ČLÁNOK
Aktíva VEG sa predajú Vodohospodárskej výstavbe
24. júna 2004

Vybrané aktíva vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG), ktoré sú súčasťou majetku Slovenských elektrární (SE), a.s., sa predajú štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba š.p. Podľa vládou schváleného návrhu ministerstva hospodárstva sa má vybraný majetok VEG previesť na tento štátny podnik za jeho daňovú zostatkovú hodnotu. Kúpna cena by tak predstavovala 1,6 mld. Sk a bola by rozložená na rovnaké splátky počas 30 rokov. SE a Vodohospodárska výstavba by následne uzatvorili zmluvu o spätnom prenájme majetku VEG.

Ministerstvo predložilo vláde dve alternatívy, na základe ktorých sa aktíva VEG, resp. časť podniku SE prevedie na Vodohospodársku výstavbu (VV). Podľa druhej, neschválenej možnosti by sa predala časť podniku SE (VEG) za jeho trhovú hodnotu vo výške 5 až 12 mld. Sk rozloženú rovnako na splátky na 30 rokov. Predmetom predaja by v tomto prípade boli všetky aktíva, pasíva, zmluvné nároky a povinnosti časti podniku, vrátane zmlúv so zamestnancami a zmluvy o platení nájomného za vodné dielo s VV. V rámci tejto alternatívy by VV a SE uzatvorili zmluvu o riadení VEG.

Pri oboch riešeniach je podľa ministerstva hospodárstva potrebné vyriešiť aj návratnosť pohľadávky SE voči Združeniu Dunaj vo výške približne 3,4 mld. Sk. Združenie Dunaj vzniklo s cieľom zabezpečiť prostriedky na ukončenie projektu VEG. Toto združenie bolo založené na základe dohody medzi Vodohospodárskou výstavbou, SEP š. p. ako právnym predchodcom SE a Povodím Dunaja š. p.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS