ČLÁNOK
Banka Slovakia skončila rok 1999 so ziskom 16,5 mil. Sk
1. júna 2000

Hospodárenie banky ovplyvnili stabilizačné makroekonomické opatrenia vlády, zložité problémy podnikateľského sektora, spomalenie tempa rastu, zvýšenie nezamestnanosti, ale aj rozširovanie pobočkovej siete a inštalácia nového bankového systému umožňujúceho nové produkty.

Banka Slovakia (BS) zvýšila v minulom roku, ktorý bol štvrtým rokom existencie banky, svoju bilančnú sumu z 3,26 mld. Sk na 4,06 mld. Sk a čistý zisk z 4,16 mil. Sk na 16,5 mil. Sk. O hospodárskych výsledkoch banky informovala jej prezidentka a predsedníčka predstavenstva Alena Longauerová. Podľa jej slov bude na valnom zhromaždení Banky Slovakia 9. júna navrhnutá výplata dividend.
Ako prezidentka uviedla, hospodárenie BS ovplyvnili stabilizačné makroekonomické opatrenia vlády, zložité problémy podnikateľského sektora, spomalenie tempa rastu, zvýšenie nezamestnanosti, ale aj rozširovanie pobočkovej siete a inštalácia nového bankového systému umožňujúceho nové produkty. Banka pokračovala v stratégii stability, minimalizácie úverovej delikvencie, diverzifikácie úverov a aktív a bezproblémovej likvidity.
Objem úverov sa zvýšil z 845 mil. Sk na 1,34 mld. Sk, pričom krátkodobé úvery dosiahli 916 mil. Sk a strednodobé 423 mil. Sk, vklady v iných bankách sa udržali takmer na rovnakej úrovni 1,14 mld. Sk a v centrálnej banke ostalo 171 mil. Sk. Hmotný majetok je v hodnote 252 mil. Sk. Z pasív narástli najmä vklady klientov – z 1,23 mld. Sk na 1,9 mld. Sk, pričom bežné účty predstavujú 90 mil. Sk, úsporné vklady štátu, samosprávy a fondov 557 mil. Sk a termínované vklady 1,12 mld. Sk, vklady iných bánk sa zvýšili z 1 mld. Sk na 1,1 mld. Sk. Dlhopisy naďalej predstavovali 200 mil. Sk a základné imanie 756,874 mil. Sk. Rezervy sa znížili zo 4,6 mil. Sk na 2,7 mil. Sk a rezervné fondy narástli z 31 mil. Sk na 35 mil. Sk. Z aktív bolo 63 mil. Sk a z pasív 67 mil. Sk v cudzej mene.
Náklady na klientske operácie sa zvýšili z 208 mil. Sk na 232 mil. Sk, na pokladničné a medzibankové operácie poklesli zo 114 mil. Sk na 53 mil. Sk, na devízové operácie sa zvýšili zo 120 mil. Sk na 161 mil. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady boli vyššie o 2,5 mil. Sk a dosiahli 99 mil. Sk, z toho náklady na zamestnancov vzrástli z 33 mil. Sk na 42 mil. Sk a nakupované výkony poklesli z 31 mil. Sk na 22 mil. Sk. Tvorba rezerv spotrebovala 44,6 mil. Sk, čo bolo o 17,4 mil. Sk viac ako o rok skôr. Výnosy z klientskych operácií sa zvýšili zo 193 mil. Sk na 260 mil. Sk, z pokladničných a medzibankových činností klesli zo 159 mil. Sk na 75 mil. Sk, z operácií s cennými papiermi sa zvýšili zo 116 mil. Sk na 120 mil. Sk, z devízových operácií zo 129 mil. Sk na 163 mil. Sk. Rezervy a opravné položky boli použité vo výške 24,3 mil. Sk, teda v sume o 2,4 mil. Sk vyššej ako v roku 1998.
Kapitálová primeranosť banky dosahovala 33,3 %. Z celkového objemu úverov tvorili klasifikované 259 mil. Sk, štandardné s výhradou 3 mil. Sk, opravné položky k úverom dosiahli 48 mil. Sk. Vlastné imanie sa zvýšilo o 16 mil. Sk na 808 mil. Sk. Akcionármi banky sú Fond národného majetku SR s 60,1 %, Slovenská poisťovňa, ktorá vlastní 26,4 %, mesto Banská Bystrica (6,9 %) a Slovenská sporiteľňa (6,6 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS