ČLÁNOK
Akcionári RIF schválili koniec premeny na podielový fond
2. novembra 2002

Akcionári Reštitučného investičného fondu, a.s. (RIF) vo štvrtok na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili ukončenie premeny RIF na otvorený podielový fond. Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 86,6 % akcionárov, z ktorých takmer všetci hlasovali za ukončenie premeny fondu. Ako uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Erik Osuský, týmto rozhodnutím bol zavŕšený proces zosúlaďovania majetku RIF so zákonom o kolektívnom investovaní.

„Od konca marca, kedy akcionári RIF rozhodli o jeho premene na otvorený podielový fond, sme z portfólia RIF predali 372 titulov tuzemských cenných papierov v celkovom objeme viac ako 1,5 mld. Sk,“ uviedol Osuský. RIF predal aj dlhopisovú časť svojho portfólia, ktorá bola denominovaná v USD a EUR a získané prostriedky previedol na domácu menu. V súčasnosti je v portfóliu fondu podľa Osuského 24 druhov akcií, pričom všetky sú obchodovateľné na burze. V čase otvorenia fondu by mal fond vlastniť podľa neho ešte 7 druhov dlhopisov a zvyšok bude tvoriť hotovosť.

Aby fond splnil zákonné podmienky, musel predať všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok a „vyčistiť“ účtovníctvo od všetkých záväzkov a pohľadávok. V súčasnosti RIF eviduje podľa Osuského len pohľadávku voči Fondu národného majetku SR za predaj 2,86 % akcií Slovenských elektrární. Na majetku fondu sa pri jeho otvorení musia cenné papiere podieľať 60 percentami a zvyšných 40 % musí tvoriť hotovosť.

Vedenie RIF vo štvrtok požiadalo tiež Úrad pre finančný trh (ÚFT) o súhlas s vytvorením otvoreného podielového fondu. Po udelení súhlasu úradu musí fond požiadať ešte Stredisko cenných papierov SR o zrušenie emisie akcií a tiež o výmaz z Obchodného registra. Vedenie fondu predpokladá, že po otvorení fondu, ktoré by mohlo byť ešte v tomto roku, požiada o vyplatenie podielových listov väčšina podielnikov. Ich vyplácanie by však malo byť podľa Osuského plynulé, lebo veľká časť zdrojov fondu je uložená v likvidných cenných papieroch. Čistá hodnota majetku investičného fondu predstavuje v súčasnosti 3,175 mld. Sk, z čoho na jednu akciu pripadá 1 452 Sk.

ÚFT v záujme ochrany minoritných akcionárov RIF 16. októbra pozastavil obchodovanie s akciami fondu na Slovenskej burze cenných papierov. Na burze sa totiž uzavrelo niekoľko priamych obchodov s akciami RIF pri cenách okolo 700 Sk za akciu, pričom v anonymných obchodoch sa akcie predávali od 1 100 Sk do 1 150 Sk za akciu. Čistá hodnota majetku RIF pripadajúca na jednu akciu bola podľa zverejňovaných údajov 1 395 Sk. Na Burze cenných papierov v Bratislave zatiaľ ÚFT obchodovanie s akciami nepozastavil.

Približne 46-percentný podiel v RIF kontroluje v súčasnosti konzorcium firiem J&T Banka a Prvá Penzijná správcovská spoločnosť. Fondu národného majetku SR ostal v RIF podiel vo výške 13,63 % akcií. Slovenský pozemkový fond vlastní 5,65 %. Akcionári RIF koncom marca na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodli o jeho premene na otvorený podielový fond. Premenou a správou otvoreného fondu poverili spoločnosť J&T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. Depozitárom podielového fondu by mala byť Československá obchodná banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS