ČLÁNOK
AOCP podala v súvislosti s cenníkom služieb SCP podnet na prokuratúru
17. apríla 2001

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi podala podnet na Prokuratúru Okresného súdu Bratislava I. Týka sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh. Finančné noviny o tom informoval Robert Kopál, výkonný riaditeľ AOCP. Finančné noviny sa obrátili na Stredisko cenných papierov SR. To oficiálne ešte nezískalo podnet a preto sa zatiaľ k nemu nevyjadrilo.

Úrad pre finančný trh (ďalej len „Úrad“) ako orgán štátneho dozoru nad kapitálovým trhom vydal dňa 22.2.2001 rozhodnutie číslo: UFT – 003/2001/SCP, ktorým podľa § 56 ods. 8 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) schválil Stredisku cenných papierov SR, a.s. so sídlom Ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 IČO: 31 338976 (ďalej len „Stredisko“) Návrh Dodatku č. 1. k cenníku služieb Strediska. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi ako zástupca reprezentujúci spoločné záujmy obchodníkov s cennými papiermi žiada o preskúmanie tohto rozhodnutia z nasledovných dôvodov: Tabuľka, podľa ktorej by mal byť obchodníkom s cennými papiermi vypočítaný poplatok za vedenie cenných papierov na účte cenných papierov je síce zverejnená ako súčasť Dodatku č. 1 k cenníku služieb (ďalej len „Dodatok“), avšak vzhľadom na dikciu dodatku nie je fakticky do cenníka služieb doplnená. Dodatok neobsahuje ustanovenia o spôsobe výpočtu hodnoty cenných papierov na účte majiteľa cenných papierov. AOCP tvrdí, že zo znenia Dodatku nie je určité, akým spôsobom sa bude postupovať pri výpočte poplatkov za vedenie účtu, nakoľko sa jedná o ročný poplatok za vedenie účtu a Dodatok má účinnosť od 1.4.2001. Či sa bude podľa Dodatku postupovať pri výpočte poplatku za celý kalendárny rok 2001, alebo sa primerane za prvý štvrťrok použijú ustanovenia o výške poplatku podľa pôvodného cenníka služieb. Výška poplatku je v rozpore so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, nakoľko sa jedná o cenu neprimeranú, pretože výška poplatku výrazne presahuje ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraný zisk a obchodníkom s cennými papiermi sa s účinnosťou Dodatku neposkytuje žiadna ďalšia služba, resp. skvalitnenie poskytovaných služieb, ktoré by zodpovedali zvýšeniu. V zmysle § 19 zákona NR SR č. 329/2000 Z.z. O úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účastníkom konania na Úrade ten, o čích právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať. Sme toho názoru, že obchodníci s cennými papiermi mali byť účastníkmi tohto konania aj preto, že Stredisko je v oblasti služieb, ktoré poskytuje a to nielen pre obchodníkov s cennými papiermi v zmysle Zákona jediným a teda aj monopolným poskytovateľom týchto služieb. Zo znenia rozhodnutia nie je zrejmé, aký návrh Dodatku Úrad vlastne schválil, nakoľko predmetný Dodatok nie je ani prílohou tohto rozhodnutia a nie je jasné či Dodatok zverejnený v tlači a na www. stránkach Strediska je totožný s Dodatkom, ktorý schválil Úrad, konštatuje podanie na prokuratúru.

Okrem toho AOCP zaslala na Ministerstvo financií SR Návrh na začatie konanie vo veci porušenia cenovej disciplíny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách (ďalej len „zákon“). Úrad pre finančný trh (ďalej len „Úrad“) ako orgán štátneho dozoru nad kapitálovým trhom vydal dňa 22.2.2001 rozhodnutie číslo: UFT – 003/2001/SCP, ktorým podľa § 56 ods. 8 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov schválil Stredisku cenných papierov SR, a.s. so sídlom Ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 IČO: 31 338976. Návrh Dodatku č. 1. k cenníku služieb Strediska. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi ako zástupca reprezentujúci spoločné záujmy obchodníkov s cennými papiermi žiada o začatie konania vo veci porušenia cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 4 písm. b) Zákona. Účinnosťou Dodatku bol zmenený spôsob výpočtu poplatku za vedenie cenných papierov na účte cenných papierov v zmysle doplnenej tabuľky, podľa ktorej by mala byť výška poplatku určená v závislosti od objemu cenných papierov v ich menovitej hodnote., tvrdí AOCP-

Výška poplatku je podľa AOCP ustanovená v rozpore so Zákonom o cenách. V zmysle odseku 1 § 12 Zákona predávajúci a kupujúci nesmú dohodnúť neprimeranú cenu pri predaji alebo nákupe pri zneužití dominantného postavenia na trhu /písmeno e)/. Stredisko je v oblasti služieb, ktoré poskytuje a to nielen pre obchodníkov s cennými papiermi v zmysle zákona o cenných papieroch jediným a teda aj monopolným poskytovateľom týchto služieb. AOCP tvrdí, že v zmysle odseku 2 §12 Zákona sa jedná o cenu neprimeranú, pretože výška poplatku výrazne presahuje ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraný zisk. Obchodníkom s cennými papiermi sa s účinnosťou Dodatku neposkytuje žiadna ďalšia služba, resp. skvalitnenie poskytovaných služieb, ktoré by zodpovedali zvýšeniu.

Vladimír Bačišin


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS