ČLÁNOK
Akcionári Slovnaftu sa stretli a nerozumeli si
19. mája 2003

Valné zhromaždenie (VZ) spolocnosti Slovnaft, a.s., Bratislava, ktoré sa zacalo v sobotu o 9:00 hod. a skoncilo v nedelu v ranných hodinách, sa nieslo v duchu sporov medzi najvýznamnejším akcionárom a minoritnými akcionármi. Udalosti spestrilo ešte aj mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Slovnaftu.

Prvá komplikácia sa objavila hned na zaciatku VZ, ked si akcionári ujasnovali výšku hlasovacích práv, ktorými disponuje spolocnost MOL. MOL totiž síce zvýšil svoj podiel v Slovnafte na 70 %, kedže však nevyhlásil povinnú ponuku na zvyšné akcie Slovnaftu, podla zákona mohol hlasovat iba do výšky hlasovacích práv, ktorá zodpovedá prvej prekrocenej, zákonom stanovenej hranici. V prípade MOL je to 50-percentný podiel v spolocnosti. Znamená to, že MOL disponoval na VZ aj MVZ hlasovacími právami zodpovedajúcimi jeho 50-percentnému podielu v Slovnafte mínus jedna akcia. Vzhladom na úcast akcionárov na VZ disponoval MOL nieco vyše 66 % prítomných hlasov na VZ, teda vyše 10 mil. hlasov. Na VZ bolo prítomných vyše 15 mil. hlasov.

Další konflikt prišiel pri prerokovávaní návrhu na rozdelenie zisku Slovnaftu za minulý rok. Predstavenstvo spolocnosti navrhovalo dividendu na úrovni 30,80 Sk na akciu, co zodpovedá 25 % cistého zisku spolocnosti. Výšku dividendy zdôvodnilo predstavenstvo Slovnaftu potrebami financných zdrojov na investicné zámery podniku v budúcich rokoch. Akcionári však neschválili predstavenstvom navrhovanú výšku dividendy a podla výsledkov hlasovania sa proti nej postavil aj MOL. Skupina J&T navrhla dividendu vo výške 61,60 Sk na akciu, na dividendy sa tak malo rozdelit 50 % cistého zisku. Ani tento, ani dalšie návrhy akcionári neschválili. V rámci rozdelenia zisku sa však schvaluje aj prídel do zákonného rezervného fondu a do sociálneho fondu, a tak kvôli neschopnosti akcionárov dohodnút sa, neboli schválené ani tieto položky.

VZ Slovnaftu bolo po týchto udalostiach prerušené, aby sa mohlo zacat MVZ Slovnaftu zvolané na 18:00 hod. na požiadanie skupiny J&T. Jeho prerušenie hned po zaciatku zástupcovia minoritných akcionárov vrátane konzorcia J&T a Istrokapitálu neuznali a ujali sa vedenia MVZ. Pocas neho odvolali akcionári, kontrolujúci približne 15,5 % základného imania Slovnaftu, clenov orgánov Slovnaftu a schválili svojich zástupcov do dozornej rady i predstavenstva spolocnosti. Túto cast MVZ však zástupcovia Slovnaftu a MOL nepovažovali za právoplatnú a prerušili MVZ až do skoncenia riadneho VZ.

Další vážny rozpor sa objavil pri schvalovaní zmeny stanov Slovnaftu. Najdôležitejším návrhom bola zmena stanov, ktorá by umožnila rozhodnutia valného zhromaždenia schvalovat nadpolovicnou väcšinou hlasov akcionárov prítomných na VZ. Doteraz táto hranica predstavovala 67 %. Akcionári schválili aj túto zmenu, pricom z výsledkov hlasovania vyplýva, že na stranu MOL sa postavila aj Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorá v Slovnaftu ku koncu minulého roka kontrolovala 8,4 % akcií. Podla zástupcov J&T je tento krok, ktorý podporila EBRD ako minoritný akcionár, jednoznacne v neprospech minoritných akcionárov Slovnaftu a umožní spolocnosti MOL na každom VZ Slovnaftu schválit akýkolvek návrh. Zároven to umožní spolocnosti MOL cakat s vyhlásením povinnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu. Kým ju MOL nevyhlási, nemôže na VZ disponovat právami, ktoré sa vztahujú k jeho 70-percentnému podielu v Slovnafte, ale iba právami do výšky podielu 50 %. Preto bolo doteraz aj v jeho záujme vyhlásit povinnú ponuku, a získat tak na VZ hlasovacie práva v plnej výške. V súcasnosti však, ked na schválenie uznesení VZ stací nadpolovicná väcšina prítomných hlasov, a nie 67 %, stací spolocnosti MOL neúcast jedného akcionára a nadpolovicnú väcšinu podla J&T získa.

V závere VZ odvolali akcionári clenov orgánov Slovnaftu dosadených niekolko hodín predtým minoritnými akcionármi. Zároven nahradili dvoch clenov predstavenstva a dvoch clenov dozornej rady novými clenmi.

Po skoncení VZ pokracovalo MVZ Slovnaftu, to sa však podla J&T uskutocnilo a bolo ukoncené už v noci, a tak pokracovanie MVZ bolo podla nich už bezpredmetné. Viacerí minoritní akcionári podali na víkendovom valnom zhromaždení (VZ) Slovnaftu, a.s., Bratislava protest proti uzneseniam VZ. „S najväcšou pravdepodobnostou sa minoritní akcionári obrátia na súd so žiadostou o urcenie neplatnosti VZ,“ povedal pre agentúru SITA hovorca J&T Maroš Sýkora.

Podla jeho slov minoritní akcionári protestujú proti spôsobu, akým bolo vedené VZ a prijímané uznesenia. „Viackrát boli hrubo porušované akcionárske práva a obmedzená možnost ich výkonu,“ tvrdí Sýkora. Poukázal napríklad na to, že akcionári nemali možnost kontroly výsledkov hlasovania po hlasovaní.

Zástupcovia minoritných akcionárov upozornili ostatných akcionárov, že ak hlasujú tak, že poškodzujú iného akcionára, bude si tento od nich vymáhat náhradu škody. „Príkladom bolo hlasovanie spolocnosti MOL a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) o zmenách stanov,“ vysvetlil Sýkora. Podla jeho slov súhlas EBRD, ktorá je tiež minoritným akcionárom Slovnaftu, umožnil schválit zmenu stanov Slovnaftu v neprospech minoritných akcionárov. Táto zmena znížila množstvo hlasov akcionárov prítomných na VZ potrebných na schválenie rozhodnutí VZ zo 67 % na nadpolovicnú väcšinu. To podla minoritných akcionárov umožní spolocnosti MOL presadit si a schválit na VZ akýkolvek návrh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS