ČLÁNOK
Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19
1. apríla 2020

Obsah

ÚVODNÁ INFORMÁCIA
SCENÁRE EKONOMICKÉHO VÝVOJA
VPLYV NA DAŇOVÉ PRÍJMY
VÝDAVKY NA NÁKUP ZDRAVOT. MATERIÁLU A NA PREVENTÍVNE OPATRENIA
VÝDAVKY NA ZVÝŠENÉ ČERPANIE OČR A PN A VPLYV NA DAŇOVÉ PRÍJMY
VÝDAVKY NA VLÁDNY BALÍČEK OPATRENÍ
VPLYV NA SALDO VEREJNÝCH FINANCIÍ
KVALITA OPATRENÍ NA PODPORU EKONOMIKY
SÚLAD S PRAVIDLAMI ZODPOVEDNÉHO HOSPODÁRENIA

PRÍLOHY
PRÍLOHA 1: VPLYV NA DAŇOVÉ PRÍJMY
PRÍLOHA 2: KVANTIFIKÁCIA DOPADOV UZAVRETÝCH ŠKÔL
PRÍLOHA 3: KVANTIFIKÁCIA ZVÝŠENIA POČTU PRÁCENESCHOPNÝCH ZAMESTNANCOV
PRÍLOHA 4: KVANTIFIKÁCIA BALÍČKA OPATRENÍ
PRÍLOHA 5: PREDPOKLADY POUŽITÉ PRI ODHADE HRUBÉHO DLHU

Úvodná informácia

Tento dokument pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Vzhľadom na rýchlo meniacu sa situáciu ide o materiál, ktorý bude RRZ aktualizovať v závislosti od dostupnosti nových informácií o ekonomickom vývoji, dostupnosti administratívnych dát o nákladoch spojených s týmto vývojom alebo na základe opatrení prijatých vládou. V tejto fáze je preto potrebné tieto informácie vnímať ako veľmi predbežné až indikatívne, nepredstavujú odhad alebo prognózu, ale len možný vývoj pri rôznych scenároch a predpokladoch.

celý dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS