a papierne a 18 percentným akcionárom je Slovakofarma. Zvyšných 7 % vlastní Biotika Slovenská Ľupča a 5% patrí spoločnosti Kapitál, s.r.o.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS