ČLÁNOK
Štátny rozpočet v máji so schodkom 891 mil. eur
1. Jún 2017

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2017 schodok vo výške 891,5 mil. eur. Ako v tlačovej správe informovalo ministerstvo financií, znamenalo to medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 220 mil. eur, čo predstavuje -19,8 %. Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 233,6 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 4,6 %. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 453,6 mil. eur (-7,3 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 91,7 mil. eur, čo je rast o 2,2 %. Pozitívny vývoj zaznamenala daň z pridanej hodnoty vo výške 263,2 mil. eur, pri spotrebných daniach ide o zlepšenie vo výške 23,6 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou v objeme 3,7 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb to bol medziročný pokles o 10,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 6,2 mil. eur (-0,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol pokles o 358 mil. eur (-54 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 52,5 mil. eur (-50,7%) Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 187,9 mil. eur (-4,3 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
31.05.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
31.05.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017 Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 5 094 364 15 390 147 4 860 770 35,7% 31,6% 95,4%
Daňové príjmy 11 068 314 4 186 119 11 530 095 4 277 825 37,8% 37,1% 102,2%
EÚ príjmy 1 939 785 585 708 2 655 927 277 438 30,2% 10,4% 47,4%
Dividendy 477 486 9 221 435 194 2 000 1,9% 0,5% 21,7%
z toho: štátny rozpočet 477 439 9 221 435 177 2 000 1,9% 0,5% 21,7%
MH Manažment, a. s. 47 0 17 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 313 316 768 931 303 507 39,6% 39,5% 96,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 6 205 876 17 383 366 5 752 246 40,7% 33,1% 92,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 796 167 1 310 049 790 015 67,8% 60,3% 99,2%
EÚ výdavky 1 753 284 663 556 2 655 927 305 561 37,8% 11,5% 46,0%
Spolufinancovanie 269 968 103 593 528 037 51 075 38,4% 9,7% 49,3%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 268 033 673 044 263 118 42,2% 39,1% 98,2%
Transfer Sociálnej poisťovni 365 324 52 916 501 059 208 775 14,5% 41,7% 394,5%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 4 321 611 11 715 250 4 133 702 39,1% 35,3% 95,7%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -1 111 512 -1 993 219 -891 476 113,4% 44,7% 80,2%

Zdroj: Ministerstvo financií SR

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA