ČLÁNOK
AG Banka odmieta vyjadrenia členov bankového dohľadu NBS
24. novembra 1999

AG Banka, a.s., Nitra odmieta vyjadrenia pracovníkov bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré v utorok uverejnila agentúra SITA citujúc týždenník Trend. „Vyjadrenia citovaných pracovníkov bankového dohľadu NBS odmietame, pretože sú v ostrom rozpore s obsahom rokovaní na úrovni guvernéra NBS Mariána Juska so zástupcami predstavenstva a dozornej rady banky,“ uvádzajú vo vyhlásení AG Banky predseda predstavenstva Peter Jaďuď a podpredsedníčka predstavenstva Ivana Piňosová. Reagovali tak na zverejnený názor riaditeľa úseku bankového dohľadu NBS Tibora Kašiaka, ktorý pre Trend uviedol, že výsledky AG Banky sa zhoršujú. NBS vraj uvažuje použiť v prípade AG Banky všetky varianty, vrátane odobratia bankovej licencie.
„V rámci rokovaní s centrálnou bankou zástupcovia AG Banky prezentovali očakávané výsledky roku 1999 na úrovni kladného hospodárskeho výsledku spolu so splnením pravidiel obozretného podnikania bánk stanoveného opatreniami NBS,“ uvádza sa vo vyhlásení. Banka za rok 1999 očakáva kladný hospodársky výsledok, kým uplynulý rok bol podľa vedenia banky pre banku rokom jej organizačnej konsolidácie.
„Rok 1999 je rokom jej ekonomickej stabilizácie. Napriek legislatívnym nárokom, ktoré sprevádzajú proces zápisu zmien do obchodného registra, možno reálne predpokladať, že k 31. decembru 1999 kapitál banky prevýši 600 mil. Sk, čo banke umožní splniť všetky náročné kritériá na obozretné podnikanie bánk,“ konštatuje vedenie vo vyhlásení. Strategickým zámerov v úverovej oblasti je podľa banky naďalej postupná reštrukturalizácia portfólia s cieľom posilnenia dlhodobej stability banky. Objem rezerv a opravných položiek ku klasifikovaným aktívam bol k 30. septembru 1999 vytvorený vo výške 1,681 mld. Sk.
Podľa vyjadrenia svojich predstaviteľov banka po celý čas svojho pôsobenia priebežne v riadnych termínoch plní všetky finančné záväzky, vyplývajúce jednak z predmetu podnikania, jednak z vlastnej prevádzkovej činnosti. „Zabezpečuje stanovené objemy prostriedkov povinných minimálnych rezerv (PMR) a je akceptovaná aj ako seriózny partner na medzibankovom trhu depozít,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Od začiatku tohto roku banka zvyšovaním podielu primárnych zdrojov podľa vyhlásenia cieľavedome znižuje svoju závislosť na sekundárnych zdrojoch a na zdrojoch veľkodeponentov. Primárne zdroje za 9 mesiacov tohto roku vzrástli o 322 mil. Sk. Odo dňa zahájenia činnosti banky odkúpením organizačnej zložky Agrobanky Praha 1. mája 1997 banka do 30. septembra 1999 zdvojnásobnila objem primárnych zdrojov. Ich stav predstavoval podľa banky ku koncu septembra 5,458 mld. Sk, čo je viac ako 1,7-násobok stavu poskytnutých úverov. Permanentný rast objemu primárnych zdrojov bol sprevádzaný rastom počtu účtov. K 30. septembru 1999 banka viedla svojim klientom takmer 60 000 účtov.
V súvislosti s tvorbou plánu pre budúci rok v banke podľa vyhlásenia akcelerujú procesy, ktoré sprevádzajú zásadný program reštrukturalizácie, ktorý banka zahájila už v tomto roku a ktorý je založený na ďalšom vnútornom ozdravení banky v oblasti správy jej aktív, ďalšej optimalizácii prevádzkových nákladov a na vstupe zahraničného investora za účelom zvýšenia kapitálového vybavenia a získania zahraničného know-how. „Postavenie banky sa na trhu s bankovými produktmi a službami zavŕšením týchto procesov nepochybne výrazne posilní,“ konštatovali predstavitelia AG Banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS