ČLÁNOK
Asociácia ekonómov Slovenska odporúca zaviest v roku 2004 rovnú dan 16 %
24. apríla 2003

Asociácia ekonómov Slovenska (AES) odporúca Ministerstvu financií SR prehodnotit návrh danovej reformy a do budúceho roka znížit tzv. rovnú dan zo všetkých druhov príjmov právnických a fyzických osôb z plánovaných 20 % na 16 %. Takisto odporúca zaviest od roku 2004 dan z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 19 % a nie na navrhovaných 20 %. Pri rovnej dani 16 % a jednotnej DPH 19 % by bol podla nich slovenský danový systém jeden z najviac konkurencieschopných v Európe. Informoval o tom Maroš Balo z AES.

Podla výpoctov AES by sa pri 16-percentnej miere rovnej dane prehlbil schodok štátneho rozpoctu o 20,6 mld. Sk. Pri 17-percentnej rovnej dani by to podla asociácie predstavovalo vyšší fiškálny deficit o 19,73 mld. Sk, rovná dan na úrovni 18 % by znamenala vyšší deficit o 18,72 mld. Sk, pri 19 % by to bolo 17,5 mld. Sk a pri 20 % by sa schodok prehlbil o 16,39 mld. Sk. AES však vychádza z toho, že štátna reforma nemá spôsobit prehlbenie deficitu štátneho rozpoctu. „Je nutné teda vykryt zvýšený deficit príjmami na úrovni 20,6 mld. Sk,“ uviedol Balo.

AES teda navrhuje zaviest jednotnú DPH na úrovni 19 %, ktorá by mala v budúcom roku zvýšit príjmy rozpoctu o 8 mld. Sk. Navrhovaná zmena registrácie platby DPH by príjmovú cast štátneho rozpoctu podla Bala obohatila ešte o 5,7 mld. Sk. AES taktiež pocíta so zvýšenými príjmami zo spotrebných daní o 7,8 mld. Sk. „Takisto ocakávame pri zreálnení dane z nehnutelností nárast danových príjmov o 3 mld. Sk,“ povedal Balo. Dodatocné príjmy rozpoctu by tak aj napriek dalším výpadkom príjmov zo spotrebných daní boli len o 1,2 mld. Sk nižšie ako výdavky. Toto záporné císlo by sa podla analytikov AES zmiernilo zrušením aktívnej politiky zamestnanosti, ktorú považujú za neefektívnu. Štát dáva na aktívnu politiku zamestnanosti každorocne okolo 4,5 mld. Sk s cielom vytvárania pracovných príležitostí. „Podla nás je pre zamestnanost ovela väcším stimulom priaznivé podnikatelské prostredie,“ skonštatoval Balo. Dopady na štátny rozpocet by tak podla neho boli minimálne.

Ako dodal Martin Barto z AES, vzhladom na to, že reforma sa týka iba danových príjmov, SR nemôže ocakávat zníženie danového zataženia. „V súvislosti so vstupom SR do Európske únie zrejme ani pokles danového zataženia nie je možný,“ skonštatoval. Ak sa však danová reforma nevykoná teraz, po vstupe SR do únie pravdepodobnost jej zavedenia podla Barta rapídne klesne.

Ministerstvo financií navrhuje zaviest od budúceho roka tzv. rovnú dan vo výške 20 % zo všetkých druhov príjmov právnických a fyzických osôb. Aj jednotnú sadzbu DPH navrhuje na rovnakej 20-percentnej úrovni. V oblasti majetkových daní chce rezort financií zrušit dan z prevodu a prechodu nehnutelností, z dedicstva a darovania a všetky nehnutelnosti by sa mali zdanovat na hodnotovom princípe. V oblasti zdanovania motorových vozidiel by sa mali zdanovat len úžitkové vozidlá. Pri spotrebných daniach by sa mali zvýšit danové sadzby u piva a vína tak, aby výška sadzby zodpovedala percentuálnemu obsahu alkoholu v týchto nápojoch, a tiež by sa mali zvýšit aj sadzby spotrebnej dane z minerálnych olejov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS